DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: papež
Slowakisch: pápež

Polysemie

 1. religiös ‘Oberhaupt der katholischen Kirche’
 2. Experte ‘Autorität’

Polysemie

 1. religiös ‘Oberhaupt der katholischen Kirche’
 2. Experte ‘Autorität’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

Papež

Oberhaupt der katholischen Kirche, Bischof von Rom und Staatsoberhaupt des Vatikan.

Auch ein Ehrentitel für Oberhäupte der orientalischen Kirchen wie den orthodoxen Patriarchen von Alexandria und den koptischen Bischof von Alexandria.

Definition

Pápež

Oberhaupt der katholischen Kirche, Bischof von Rom und Staatsoberhaupt des Vatikan.

Auch ein Ehrentitel für Oberhäupte der orientalischen Kirchen wie den orthodoxen Patriarchen von Alexandria und den koptischen Bischof von Alexandria.

Konnotationen

 • Vatikan, Rom
 • Seligsprechung, Heiligsprechung
 • moralische und politische Ermahnung
 • unfehlbar

Konnotationen

 • Vatikan, Rom
 • Seligsprechung, Heiligsprechung
 • moralische und politische Ermahnung
 • unfehlbar

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Svatý otec, vgl. Pokud chcete oslovit papeže jeho plným oficiálním titulem, musíte mít dobrou paměť. Celý název totiž zní: "Jeho svatost papež Benedikt XVI., biskup římský, zástupce Ježíše Krista, nástupce knížete apoštolů, nejvyšší velekněz katolické církve, patriarcha západu, primas Itálie, arcibiskup a metropolita římské provincie, suverén Vatikánského městského státu a služebník služebníků Božích". (syn)
 • hlava katolické církve ‘Haupt der katholischen Kirche’

Hyperonyme

 • hlava církve ‘Haupt der Kirche’

Kohyponyme

 • patriarcha ‘Patriarch’, vgl. Co to ve skutečnosti znamená, když nyní moskevský patriarcha v kondolenci píše, že se římskokatolické církvi otvírá nové období, které "umožní zavést mezi našimi církvemi vztah vzájemného respektu"? (syn)
 • Dalajláma ‘Dalai Lama’

Opposita:

 • císář ‘Kaiser’
 • král1 ‘König’

Lexikalische Relationen

Synonyme:

 • arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie ‘Erzbischof und Metropolit der römischen Kirchenprovinz’
 • nasledovník nástupca svätého Petra ‘Nachfolger des Heiligen Petrus’
 • nástupca kniežaťa apoštolov ‘Nachfolger der Apostel’
 • patriarch západuhistorisch ‘Patriarch des Okzidents’
 • pontifex maximus ‘Pontifex maximus’
 • rímsky biskup ‘Bischof von Rom’
 • servus servorum Dei ‘Diener der Diener Gottes’
 • sluha sluhov Božích ‘Diener der Diener Gottes’
 • suverén štátu mesta Vatikán ‘Souverän des Vatikanstaates’
 • Svätý Otec ‘Heiliger Vater’

Hyperonyme

 • hlava cirkvi ‘Oberhaupt der Kirche’

Kohyponyme

 • patriarcha ‘Patriarch’

Opposita

 • antikrist ‘Antichrist’
 • cisár ‘Kaiser’
 • kráľ ‘König’
 • syn zatratenia ‘Mensch der Sünde; besonders im englischen Sprachraum unter fundamentalistischen Protestanten verbreitetes Epitheton (engl. man of sin) für den Papst, vgl. 2 Thess 2,3)’
 • človek neprávosti ‘Sohn des Verderbens; besonders im englischen Sprachraum unter fundamentalistischen Protestanten verbreitetes Epitheton (engl. son/ man of lawlessness) für den Papst, vgl. 2 Thess 2,3)’

Wortbildungen

Substantive

 • papežství ‘Papsttum, Amt und Würde des Papstes’
 • dvoj-/ trojpapežství ‘Rivalität zweier/ dreier Päpste’
 • papežka1 ‘Päpstin’, oft über die historisch-legendäre Gestalt der sogenannte Päpstin Johanna (Papežka Johanna)
 • papeženec ‘Anhänger des Papstes’

Adjektive

 • papežský Relationsadjektiv zu papež (religiöses Profil)

Wortbildungen

Substantive:

 • dvojpápežstvo/ trojpápežstvo ‘schismatische Periode in der katholischen Kirche (sog. Babylonisches Exil der Kirche) im 14./ 15. Jahrhundert, in der sich zwei Päpste in Rom und in Avignon gegenüberstanden’, vgl. Dvojpápežstvo pokračovalo takmer 40 rokov. ‘Die Periode der Gegenpäpste dauerte fast 40 Jahre.’
 • pápežstvo ‘Papsttum, Amt und Würde des Papstes’, vgl. Wojtyłove pápežstvo ‘das Pontifikat Karol Wojtylas’
 • pápeženecveraltet, pejorativ‘Papist, Anhänger des Papsttums, aus nichtkatholischer Sicht abwertend für Katholik’, vgl. Pápeženec Petrík chcel zrušiť všetky spoločenskovedné ústavy šíriace iné bludy ako katolícke. ‘Der Klerikalist Petrik wollte alle gesellschaftswissenschaftlichen Institute abschaffen, die andere Irrlehren als katholische Lehren verbreiteten.’; Veď tento chlapík je katolík! Pápeženec! ‘Denn dieser Bursche ist Katholik! Ein Papist!’
 • protipápež ‘Gegenpapst’, vgl. Krátky, ale plodný pontifikát začína prijatím mena sporného protipápeža – Ján XXIII. ‘Das kurze, aber fruchtbare Ponitifikat beginnt mit der Annahme des Namens des umstrittenen Gegenpapstes – Johannes XXIII.’

 

Adjektive:

 • pápeženskýpejorativ ‘papistisch’, vgl. pápeženské ohavnosti ’papistische Gräuel’
 • pápežnícky ‘papistisch, klerikal, dunkelmännerhaft’, vgl. pápežnícké doktriny ‘papistische Doktrinen’
 • pápežský ‘päpstlich’, vgl. pápežské meno ‘der päpstliche Name’, pápežský nuncius ‘der päpstliche Nuntius’
 • protipápežský ‘gegenpäpstlich’, vgl. protipápežská roztržká v Avignone ‘das gegenpäpstliche Schisma von Avignon’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • být papežštější než papež1/päpstlicher als der Papst sein
 • být neomylný jak papež ‘ironisch: unfehlbar wie der Papst sein
 • neomylnost papeže/ Unfehlbarkeit des Papstes, abgeleitet aus dem Unfehlbarkeitsdogma von 1870

Kollokationen

 • návštěva papeže

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Bol v Ríme a nevidel pápeža!/ in Rom gewesen sein und nicht den Papst gesehen haben: <niekto˃ bol v Ríme a nevidel papeža ‘das Wichtigste versäumt haben, sich etw. Wichtiges entgehen lassen haben’
 • byť pápežskejší ako pápež/ päpstlicher als der Papst sein ‘sagt man, wenn man übertrieben genau ist oder legalistisch vorgeht’
 • pápež a patriarcha Alexandrie a celej Afriky/ Papst und Patriarch von Alexandria und ganz Afrika ‘offizieller Titel des alexandrinischen Patriarchen’
 • pápež a patriarcha celej Afriky na svätom pravoslávnom a apoštolskom tróne svätého Marka evanjelistu a svätého apoštola/ Papst und Patriarch von ganz Afrika auf dem heilgen orthodoxen und apostolischen Thron des heilgen Markus des Evangelisten und heiligen Apostels ‘offizieller Titel des Oberhaupts der koptischen Kirche in Ägypten’

Kollokationen

 • alexandrijský pápež
 • audiencia u papeža
 • avignonské zajatie pápežov
 • blahoslavený pápež
 • jeho Svätosť pápež Benedikt XVI.
 • koptský pápež
 • modliť za papeža
 • návšteva pápeža
 • poľský pápež
 • slovanský pápež
 • stretnutie s pápežem
 • voľba nového pápeža
 • vyhlásiť nového pápeža
 • zvoliť/ zvolenie na pápeža

Belege

Nejstarší písemnou zmínku o Hloubětíně najdeme v listině papeže Inocence III. z roku 1207. Osada patřila německým křižovníkům.
(syn)

Papež v tradičním vánočním požehnání "zapomněl" na češtinu Praha, Vatikán - Čeští poutníci, kteří se letos vypravili do Vatikánu poslechnout si tradiční vánoční poselství Svatého otce urbi et orbi, poprvé po dlouhých letech neslyšeli požehnání v češtině. Podobné zklamání čekalo i Slováky.
(syn)

Než papež Benedikt XVI . přiletěl do Ankary na čtyřdenní návštěvu Turecka, proběhla na tureckém ministerstvu pro náboženské záležitosti zajímavá diskuse: Jak titulovat papeže v zemi, která bedlivě střeží svůj sekulární charakter a kde pro většinu obyvatel není papež "Jeho svatostí"? Po krátké rozpravě bylo rozhodnuto oslovovat papeže pouze jako "váženého hosta", tedy titulem, který nemá teologický význam a zároveň odkazuje k tureckému konceptu závazné pohostinnosti a ochrany hosta. 
(syn)

Obrázek Benedikt XVI .: švihácký papež Hlava katolické církve není pouze duchovním vůdcem, ale také módní ikonou Praha/ Jeho vážné, přísné rysy mu vynesly přezdívku "rotvajler boží". Mluví se o něm jako o člověku tichém, plachém, pracovitém.
(syn) 

Papež kouřil trávu Expozice se zabývá fenoménem bigbeatové hudby 60. let a jejím vlivem na grafický design. Vystaveny jsou obaly mnoha legendárních gramofonových desek, psychedelické a rockové plakáty z Ameriky i Evropy, knihy, časopisy, multiply a grafiky z celého světa …
(syn)

Také přibyly vyloženě komediální, bláznivé scény - jako třeba ta, kde Clouseau v restauraci žongluje s víny nebo ve Vatikánu padá v převleku za papeže z balkonu ... Ale zdaleka ne všechny recenze byly pozitivní, spíš naopak ... Nečetl jsem je, ale slyšel jsem, že v Americe byly hodně špatné.
(syn)

Belege

Až tak veľmi sa nepomýlil. Fakt, dvaja apoštoli, ktorí sú považovaní za stĺpy Cirkvi sa správali najskôr ako nejakí lotri... Peter -prvý pápež, Ježiša trikrát zapiera. Pavol - apoštol národov, bojoval proti Cirkvi. Keď som bol na duchovných cvičeniach, o Petrovi, o jeho zrade a ľútosti som zložil báseň.
Texty zo SME blog

No nestačí len táto hmotná a čisto praktická stránka na to, aby sme ľuďom pomohli objaviť cestu k pravému šťastiu. Toto si aj dnes Cirkev veľmi dobre uvedomuje, podobne ako to vedel už sv. Peter, prvý pápež. A v jeho šľapajach vo vernosti Kristovmu poslaniu kráča aj súčasný Svätý Otec.
Blumentál. Časopis, 2003, roč. 14, č. 6

Ďalej hovorí, že v cirkevnom kalendári sa uvádza viacero Jánov, preto sa rozlišujú vhodnými prívlastkami, napr. Ján Nepomucký, Ján Krstiteľ, Ján Zlatoústy, Ján Bosco. J. Horecký ďalej vysvetľuje, že kardináli tvoria poradný zbor a pápež, okrem iného majú právo voliť pápeža.
Kultúra slova, 1995

Medzi nich patril na prvom mieste magister — majster Jan Hus z Prahy, ktorý s neochvejnou zatvrdilosťou útočil na autoritu cirkvi a brojil proti chamtivosti duchovenstva, proti dani za sviatosti a poplatkom za zvonenie zvonmi, proti lízingu cirkevných úradov a proti marketingu milostí. Tvrdil, že nie pápež je hlavou cirkvi, ale Kristus, že nie pápež, ale len Boh — Otec nebeský môže odpúšťať hriechy.
Slovo, 2002

V pastierskom liste sa vyslovil proti spochybňovaniu odvolania arcibiskupa Róberta Bezáka. Upozornil, že pápež nie je povinný nikomu vysvetľovať (sita) svoje rozhodnutia.
SME, 10.09.2012.

Vsnahe pomáhať trpiacim deťom sa kňaz Philip Neri rozhodne zostúpiť z kazateľnice a ísť medzi ľudí do ulíc. Snaží sa osloviť stovky opustených detí, ktoré prežívajú v najtemnejších kútoch Ríma. S veľkým odhodlaním a vierou v dobro zhromaždí okolo seba skupinu detí a učí ich viere a nádeji. Cirkevná hierarchia ho však považuje za anarchistu. Pápeža Neriho odhodlanie napokon dojme a požehná ho.
SME, 13.09.2012

Zakázaná i nová titulná strana magazínu Titanic, kde ukazujú pápeža s Fantou. FOTO – TASR / AP, google. de Pápež chce žalovať satiru v magazíne Nemecký satirický magazín ukázal pápeža so škvrnou na sutane.
SME, 12.07.2012

Koptská ortodoxná cirkevalebo Koptská pravoslávna cirkev je jedna z autokefálnych orientálnych provoslávnych cirkví. Je to väčšinová časť egyptskej cirkvi, ktorá neprijala chalcedónsky koncil. Koptská cirkev sa teda oddelila od byzantskej cirkvi a zakladá sa na odkaze Cyrila Alexandrijského. Označuje sa za miafyzitskú cirkev (označovanie za monofyzitov kopti dôrazne odmietajú). Jej najvyšším predstaviteľom je alexandrijský pápež a patriarcha celej Afriky.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koptsk%C3%A1_ortodoxn%C3%A1_cirkev[13.12.2013]

Tento samozvaný, ustavične fajčiaci "pápež so Sevilly", ktorý sám seba nazval Gregor XVIII., bývalý pracovník poisťovne o svojej svätosti presvedčil stovky 
ilusoria-yhwh.webovka.eu/ec-1.htm [13.12.2013]

Tradičné učenie hovorí: Neomylnosť vlastní Magistérium, a pápež je od Magistéria "závislý", pretože Magistérium je úzko spojené s výkonom primátu a ten sa pápeža týka iba keď vystupuje ako učiteľ a pastier. Nemusíme vedieť kedy takto pápež vystupuje, stačí keď vieme, že ak nejaký pápež stojí za praktikou, ktorá sa už týka predtým stanovených pravidiel Magistériom a je s ňou v opozite, tak vtedy pápež = "pápež", keďže nemá právo učiť veci nové, iba predkladať už existujúce. Týmto samotným činom prestáva mať jurisdikčný primát, pôvodné magistérium ostáva bez poškvrny a diskreditácie. Pápež v tom momente už nekoná ako heretický pápež (čo je podľa učenia Tradície rozpor), ale ako súkromná osoba, ktorá kedysi bola pápežom.
http://areopag.sk/viewtopic.php?p=127375 [13.12.2013]

To už aké špekulácie, prečo by mal mať dvojníka? Ale keď už také dôkazy, tak na tejto stránke: http://www.catholicbook.com/catholicbook/fidelis_et_verus_issue_81.htmtie druhé dve fotky s pohľadu priamo na tvár sa dá zistiť ľahko, že to je jeden a ten istý človek podľa očí. Pravé oko má tento pápež vyššie ako ľavé aj na jednej aj na druhej fotke rovnako. Takže niet o čom pochybovať, že to je jeden človek. Stačí priložiť vodorovne list papiera a je vidno ten rozdiel výšky očí.
http://www.kredo.sk/bforum/topic.asp?TOPIC_ID=2543[13.12.2013]

Martin Luther povedal pravdu o pápežoch = ANTIKRISTI! Dosadzujú sa na miesto nášho láskavého Ježiša Krista, ktorý ako jediný má moc odpúšťať.. "JEŽIŠ POVEDAL: JA SOM CESTA, PRAVDA I ŽIVOT, NIKTO NEPRÍDE K OTCOVI, LEN SKRZE MŇA" (JÁN 14, 6) Pápež pošliapava Božie Slovo, a to nie len v jednej veci.. RKC, tá šelma, narobila najviac zla! Upaľovanie, inkvizícia, zmena Božieho Slova a zákona, a tak ďalej... Neodsudzujem ľudí, ale systém! Každý, kto ste v RKC, hovorím: "VYJDITE Z BABYLONA!"
http://www.aktuality.sk/diskusia/229424/papez-frantisek-aj-ateisti-mozu-ist-do-neba/ [13.12.2013]

Ľavicový intelektuál a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Dario Fo sa postavil za pápeža: "Sloboda prejavu je posvätná".
Tlačové správy z www.tkkbs.s, Bratislava: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska

Profil: Experte

Profil: Experte

Definition

Papežhyperbolisch

Anerkennend über Menschen, die auf einem Gebiet eine Autorität darstellen und deren Urteil besonders geschätzt wird.

Im Tschechischen in der Regel Definiens einer Genitivverbindung zweier Substantive (vgl. papež módy ‘Modepapst’ u. a.). Üblicherweise als Titel einem Namen vorangestellt (z.B. papež německé literatury Reich-Ranicki ‘der Kritikerpapst Marcel Reich-Ranicki’).

<papež + Nomen im Genitiv>
<kongruentes Relationsadjektiv + papež>

Definition

Pápežhyperbolisch

Anerkennend über Menschen, die auf einem Gebiet eine Autorität darstellen und deren Urteil besonders geschätzt wird.

Im Slowakischen in der Regel Definiens einer Genitivverbindung zweier Substanntive (vgl. pápež literatúry ‘Literaturpapst’, pápež módy ‘Modepapst’ u. a.). Üblicherweise als Titel einem Namen vorangestellt  (z. B. pápež literatury Reich-Ranicki ‘der Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki’).

Konnotationen

 • bewerten, beurteilen, auszeichnen
 • autoritäres Auftreten

Konnotationen

 • bewerten, beurteilen, auszeichnen
 • autoritäres Auftreten

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • guru ‘Guru’
 • mesiáš ‘Messias’
 • prorok ‘Prophet’
 • nestor ‘Nestor’, vgl. Dnes vám opět nabízíme vyprávění nestora české atletiky, trenéra Miroslava Kváče, pod jehož vedením se do dějin nesmazatelně zapsala například fenomenální Jarmila Kratochvílová. (syn)
 • bůh ‘Gott’, vgl. admiratives Profil in diesem Wörterbuch
 • král2 ‘König’, vgl. Král hudbyi byznysu, s. 28 Bob Dylan šel celý život proti pravidlům šoubyznysu, a přesto se stal jedním z nejúspěšnějších písničkářů všech dob. (syn)
 • kmotr ‘Pate’, vgl. initiatives Profil in diesem Wörterbuch
 • doyen ‘Doyen’, vgl. I když Antonín Tenzer byl v české architektuře více než 6 desetiletí , postavil řadu pozoruhodných staveb (Vráž, spořitelna Vsetín, Jalta, poliklinika Vysočany aj.), a je dnes vlastně doyenem české architektonické obce, významnější ocenění se mu nakonec jaksi vyhnula. (syn)

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • guru ‘Guru’
 • mesiáš ‘Messias’
 • prorok ‘Prophet’
 • vôdca ‘Fúhrer’

Wortbildungen

Substantive

 • papežka2 ‘Frau in der Führungsrolle für einen bestimmten Bereich; Chefin, Gründerin, Marktführerin’, vgl. Jako vynikající obchodnice založila říši, v níž "papežka krásy v kelímcích" vládla s podivuhodnou energií (syn)

Wortbildungen

Substantive

 • pápežkaokkasionell ‘imaginär über ein weibliches Oberhaupt der katholischen Kirche’, vgl. Začali kolovať historky, že v raných časoch bola pápežom žena známa ako pápežka Joan (Jana). ‘Es begannen Legenden zu zirkulieren, dass in früheren Zeiten der Papst eine Frau gewesen sei, die als Päpstin Joan (Johanna) bekannt war.’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • být papežštější než papež2, ironisch ‘strenger als nötig sein, alle anderen an Disziplin oder anderen Ordnungs- und Glaubenstugenden überbieten wollen’
 • být z něčeho papež ‘Explikation’
 • papež literatury ‘Literaturpapst’

Kollokationen

 • papež pražské hudební scény
 • pražský hudební papež

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • literárny pápež
 • pápež športu

Belege

Politik

Víte, co nechápu? Proč se vůbec kolem Zemana pořád rozviřuje voda; je to snad papež, za nímž by se Špidla měl vypravit bosky na Vysočinu jako císař Jindřich IV. do Canossy a poprosit ho tam za odpuštění, že z něj neudělal prezidenta? - Pro některé své stoupence v ČSSD papežem asi je. V tom případě by se měli zamyslet například nad tím, proč v době, kdy byl u moci, zcela zanedbal to, čemu se kdysi říkávalo výstavba strany. Miloš Zeman jistě pro ČSSD udělal řadu dobrých věcí, ale velice ji poškodil tím, že se nikdy nestaral o nahrazení těch, které z Lidového domu vysál do své vlády. 
(syn)

Vždyť nápady, myšlenky a slova Václava Havla jsou už předem špatné, protože jsou to nápady, myšlenky a slova Havlovy. Václav Klaus se už nějaký čas pasoval na jakéhosi papeže české demokracie. Schvaluje i divoké demonstrace, pokud jsou v jeho prospěch. Je ochoten vstoupit do Evropy, pokud bude podle jeho střihu.
(syn)

Wirtschaft

… když jednoho dne kardinál Joseph Höffner přivedl do zmíněné vyšetřující komise skutečného odborníka, někdejšího německého "bankovního papeže" Hermanna J. Abse, a ten po jediném dnu stráveném v IOR pronesl zničující soud, rozeslal Marcinkus obratem všem členům komise pětadvacetistránkový dokument o Absově někdejší spolupráci s předáky třetí říše a o jeho podílu na tzv. arizaci židovského majetku.
(syn)

Kunst und Gewerbe

Dries van Noten, v módním světě nazývaný papežem antverpských návrhářů, sídlí v secesním domě z růžového mramoru. Černobílý interiér s voskovanými parketami Anny Demeulemeester vystavuje letošní černobílou kolekci.
(syn)

V deseti letech odešel do Prahy, kde studoval na tamním gymnáziu a u Jana Václava Tomáška se učil hudbě. Tento proslulý pedagog a skladatel - "pražský hudební papež" - pochopil záhy, že mladý Jan Václav vyniká mimořádným talentem. Voříškovo nevšední nadání projevovalo se nejen ve hře na piano, nýbrž i ve skladbě, podporované navíc jeho neobyčejnou invencí. 
(syn)

Za velký dar považuju to, že jsem mohl toto posvátné řemeslo předávat mladým lidem, a to nejen v Česku, ale i po celé Evropě a v zámoří. Proto jsem byl vlastně také nazván papežem kovářů. Jste známý umělecký kovář, připomeňte, jak jste se k černému řemeslu dostal. U nás to bylo v rodině. Já jsem už třetí generace, která pracuje s železem.
(syn) 

Gesundheit, Lebensstil

Milovníci steaků, slaniny a podobných masových dobrot jsou nadšeni. Teorie "papeže diet" Roberta Atkinse, která má již 50 miliónů přívrženců, říká: Nejezte rýži, těstoviny, brambory! Cpěte se řízky, omeletou, vajíčky a opečeným špekem! Za týden byste měli zhubnout o dvě kila.
(syn)

Belege

Vo svete módy a luxusu neexistuje nik, kto by tohto 64-ročného francúzskeho podnikateľa a najbohatšieho Európana prekonal. „Pápež módy", ako ho označil magazín Forbes, vybudoval impérium luxusných značiek Louis Vuitton Moet Henessy - LVMH, kam patria giganty ako šampanské Dom Pérignon, Veuve Clicquot, značky Christian Dior alebo Givenchy.
http://www.milliardcity.com/muzi-ktori-ovladli-svet[13.12.2013]

Bezprostrednú príčinu smrti denník neoznámil, Reich-Ranicki však na jar sám verejne oznámil, že trpí rakovinou prostaty. V Nemecku patril medzi najväčšie autority tamojšej literárnej kritiky a vyslúžil si prezývku pápež literatúry. Denník Süddeutsche Zeitung ho zase nazval mužom, ktorý naučil Nemcov čítať.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/293560-zomrel-nemecky-literarny-papez-reich-ranicki/ [13.12.2013]

Nie, nie, častejšie je to tak, že čítam v nejakej kaviarni, popíjam čaj alebo alkohol a čakám na inšpiráciu, väčšinou však namiesto inšpirácie príde,,pápež slovenskej monografistiky", kamarát Zoltán Rédey a je po čítaní, len tak sa zhovárame o veľkých literárnych projektoch a  plánoch.
http://www.litcentrum.sk/rozhovory/rozhovor-so-spisovatelom-ballom [13.12.2013]

Reformator-samaranch-volali-ho-diktator-ale-aj-papez-sportu.html hourly
zivot.azet.sk/sitemap8.xml.gz [13.12.2013] 

Čo šport spojí - to ani politika nerozdelí. Tak akosi by mohol požehnať aj vám pápež športu na tejto zemi. Naozaj, zablahoželali ste mu k osemdesiatke? Viem, Juan Antonio Samaranch mal teraz v júli tých osem krížikov. Gratulácie zo Slovenska dostal, aj odo mňa.
Nové slovo, o.J.

Čitatelia v nemecky hovoriacich krajinách ocenili návrat k príbehovému rozprávaniu, ktoré je dnes v próze opäť priam globálnym trendom. Paradoxne, na čele úspechu nových spisovateliek nestojí horlivý, vekovo blízky teoretik, ale „literárny pápež“ - osemdesiatročný Marcel Reich - Ranicki, najslávnejší nemecký literárny kritik a moderátor úspešnej televíznej relácie Literárne kvarteto.
SME, 28.03.2003

Trinásť rokov sa pretĺkal ako literárny kritik v socialistickom Poľsku, potom roku 1958 ušiel do Nemecka a za štyri desaťročia sa stal tým, čo poniektorí nazývajú pápežom literatúry: vypracoval sa na najvplyvnejšieho, najobávanejšieho a pravdepodobne i najnenávidenejšieho literárneho kritika Nemecka. Vydal veľa kníh a získal množstvo čestných doktorátov i ocenení, napríklad Cenu Ricardy Huchovej roku 1981, Cenu Thomasa Manna roku 1987, Cenu Ludwiga Borneho roku 1995.
Revue svetovej literatúry, 2000, č.2

Šport Antidoping mal za pápeža laika. Neľutuje Kanaďan Pound vzal prezidentstvo Svetovej antidopingovej agentúry na rok, ale odovzdá ho po deviatich Olympizmus má na čele lekára a antidoping advokáta. Logika by radila opak, ale fungovalo to.
SME, 14.11.2007

Prv než by som sa pustil do smútenia nad tým, ako nechutne si jeho tvorbu (posolstvo?) kdekade vykladajú, prisvojujú, predsúvam – a nielen pod vplyvom recenzie pápeža slovenskej hudobnej recenzistiky, Pavla Maloviča –, že hoci jeho ostatný album (Modern Times), pre nás, ostrieľanejších poslucháčov a znalcov dejín takmer celej svetovej hudobnej produkcie, neobsahuje nič šokujúce a novátorské, predstavuje predsa len značné osvieženie v týchto časoch uniformizujúceho zombiekapitalizmu.
Nové slovo, o.J.

Etymologie

Etymologie

Semantischer Wandel

In der tschechischen Lexikographie wird eine Hauptbedeutung von papež ‘Haupt der katholischen Kirche, heiliger Vater’festgehalten. PSJČ führt darüber hinaus eine Bezeichnung aus der gastronomischen Umgangssprache, ‘Getränk, zubereitet aus Zucker, Wein und Orangen’ an, die im Tschechischen Nationalkorpus nicht belegt werden konnte. SSJČ erwähnt den mittelalterlichen Satirenspielen entstammenden „Titel“ papež bláznů sowie als unselbstständige Nebenbedeutung‘Autorität’ mit dem Beispiel hudební papež.

Im vorliegenden Wörterbuch werden zwei Profilierungen von papež herausgestellt, eine religiöse und eine säkulare. Im religiösen Profil wird die Hauptbedeutung des Wortes beschrieben, das durch zwei inhärente Sichtweisen zu charakterisieren ist: ‘Oberhaupt der Kirche’ repräsentiert eine Außensicht, die sich sachlich auf den organisatorischen Aufbau hauptsächlich der katholischen Kirche konzentriert; mit offiziellen Ehrentiteln und Beinamen wie ‘Heiliger Vater’ kommt eher eine religiöse, theologische oder auch historische Sichtweise auf, da sich Bedeutung und Funktion des bezeichneten Amtes in der Geschichte des Christentums mehrfach gewandelt hat. Für den heutigen Sprachgebrauch sind im konfessionellen Diskurs beide Sichtweisen festzustellen, in der interkonfessionellen und säkularen Sphäre überwiegt dagegen letztere Sichtweise, die der Profilierung des Profils im heutigen Tschechischen die entscheidende Prägung gibt. Dennoch sind alle Sicht- und Gebrauchsweisen im religiösen Profil semantisch präsent, dass im akonfessionellen Sprachgebrauch seine Bedeutung nicht verändert. Das religiöse Profil dominiert das Lexem und sein Wortbildungsnest.

Das säkulare Profil geht als semantische Ableitung aus dem religiösen Profil hervor und und hat sich als sehr prägnantes, eigenständiges und stilistisch effektvolles Profil im heutigen Tschechischen etabliert. Es ist jedoch auf ein syntaktisches Grundmuster (hudební papežx papež hudby) und eine enge lexikalische Umgebung beschränkt – die regelhafte Erweiterung des Definiens umfasst in der Regel die Bezeichnung einer Domäne (Musik, Mode, Sport, Kultur, Medizin) und ist im Diskurs zumeist auch international auf eine konkrete Person beschäftigt, wobei beispielsweise die nacheinander lebenden Václav Jan Tomášek und Vítězslav Novák jeweils in ihrer Zeit alsPražský hudební papež bezeichnet wurden. Historische Wurzel dieses semantischen Ablegers, bei dem der religiöse Gehalt verloren geht ist das hier als Phrasem betrachtete papež bláznů. Im Gegensatz zu dieser an die europäische Karnevalstradition gebundenen Bezeichnungist im heutigen säkularen Profil eine Domänenübertragung mit positiven Bewertungen zu erkennen, die sich im heutigen Sprachgebrauch als produktiv erweist.

Semantischer Wandel

Semantischer Wandel SK pápež

Die aktuellen Bedeutungswörterbücher des Slowakischen führen jeweils nur die religiöse Bedeutung des Wortes an. Im KSSJ (2003) findet sich der folgende Eintrag: rímsky biskup, hlava kat. cirkvi, Svätý Otec ‘römischer Bischof, Oberhaupt der kath. Kirche, Heiliger Vater’; im SSJ (1959-1968) findet man folgende Explikationen: najvyšší hodnostar, hlava katolíckej cirkvi ‘höchster Würdenträger, Oberhaupt der katholischen Kirche.’

Im vorliegenden Wörterbuch SuP wurden zwei Profile des Wortes erfasst, ein religiöses Proifl und ein Expertenprofil. Im religiösen Profil ist zusätzlich zu der oben stehenden Erklärung erfasst, das das Wort neben dem Oberhaupt der katholischen Kirche auch von alters her ein offizieller Titel von Kirchenoberhäuptern bzw. orthodoxe Patriarchen in Nordafrika und im Nahen Osten ist. Für den slowakischen Sprachbenutzer ist dieser Umstand zwar marginal, durch die Medien und die Berichterstattung über das Schicksal der ägyptischen Christen aber doch ins Bewusstsein vieler Sprecher eingedrungen. In den protestantischen Kirchen wurde Papst bzw. die Institution des Papsttums in den Jahrhunderten nach der Reformation häufig mit dem Antichrist gleichgesetzt; diese polemische Verwendung des Wortes ist aber heute nur noch in randhaften fundamentalistischen (radikal-calvinistischen) Kreisen (nahezu ausschließlich in den USA und dem Vereinigten Königreich) zu finden und für den Usus in der Slowakei ungebräuchlich.

Im Expertenprofil wird das Wort für jemanden verwendet, der auf einem bestimmten Gebiet für seine Anhänger die höchste Autorität darstellt, namentlich auf dem Feld der Literatur, der Mode und des Sportes. Ähnlich wie beim Wort guru äußert der Sprecher seine ironische Distanz zu diesem Titel. Im Unterschied zu guru sind die als pápež bezeichneten Personen jedoch als Autoritäten auf ihrem Gebiet anerkannt, der Titel beansprucht ein Alleinstellungsmerkmal der so titulierten Person und zwar in Bezug auf eine bestimmte Doktrin. Er verkündet die derzeit gültige Lehre (pápež literátury), z.T. wirkt die Wahl gerade dieses Epithetons eher zufällig und scheint tendenziell entweder auf bestimmte autoritäre und charismatische Eigenschaften der Person hinzuweisen oder ist daneben auch auf den stark erhöhten Synonymbedarf und entsprechenden Verschleiß von Hyperbeln und Synonymen in den Medien zurückzuführen. Im Slowakischen handelt es sich bei diesem Gebrauch des Wortes häufig um Kalkierungen aus Fremdsprachen oder um direkte Übersetzungen.

Für den noch nicht stabilisierten Bedeutungsinhalt von pápež im Expertenprofil spricht auch die häufige graphische Markierung des Ausdrucks durch Anführungszeichen. Andererseits sammelt der pápež im Unterschied zu guru keine feste Gemeinde von Gläubigen um sich, außerdem handelt es sich bei dieser Gemeinde oft um eine virtuelle, medial vermittelte Gemeinschaft, dies ähnlich wie bei guru. Bei guru wird mehr das Freakhafte, Exzentrische und irgendwie Unseriöse der so bezeichneten Person betont, dagegen zeichnet sich pápež durch (eine zumindest behauptete) Autorität aus. Bei pápež handelt es sich im Unterschied zu guru um eine einzige Autorität auf einem bestimmten Gebiet, die höchste Autorität besitzt. Deshalb wird das Wort oft bestimmten Personen wie z.B. Marcel Reich-Ranicki oder Karl Lagerfeld zugeordnet.

Sprichwörter

 • V tom se nevyzná ani papež [wörtl. darin kennt sich nicht einmal der Papst aus]
 • Ať jsem papež (jestli ...)! / [Dann bin ich Papst (wenn ...)!]

Sprichwörter

Aká viera, taký pápež.

Ubi papa, ibi Roma – „Kde je pápež, tam je Rím.“

je pápežskejší ako pápež

Kulturelle Kontexte

 • Halina Pawlowská: Ještě že nejsem papež, Praha 2010
 • Jan Jandourek, Když papež odchází, Brno 2005
 • Josef Hais Týneck: Papež, hra o třech dějstvích, Praha 1931
 • Karel Dachovský: Svatý papež Pius X., Praha 2013

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • František Dlugoš: Sociálna náuka cirkvi a pápež Lev XIII., 2011.
 • Eugen Filkorn: Svätý Ján XXIII.: pápež pokoja a lásky: životopis, 2014.
 • Marcel Šefčík: Pápež Pius XI. ako predstaviteľ sociálnej filozofie, 2009.
 • Štefan Senčík: Ján Pavol II: Prvý pápež slovanského pôvodu, 1990.

Kunst

 • Majster Theodorik: Pápež Gregor I., okolo 1370.
  Meister Theoderich von Prag 001.jpg
  (Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Meister_Theoderich_von_Prag_001.jpg/640px-Meister_Theoderich_von_Prag_001.jpg)

Werbung

 • (Unhate Werbefeldzug von Benetton) Benetton opäť provokuje. Bozkávajúcim sa pápežom:
  Controversial: This mocked-up image of the Pope embracing Ahmed Mohamed el-Tayeb as part of Benetton's new advertising campaign has been called 'totally unacceptable' by the Vatican
  (Quelle: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/11/16/article-2062423-0ED42F8A00000578-531_634x421.jpg)

Sonstiges

 • Pápež František, 266. rímsky pápež
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Francisco_%2820-03-2013%29.jpg
  (Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Francisco_%2820-03-2013%29.jpg)
 • Comik- Witz

  (Quelle: http://img.badman.sk/stories/2014/jul/2-tyzden/papezi-futbal1_happysaints-com.jpg)

Bibliographie

[Für dieses Lemma wurde keine relevante Literatur gefunden.]

Bibliographie

 • Ďurica, Milan S. 2010: Pápež Štefan V. a zákaz staroslovenského liturgického jazyka. (Artikel) (In: Kultúra) Roč. XIII, č. 11. S. 5.
Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium