DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: satan
Deutsch: Satan

Polysemie

 1. religiös: ‘Widersacher Gottes’
 2. ethisch: ‘Bösewicht’
 3. ideologisch: ‘Feind’
 4. mykologisch: ‘Satansröhrling’
 5. Getränkeprofil: ‘starker Kaffee’

Polysemie

 1. religiös: ‘Widersacher Gottes’
 2. ethisch: ‘Bösewicht’
 3. ideologisch: ‘Feind’
 4. mykologisch: ‘Satansröhrling’
 5. Getränkeprofil: ‘starker Kaffee’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

satan

Nach religiöser Vorstellung die Verkörperung des Bösen, der Widersacher Gottes und Herrscher der Hölle, der auch als ďábel oder čert (beide ‘Teufel’) bezeichnet wird.

Während čert eher volkstümliche Züge trägt und in vielen (z.T. veralteten) Redewendungen zu finden ist, werden ďábel und satan weitgehend synonym religiös verwendet, wobei ďábel häufiger als satan auftritt. Ďábel zeigt gegenüber satan auch reichere Phrasem- und Wortbildung, vgl. Redewendungen wie    vymítat čerta ďáblem ʻden Teufel mit Beelzebub austreibenʼ, být posedlý ďáblem / čertem ʻvom Teufel besessen seinʼ usw. sowie die Diminutivbildung ďáblík (oder auch čertík und das Augmentativum čertisko), dafür aber kein *satánek.

Vielleicht aufgrund des Fehlens von folkloristischen Zügen wird bei satan das Böse in konzentrierterer Form ausgedrückt als bei ďábel. Eine scharfe Trennung zwischen beiden Bezeichnungen ist jedoch nicht möglich.

Mitunter ist nicht klar, ob satan als Person oder nur als ein abstraktes Prinzip aufgefasst wird.

Meistens Sg.; sowohl Klein- als auch Großschreibung.

Definition

Satan

Nach re­li­gi­ö­ser Vor­stel­lung die Ver­kör­pe­rung des Bö­sen, der Wi­der­sa­cher Got­tes und Herr­scher der Höl­le, der auch als Teu­fel be­zeich­net wird.

Sa­tan und Teu­fel wer­den weit­ge­hend sy­no­nym re­li­gi­ös ver­wen­det, wo­bei Sa­tan et­was ge­ho­be­ner ist und Teu­fel zum ei­nen häu­fi­ger als Sa­tan auf­tritt und zum an­de­ren oft auch volks­tüm­liche Zü­ge trägt. Diese Differenz spiegelt sich auch in der Phrasem- und Wortbildung wider, vgl. häufige Phraseme mit Teufel wie das weiß der Teufel, jemand fürchtet etwas wie der Teufel das Weihwasser usw. sowie die Diminutivbildung Teufelchen (dagegen aber kein *Satanchen).

Viel­leicht auf­grund des Feh­lens von folk­lo­ris­ti­schen Zü­gen wird bei Sa­tan das Bö­se in kon­zen­trier­te­rer Form aus­ge­drückt als bei Teu­fel. Ei­ne schar­fe Tren­nung zwi­schen bei­den Be­zeich­nun­gen ist je­doch nicht mög­lich.

Mit­un­ter ist nicht klar, ob Sa­tan als Per­son oder nur als ein ab­strak­tes Prin­zip auf­ge­fasst wird.

Meistens Sg.

Konnotationen

 • Hader, Zwietracht, Hass, Verführung, Versuchung
 • Schlange
 • listig

Konnotationen

 • Hader, Zwietracht, Hass, Verführung, Versuchung
 • Schlange
 • listig

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • belzebub ‘Beelzebub’
 • běs ‘Dämon, Teufel’
 • čert ‘Teufel, Krampus’
 • ďábel 1 ‘Teufel’
 • ďas ‘Teufel, Dämon’
 • démon ‘Dämon’
 • lucifer/ luciper ‘Luzifer’
 • rarach ‘Teufel, Unhold’
 • satanáš 1 ‘Satan’
 • zlý duch ‘böser Geist’

Opposita

 • anděl 1 ‘Engel’
 • Bůh ‘Gott’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Beelzebub
 • böser Geist
 • Dämon
 • Höllenfürst
 • Luzifer
 • Satanasbildungssprachlich
 • Teufel1
 • Unhold

Opposita

 • Engel1
 • Gott

Wortbildungen

Substantive

 • satanismus ‘Satanismus’
 • satanista ‘Satanist’
 • satanství 1 ‘Satanismus’

Adjektive

 • satanistický ‘satanistisch’
 • satanský1 ‘in Relation zu satan (religiöses Profil) stehend’, vgl. satanská mše ‘Satansmesse, Schwarze Messe’
 • satanův ‘Possessivadjektiv zu satan (religiöses Profil)’

Adverbien

 • satansky1 ʻsatanisch, in Bezug auf satan (religiöses Profil)ʼ, satansky vyhlížející muzikant Jaz Coleman ʻsatanisch aussehender Musiker Jaz Colemanʼ

Wortbildungen

Substantive

 • Satanismus
 • Satanist
 • Satanskult
 • Satansmesse
 • Satanspilzumgangssprachlich ‘Satansröhrling’
 • Satansröhrling ‘giftige Pilzart (Boletus satanas)’
 • Satanstücke ‘Teufelei, Bösartigkeit’

Adjektive

 • satanistisch
 • satanisch1 vgl. satanischer Kult, satanisches Ritual

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Odstup, satane!/ Apage satanas! / Weiche (von mir), Satan! ‘drückt die Abwehr einer Versuchung aus’ (nach Mt 4,10: "Jdi z cesty, satane...")

Kollokationen

 • dílo satana
 • kamenování satana
 • odstup, satane
 • posedlý satanem
 • uctívat satana
 • vyznavač satana
 • vzývat satana

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Beim/ Zum Satan! ‘Ausruf der Verwünschung’
 • Hol dich der Satan!/ Der Satan soll dich holen! ‘Ausruf der Verwünschung’
 • In Satans Namen! ‘Ausruf der Verärgerung’
 • fluchen/ schimpfen wie der Satan persönlich: er flucht/ schimpft wie der Satan persönlich ‘sehr stark schimpfen oder fluchen’
 • Weiche (von mir) Satan! ‘Ausspruch Jesu, Mk 8,33, wird gesagt, um eine Versuchung abzuwehren’
 • Widersagst du dem Satan? ‘Formel beim Taufvorgang’

Kollokationen

 • Satan anbeten
 • Satans Werk
 • vom Satan besessen sein
 • vom Satan versucht werden

Belege

Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“ Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“ Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“ Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.
Ijob 1,6-12

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“
Mt4,8-11

Nezáleží na tom, jak moc tě milují ostatní, protože ty sám se nemůžeš milovat, dokud nevezmeš život do vlastních rukou. Člověk totiž nepřijme zodpovědnost za vlastní osud, dokud bude mít možnost svalovat svoje chyby a nedostatky na rodinu, společnost, rasu, pohlaví, satana nebo cokoliv jiného.
V žabím pyžamu: Robbins, Tom, Praha 2002

Jeho hlas byl teď klidný, věcný, uvážlivý, jeho tělo pozbylo napětí. Pokračoval konverzačním tónem: "Vidíte v rozvalinách tuhle zem, celý kontinent, a Kristus vidí dál než my, vidí obecnou záhubu duše, triumfující zlo, vidí Satana, jak se radostně rozhlíží po světě a rozjasněnýma očima sleduje smrt člověka a všeho, co člověk vytvořil od počátku času."
Puzo, Mario: Temná aréna, Praha 2004

Stála v Ben Uriho světnici a svatostánek spočíval u otevřeného okna, u něhož umělec pracoval. Přistoupila ke svatostánku a dívala se na něj. Tu přišel Satan a nalil jí do ucha jed pomsty, řka, ne nadarmo na tebe Ben Uri zapomněl, mezi ním a tebou stál tenhle svatostánek, jeho dílo tě připravilo o jeho náklonnost. Tu Dina vztáhla ruku a svatostánek odstrčila.
Agnon, Šmuel Josef: Šátek a jiné povídky, Praha 1999

Ztělesňuje všudypřítomnou myšlenku pozdního středověku o svádění člověka Satanem, symbolizovaném zrůdně fantaskními vidinami, které pronásledovaly světce na egyptské poušti (tyto výjevy popisuje ve 13. století Zlatá legenda Jakuba de Voragine).
Vacková, Jarmila: Odpovědi obrazů - Mistři starého Nizozemí, Praha 2000

Uctívat satana jako dobrého boha znamená nazývat Boha křesťanů nepřítelem člověka, morálky a pravdy. K uctívání a oslavování satana byly vynalezeny vlastní rituály a zvyky, které jsou zrcadlovým obrazem rituálů katolické církve, ovšem jen co se týče vnějškového průběhu.
Funke, K. (et al.): Malý slovník sekt, Kostelní Vydří 1998

Člověk ztrácí vědomí a mluví z něho démon. Například z ženy se ozývá mužský hlas či má nepřirozeně velikou sílu. Hlavním prostředkem exorcisty je takzvaná žehnací modlitba. Kněz jménem božím a jménem církve oslovuje satana, spoutává ho mocí, kterou přijal od Krista, a vyhání ho ven. Vedle těchto speciálních modliteb, které trvají většinou čtvrt hodiny a podle potřeby se opakují, se při vymítání ďábla používají další tradiční postupy: kropení svěcenou vodou, naznačování symbolu kříže.
Mladá fronta DNES, 8. 2. 1999

Včera házeli kamínky na místě zvaném Džamrat al-Akaba, kde se podle legendy zjevil Abrahámovi satan. "Kamenováním satana Bohu slibuji, že se nenechám znovu svádět k hříchu," vysvětluje obřad jeden z poutníků.
Hospodářské noviny, 17. 3. 2000

Pak začala řádit inkvizice. Boj církve proti Satanovi a jeho stoupencům prostoupil Evropu. Stal se zdůvodněním teroru protestantských protikatolických i katolických protiprotestantských čistek. Stal se záminkou řádění inkvizice a do druhé poloviny sedmnáctého století stál Evropu - dle různých odhadů - od několika set tisíc do devíti miliónů lidských životů.
Reflex, č. 5/2000

Postuláty satanismu jsou následující: SATAN znamená ukájení choutek, nikoliv odříkání! SATAN znamená živoucí existenci, nikoliv vymyšlené spirituální báchorky! SATAN znamená neposkvrněnou moudrost, nikoliv pokrytecký sebeklam! SATAN znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoliv lásku vyplýtvanou na nevděčníky! SATAN znamená pomstu, nikoliv nastavení druhé tváře! SATAN znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoliv péči o psychické upíry!
Reflex, č. 5/2000

Veřejné mínění se ptá, jak vůbec bylo možné, že Poláci za války vraždili své židovské sousedy. Některé novinové titulky měly jednoduchou odpověď: byl to ďábel. Do Jedwabneho vstoupil satan. Podobně říkáme, že nacistické zločiny byly spáchány proto, že to byla zločinecká ideologie. Říkáme, že příčinou komunistických zločinů byla zločinecká ideologie.
Lidové noviny, 23. 6. 2001

Postava ďábla je tak mnohotvará, že si řada moudrých mužů v dějinách lámala hlavu nad tím, kolik vlastně ďábelských bytostí a stvoření je. A mají všechny ty prapodivné existence svůj kořen v božím odpůrci, který byl nazýván Luciferem (tzn. Světlonošem), Satanem, Belzebubem nebo Mefistofelem? A který byl za své protiřečení a vzpouru svržen z nebes do podzemních říší? Nebo to jsou výrony přírodních, tzn. démonických sil?
Reflex, č. 1/2002

Otázka: "Kdy opustíš tuto ženu?" Odpověď: "Až jí bude dvacet let!" Páter Amorth odsekává: "Lžeš, už jí bylo dvacet čtyři." Poté pokračuje v exorcismu: "Přikazuji ti, špinavý duchu, démone, satane, opusť tuto ženu!" Po posledních slovech se náhle zvedají oční víčka ženy. Zasahuje mě její hřejivý pohled. Je to pohled člověka, ne démona. Její posedlost zdá se, zmizela. Zvedá se mlčky a tiskne knězi ruku.
Blesk, 8. 6. 2004

Sedm různých sekt prý vystřídala jeho manželka. I jeho chtěla "obrátit". Když neuspěla, zhroutil se jejich vztah a klavírista přišel málem o rozum. Jeho tělo totiž "ovládli satani" a paní trpící zřejmě mesiášským syndromem je z něho vyháněla.
Blesk, 24. 2. 1997

Belege

Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, 13 und er war allda in der Wüste 40 Tage und ward versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm.
Mk 1,12-13

Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloß ihn und versiegelte obendarauf, daß er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis daß vollendet würden tausend Jahre; und darnach muß er los werden eine kleine Zeit.
Offb 20,1-3

Chur. - Gestern war das Fest des heiligen Erzengels Michael. In der Offenbarung des Johannes ist der Kampf mit dem Drachen beschrieben: Wie Michael und seine Engel sich erhoben, um zu kämpfen, wie der grosse Drache - der Satan, der die ganze Welt verführt - auf die Erde gestürzt wurde.
Die Südostschweiz, 30.08.2010

Ob jemand den Satan zur Hilfe ruft oder den Satan vertreiben will, ist nur ein gradueller Unterschied. In beiden Fällen glaubt er, dass der Satan als eine anrufbare Macht existiere, die mit den richtigen Formeln beschworen werden könne. Dass verirrte Jugendliche sich dem Satanskult verschreiben, liest man mit Entsetzen, und man bedauert die betroffenen Familien, aus denen sich jemand auf so finstere Irrwege begeben hat. Dass aber die katholische Kirche heute, zweihundert Jahre nach dem Beginn der Aufklärung, ein Handbuch über die Teufelsaustreibung herausgegeben hat, ist nicht minder entsetzlich. Es handelt sich dabei nicht um einen schlechten Scherz, sondern um eine Tatsache.
St. Galler Tagblatt, 27.03.1999

Als dogmentreuer römischer Katholik bin ich nicht mehr gewillt, Kirchensteuern zu entrichten, die von den Kirchenoberen gegen Gott verwendet werden, indem damit hunderte von Kirchen beseitigt, zu Versammlungsräumen verunstaltet und der Glaube demontiert wird, sodass schon Papst Paul VI. sich am 29. Juni 1972 im Petersdom zu dem Ausspruch genötigt sah: „Der Rauch des Satans ist in die Kirche eingedrungen!“
Braunschweiger Zeitung, 26.01.2008

Die Ermittler vermuten, dass der Sektenanführer Pjotr Kusnezow die leichtgläubigen Menschen aus Weißrussland, Russland und der Ukraine gezielt manipuliert habe. Kusnezows schriftlich festgehaltene Theorie sei in einer Auflage von 17 000 Exemplaren im Umlauf. Im Fernsehen warnte der selbst ernannte Kirchenführer von Satan, der sich der Welt etwa über das Internet bemächtige. Laut Augenzeugen zogen sich die Sektenanhänger immer mehr zurück, gingen nicht zur Arbeit, durften kein Geld anfassen, Radio oder Fernsehen nutzen. Ihren Kindern erteilten sie Schulverbot und lehnten jede moderne Technik ab.
Hannoversche Allgemeine, 12.02.2008

Stille senkte sich über uns, als wir uns nun in der Wärme des Feuers entspannten. Ich dachte an unser Stück von Adam und an jenen Garten, den unsere ersten Eltern der Versuchung durch Satan wegen verloren hatten.
Mannheimer Morgen, 31.05.2003

Clint Byars ist durch die Hölle gegangen. Das ist jetzt nicht metaphorisch gemeint oder als gedankenlose Redensart, sondern: Er ist WIRKLICH durch die Hölle gegangen, und er hat sogar IHN getroffen, den Teufel selbst, den Satan, den Antichristen. "Es stimmt, das ist eine absolut wahre Geschichte, es ist genau so passiert", sagt der freundliche 30-jährige Mann, der in Jeans und T-Shirt da steht wie ein Sozialarbeiter oder Erdkundelehrer.
Mannheimer Morgen, 27.08.2005

Schwer glauben lässt sich, dass die „Begnadigung“ des Holocaust-Leugners eine Panne war, wie es der Vatikan nun darstellt. Erst recht nicht, wenn tags drauf ein neuer Weihbischof ernannt wird, der „Harry Potter“ als Werk des Satans und den „Katrina“-Hurrikan als Gottesstrafe für das „amoralische New Orleans“ darstellt.
Mannheimer Morgen, 02.02.2009

dann blies mir Hochwürden Wiehnke dreimal ins Angesicht, das sollte den Satan in mir vertreiben, dann wurde das Kreuz geschlagen, die Hand aufgelegt, Salz gestreut und noch einmal etwas gegen Satan unternommen. in der Kirche abermals Halt vor der eigentlichen Taufkapelle. ich verhielt mich ruhig, während mir das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser geboten wurden. danach fand es Hochwürden Wiehnke angebracht, noch einmal Weiche Satan zu sagen, und er glaubte mir, der ich doch schon immer Bescheid wußte, die Sinne zu öffnen, indem er Oskars Nase und Ohren berührte. dann wollte er es noch einmal deutlich und laut hören, fragte: "widersagst du dem Satan? und all seinen Werken? und all seinem Gepränge?" bevor ich den Kopf schütteln konnte - denn ich dachte nicht daran, zu verzichten - sagte Jan dreimal, stellvertretend für mich: "ich widersage".
Grass, Günter: Die Blechtrommel, (Erstv. 1962). - Frankfurt a.M., 1964 [S. 110]

Die "Bild-Zeitung" hatte am Montag in ihrer Thüringen-Ausgabe berichtet, daß der Bub von seinen älteren Mitschülern umgebracht wurde, weil er deren Satanskult im Wege gestanden hätte. Nach Informationen des Blattes sollen die Beschuldigten in einem Wald bei Son-dershausen an Schwarzen Messen und geheimen Opfer-Ritualen teilgenommen haben. Am Rande des Teufelsberges - der Stelle, an der das Opfer vergraben wurde - hätten die Jugendlichen nachts den Satan beschworen.
Salzburger Nachrichten,11.05.1993

Ausdrücklich entschuldigte er sich allerdings für Versäumnisse gegenüber seinen Kollegen. Die Behauptung, er wolle die Kirche "zum Teufel jagen", entbehre dagegen jeder Grundlage, erläuterte Cran - schon weil der Satan für ihn gar nicht existiert. Er halte am Ziel fest, alte Glaubensinhalte "offen, ehrlich und angstfrei" verständlich zu machen.
Nürnberger Nachrichten, 02.03.1998

Profil: ethisch

Profil: ethisch

Definition

satan umgangssprachlich

Hyperbolische Bezeichnung für einen bösartigen, schlechten Menschen oder Feind, Widersacher einer bestimmten Ideologie;oft als Schimpfwort verwendet.

Manchmal wird satan auch als ein expressiver Ausdruck der Bewunderung gegenüber der so benannten Person verwendet.

Definition

Satanumgangssprachlich

Hyperbolische Bezeichnung für einen bösartigen, schlechten Menschen oder Feind, Widersacher einer bestimmten Ideologie; oft als Schimpfwort verwendet.

Konnotationen

 • böswillig, verdorben, herzlos
 • Hass, Wut

Konnotationen

 • böswillig, verdorben, herzlos
 • Hass, Wut

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • ďábel 2 ‘Teufel, Bösewicht’
 • satanáš 2 ‘Satan, Bösewicht’
 • zloduch ‘Bösewicht’

Opposita

 • anděl 2 ‘Engel’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Bösewicht
 • Teufel2 vgl. der Mann ist ein wahrer Teufel

Opposita

 • Engel2 (ethisches Profil)

Wortbildungen

Substantive

 • satanství2, selten ‘Teufelei’

Adjektive

 • satanský2 ‘satanisch, sehr böse’, vgl. satanské zločiny ‘schwere Verbrechen’

Adverbien

 • satansky2 ‘satanisch, in Bezug auf satan (ethisches Profil)’, vgl. satansky se smát ‘satanisch lachen’, satansky zkroucená tvář ʻsatanisch verzogenes Gesicht

Wortbildungen

Substantive

 • Satansbraten ‘böser Mensch, oft als Schimpfwort benutzt’
 • Satansbrut ‘übles Gesindel, oft als Schimpfwort benutzt’  
 • Satanskerl ‘ein verwegener oder böser Mensch, oft anerkennend’
 • Satansweib ‘böse Frau, oft als Schimpfwort benutzt’  

Adjektive

 • satanisch2 vgl. satanische Freude

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • satan v lidské podobě / Satan in Menschengestalt ‘ein sehr böser Mensch’

Kollokationen

 • být satan
 • úplný satan

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • ein leibhaftiger Satan ‘böser Mensch’
 • Du Satan! ‘Ausdruck der Verärgerung oder Beschimpfung’
 • So ein alter Satan! ‘Ausdruck der Verärgerung über jmdn.’

Kollokationen

 • jmdn. als Satan bezeichnen
 • ein wahrer Satan
 • der reinste Satan

Belege

"Nezapomeňte, co povstalo z překotné akce v Paříži. Dovolte, abych vás ujistil, že mám dobře zajištěnou únikovou cestu. Vaše nápady, kapitáne Hastingsi, jsou, můžu-li to tak říct, trošku nedomyšlené." "Vy ďáble," vyprskl jsem, jak jsem se dusil vzteky, "vy zosobněný satane!"
Christie, Agatha: Velká čtyřka, Praha 2001

"Ty Satane! Takového dvanáctiletého fracka s holým zadkem, který přišel bůhví odkud a z bůhvíjaké famílie?" zavřískla. "Dobře mě poslouchej: tohle je předem prohraný, chlapečku."
Rushdie, Salman: Zem pod jejíma nohama, Praha – Litomyšl 2001

Hledat v show businessu slušného člověka je jako hledat myšlenku ve filmu Michaela Baye. Třeba takový reklamní agent Sidney Falco, to je přímo bikvadratická svině, ale pořád fajn člověk oproti sloupkaři J.J.Hunseckerovi – úplný satan mezi bulvárními novináři. Když se dají podobní dva lidé dohromady, nic dobrého to nevěstí. Bude se lhát, bude se podplácet, bude se zneužívat cizích citů, bude to bolet.
http://www.csfd.cz [13.07.2011]

Když něco nebylo manželovi po chuti, nutil mě, abych si klekla a říkal mi: Ty satane, ďáble. Pak mi klidně plivl do obličeje.
http://doma.nova.cz [13.07.2011]

Blboj jses ty,pokud nerozumis tomu co pises!Delas si srandu nejen z cirkve,ale ze vsech vericich Krestanu ty satane! To ze zastavam nazor ze ta stara pamatka ma patrit narodu, jeste neznamena ze si budu delat jako ty srandu ze vsech co veri v Boha ty Satane!
http://zpravy.idnes.cz [13.07.2011]

Kalousek je Satan, co požírá ženy a děti. Říkají odboráři…
http://www.jenpromuze.cz [13.07.2011]

Znechucený muž Blesku přiznává: "Vyloupila mi byt, lže, hrabe peníze. Štítím se jí, je to satan!"
http://www.blesk.cz [13.07.2011]

Mám takový pocit, že ČSSD chce a snad se jí daří lidem vštípit, že právě nový ministr je satanem českého sociálního systému. Že on může za všechno špatné.
http://hrebenar.blog.idnes.cz [14.07.2011]

Začněme s nejoblíbenějším fackovacím panákem světa, prezidentem Bushem. Demonstranti všech zemí jej pokládají za ztělesnění ekologického Satana.
http://www.skvara.cz [14.07.2011]

Čau Vlku, Ty seš schopnej tam jet v kokosáku a v bezprsťákách jak Tě znám Ty Satane.
http://www.k1400.cz[13.07.2011]

Fredousi, vy jste satani! :) At Vam to takhle nebo i lepe (Zbyno) lita i nadale! ;)
http://fredousi-darkovicky.webnode.cz [15.07.2011]

Belege

Der Bundespräsident möge "gegen die ungeheuerlichen Verbalinjurien und Ausfälle durch die SPÖ gegenüber freiheitlichen Mandataren" auftreten. Mit diesem Ersuchen wandte sich gestern Freiheitlichen-Klubobmann Martin Strutz an Bundespräsident Thomas Klestil. Anlaß war die Aussage von SPÖ-Chef Lhstv. Michael Ausserwinkler, wonach FPÖ-Chef Jörg Haider seine Maske fallengelassen habe und es sich gezeigt hat, "daß sich dahinter ein Satan verbirgt, dessen Zerstörungsgeist unerhört ist". ÖVP-Obmann Vizekanzler Wolfgang Schüssel sieht in Haider gleichfalls einen "Diabolos": "Haider verfolgt die Strategie, stets dort, wo etwas Positives geschieht, die Dinge diabolisch (im Sinne von Diabolos) durcheinanderzubringen", sagte er gestern nach dem Ministerrat.
Kleine Zeitung, 20.05.1998

Schlagartig begriff ich: Wer bestimmen kann, was im Radio gesagt und in der Zeitung geschrieben wird, der kann auch unverschämt lügen. Da bestimmt also der Goebbels (in der Familie stets nur "Klumpfuß" oder "Satan" geheißen), was die Leute erfahren - so erklärte mir mein Onkel die Funktionsweise des Monopols auf Information.
Salzburger Nachrichten, 08.04.1995

Der bittere Scheidungskrieg und der Streit zwischen dem australischen Sänger und seinem irischen Kollegen beschäftigte seitdem die Klatsch kolumnisten. Hutchence beschimpfte den Initiator der "Band Aid" als "Satan" und behauptete, dass dieser mit 1,5 Millionen Mark seine Frau von ihm "zurückkaufen" wollte.
Nürnberger Nachrichten, 21.09.2000

bill gates ist satan!
http://www.weltverschwoerung.de [17.07.2011]

„Fast jeder Jugendliche kommt heute mit dem Satansglauben in Kontakt“, sagt Mischitz, der sich durch das Studium einschlägiger Zeitschriften auf dem Laufenden hält. „Einstiegsdroge“ sei fast immer die Musik, „Heavy“ oder „Black Metal“ genannt, deren Texte den Satan verehren, jedoch nicht im biblischen Sinn als Antichrist, sondern als Symbol für Kraft und Vitalität. Für Mischitz ist der Satanskult ein Wettbewerb unter Gruppen, die sich gegenseitig zu übertreffen suchen.
Die Presse, 02.06.1997

Profil: ideologisch

Profil: ideologisch

Definition

satan

Bezeichnung für verschiedene Bezugsobjekte, die als im hohen Grad schlecht, feindlich angesehen werden. Oft in der Publizistik als Übersetzung aus einem islamischen Diskurs, in dem bestimmte westliche Länder als satan bezeichnet werden. Häufig ironisch, mit Distanz verwendet.

Definition

Satan

Bezeichnung für verschiedene Bezugsobjekte, die als im hohen Grad schlecht, feindlich angesehen werden. Oft in der Publizistik als Übersetzung aus einem islamischen Diskurs, in dem bestimmte westliche Länder als Satan bezeichnet werden. Häufig ironisch, mit Distanz verwendet.

Konnotationen

 • USA, Israel, Westen
 • Fernsehen, Internet

Konnotationen

 • USA, Israel, Westen
 • Fernsehen, Internet

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Teufel3 vgl. das Internet ist der Teufel

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • malý satan / kleiner Satan ʻIsrael in bestimmten islamistischen Diskursenʼ, vgl. mají tendenci dívat se na Izrael jako na malého satanaʻ sie haben die Tendenz Israel als kleinen Satan anzusehenʼ
 • velký satan / großer Satan ʻUSA in bestimmten islamistischen Diskursenʼ, vgl. za vysílání Rádia Svobodný Irák z Prahy může velký satan z Washingtonu ʻfür das Betreiben des Radio Freier Irakaus Prag ist der große Satan aus Washington verantwortlichʼ

Kollokationen

 • televize je satan

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • großer Satan ‘USA in bestimmten islamistischen Diskursen’, vgl. der offene Druck und Androhungen seitens der USA und Israels (der große Satan und der kleine Satan in der iranischen politischen Phraseologie) […]
 • kleiner Satan ‘Israel in bestimmten islamistischen Diskursen’, vgl. unter Bezug auf Drohungen, iranische Atomanlagen anzugreifen, nannte der Minister die USA "großer Satan" und Israel "kleiner Satan"

Kollokationen

 • der amerikanische Satan
 • Internet ist Satan

Belege

Pro Chátamího je ale usmíření Británie zároveň i začátkem mnohem náročnějšího úkolu - urovnat vztahy se Spojenými státy, pro něž se v Teheránu spíše vžilo označení "Velký Satan". Ukončit nepřátelské vztahy mezi oběma zeměmi, na jejichž počátku stálo zajetí osazenstva americké ambasády v Teheránu koncem roku 1979, se pokusil již před několika měsíci v rozhovoru pro televizní stanici CNN.
Lidové noviny, č. 228/1998

Šíité v jižním Bejrútu stříleli svými kalašnikovy do vzduchu, organizovali ohňostroje a těžko hledali slova, jimiž by popsali stav své mysli. "Nemůžeme vyjádřit své pocity. Je to úžasné vítězství nad Velkým satanem," řekl pětadvacetiletý Hasan Džamal, který si vypůjčil přezdívku USA z íránského revolučního slovníku. Další bejrútský šíita prožíval zřejmě ještě intenzivnější pocit: "Byl to stejně krásný pocit, jako kdyby byla odpálena raketa na Izrael."
Mladá fronta DNES, 23. 6. 1998

Lidé zažívají stejné pocity, jako by úterní teroristický útok proti Spojeným státům byl namířen proti Izraelcům samým. Předpokládaný strůjce atentátů, Usáma bin Ládin, označuje totiž za svého nepřítele nejen "velkého Satana" - Ameriku, nýbrž i "malého Satana" - Izrael. Na budovách státních institucí byly vlajky staženy na půl žerdi, v Knesetu se v neděli mimořádně uskuteční smuteční zasedání. V New Yorku i ve Washingtonu žije mnoho izraelských občanů a nikdo nepochybuje, že mezi oběťmi jsou i izraelští občané.
Lidové noviny, 13. 9. 2001

Většina zainteresovaných odborníků nicméně souhlasí s tím, že tímto "démonem" není saúdskoarabský milionář a nyní psanec Usáma bin Ládin. Ten je jen jakousi posvátnou ikonou a symbolem boje proti "západnímu Satanovi". Pokud vůbec někdo aspiruje na roli muže, který všechno řídí, pak jím nejspíš bude dvaapadesátiletý egyptský lékař Ajmán Zavahrí, šedá eminence v pozadí, považovaný v hierarchii Al-Kajdy za druhého nejrespektovanějšího vůdce.
Mladá fronta DNES, 15. 3. 2004

Za jednoho z nejmocnějších mužů je považován Ahmed Džanatí, šéf Rady strážců a člověk zodpovědný za vyškrtnutí 3605 kandidátů do parlamentu z volebních seznamů. Ve svých pátečních kázáních hřímá tento 78letý ajátolláh proti "americkému satanovi" a jeho pomahačům - reformistům v Madžlisu.
Respekt, č. 7/2004

Vzhledem k tomu, že znám několik lidí co mají na facebooku hned několik (a to ne jenom dva nebo tři, ale 5 až 10 ) účtů, aby mohli hrát ty stupidní rádoby "hry" tak by mě zajímalo kolik lidí je na něm doopravdy.
jinak pro mě platí, že Facebook je satan černý chlupatý.....
http://www.zive.cz [ 13.07.2011 ]

televize je satan!
http://720.cz [ 13.07.2011 ]

Belege

Dies ist weder ein Krieg zwischen Religionen noch zwischen Nationen. Dies ist ein Kampf zwischen Fanatikern, für die der Zweck - jeder Zweck, sei er religiös, nationalistisch oder ideologisch - die Mittel heiligt, und uns, die dem Leben selbst diese Heiligkeit zuschreiben. Weder der Westen noch der Islam oder die Araber sind der «Grosse Satan». Der «Grosse Satan» sind Hass und Fanatismus. Diese alten Geisteskrankheiten bedrohen uns noch immer. Lassen Sie uns vorsichtig sein und uns davon nicht anstecken lassen!
St. Galler Tagblatt, 15.09.2001

Umgekehrt sind die Vereinigten Staaten in den Augen der iranischen Führung der "Grosse Satan", dessen Einflüsterungsversuche es um jeden Preis abzuwehren gilt. Der konservativen Geistlichkeit zufolge wollen die USA vor allem auf dem Umweg über die Kultur die Jugend des Landes verderben und das Regime schwächen. So ist denn westliche Rock-&-Pop-Musik im Iran verboten, und auch TV-Satellitenschüsseln, dank denen Filme und Fernsehserien aus Hollywood zu empfangen wären, sind offiziell untersagt.
Zürcher Tagesanzeiger, 06.12.1997

AGA KHAN: Sie sprechen damit das Vokabular während der iranischen Revolution zur Zeit Khomeinis an - vom "großen Satan" und dergleichen. Aber ich muß Sie daran erinnern, daß vor nicht allzu langer Zeit Präsident Reagan vom "Reich des Bösen" sprach. Das ist doch nicht viel besser als der "große Satan". Hier geht es nicht um Religion, sondern um Politik.
Salzburger Nachrichten, 19.06.1991

Wer verbirgt sich heute hinter dem Satan und wie steht es um die Machtverweigerung? Der Satan dieser Zeit ist der Markt, dem alles geopfert wird; Arbeitsplätze, ökologische Lebensqualität, Freiheit und Gesundheit. Der Markt ist der Götze unserer Zeit, von allen gefürchtet, scheinbar nicht zu bremsen und nicht mehr zu kontrollieren, und gleichzeitig angebetet von Groß und Klein. Der Markt opfert 400 000 Rinder, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Marktlogik ist so klar, dass jeder in ihr Credo einstimmt. Ich glaube an den Markt und das Kapital. Und jeder ist mit seinem Beruf und Arbeitsplatz an dieses Credo gefesselt. Wo bleibt der Gegenspieler? Gibt es noch den Markt- und Machtverweigerer? Oder kapitulieren wir vor diesem Machtmoloch, weil wir noch ganz gut mit dieser Macht leben?
Rhein-Zeitung, 03.03.2001

Oo - ich habs gewusst.. Satan ist das Internet - das Internet ist Satan ... Auf zur großen Computerverbrennung - und wenn wir schonmal dabei sind Fernsehr und Bücher bis auf die Bibel gleich noch hinterher!!! *Anstift*
http://www.team-ulm.de [17.07.2011]

Profil: mykologisch

Profil: mykologisch

Definition

satan

Giftige Pilzart (Boletus satanas, Satansröhrling), gekennzeichnet durch einen rötlichen Stiel. Der vollständige Name lautet hřib satan.

Mask. inanim., Gen. Sg. satana, Akk. Sg. satan, satana.

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

 • gefährlich, trügerisch, tückisch
 • selten

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • jedovatý satan
 • najít satana

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Jed z hub působí různě, z hřiba satana na zažívací ústrojí, z muchomůrky zelené může způsobit těžké jaterní onemocnění.
Právo, 4. 7. 2002

"Začaly růst muchomůrky zelené a příbuzné bílé muchomůrky. Na některých místech se dokonce objevil jedovatý hřib satan," uvedl mykolog Miroslav Smotlacha. Satan je přitom chráněná houba, za jejíž sběr mohou lidé zaplatit až tisícikorunovou pokutu.
Mladá fronta DNES, 17. 7. 2003

"... Mezi známější chráněné houby například patří hřib satan nebo hřib medoprstý, hřib královský či muchomůrka císařská."
Deníky Bohemia, 22. 7. 2004

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Profil: Getränk

Profil: Getränk

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Etymologie

Entlehnt aus lat. satan, satanas, dieses aus griech. satan, satanas, aus hebr. satan ‘Widersacher, Feind’, zu satan ‘nachstellen, verfolgen’ (REJZEK, KLUGE, DUW).

Im Alttschechischen wurden die Formen šatan, šathan und šatanáš verwendet (MSčS).

JUNGMANN verzeichnet für das ältere Neutschechisch die Formen satan / satanáš / šatanáš. Die Bedeutung beschreibt er als ʻder höchste Teufel’ oder ‘Hasser’.

Etymologie

Seit dem 9. Jh. Bestandteil des deutschen Wortschatzes. Mhd. satanas, satan, satanat, ahd. satanas. Entlehnt aus lat. satan, satanas, dieses aus griech. satan, satanas, aus hebr. satan ‘Widersacher, Feind’, zu satan ‘nachstellen, verfolgen’ (KLUGE, DUW).

Semantischer Wandel

In allen neueren tschechischen Wörterbüchern (SSJČ, SSČ, NASCS) wird von einer Homonymie von satan in der Bedeutung ‘Giftpilz’ und den anderen Profilen des Wortes ausgegangen. SSJČ (1960–1971) und NASCS (2005) führen neben dem mykologischen das religiöse und ethische Profil an, im SSČ (1994) wird das ethische Profil nicht verzeichnet.

Das im vorliegenden Wörterbuch ausgegliederte ideologische Profil von satan ist größtenteils auf publizistische Texte beschränkt. In dieser Verwendung findet sich der Ausdruck v. a. in feststehenden, aus anderen Sprachen (vorwiegend aus dem islamischen Diskurs) übersetzten Kollokationen (malý satan, velký satan; oft mit Anführungszeichen versehen), die an der Grenze zum Phrasem stehen und eine feindliche Einstellung der islamischen Welt zu einigen westlichen Staaten zum Ausdruck bringen. Seltener kommt das ideologische Profil auch in anderen Kontexten vor, z. B. in Bezug auf verschiedene Medien, die besonders negativ bewertet werden.

Semantischer Wandel

Die einsprachigen Bedeutungswörterbücher spiegeln wider, dass das Lexem Satan im Deutschen eine feste Polysemie aufweist. Zum einen wird regelmäßig das religiöse Profil angeführt (vgl. ‘der Widersacher Gottes, der Teufel, der Versucher’ in DUW, 2011 oder ‘Teufel, Widersacher Gottes’ in WAHRIG, 2006), zum anderen dann das ethische Profil (vgl. ‘boshafter Mensch’ in DUW, 2011 oder ‘böser, teuflischer Mensch’ in WAHRIG, 2006).

Das im vorliegenden Wörterbuch ausgegliederte ideologische Profil ist verhältnismäßig neu, findet fast ausschließlich in der Publizistik Verwendung und steht unter Einfluss anderssprachiger, v.a. islamistischer Diskurse. Es beschränkt sich meist auf entlehnte Kollokationen (großer Satan, kleiner Satan), die an der Grenze zum Phrasem stehen und eine feindliche Einstellung der islamischen Welt gegenüber einigen westlichen Staaten widerspiegeln. Der Ausdruck Satan wird dann i.d.R. distanziert verwendet, der Sprecher signalisiert seinen Abstand gegenüber den durch das Wort repräsentierten Einstellungen häufig auch durch Anführungszeichen. In dem ideologischen Profil von Satan ist indirekt eine von der christlichen abweichende islamische Konzeptualisierung von Satan zu sehen, in der jeder Gegner Gottes als Satan bezeichnet werden kann. In Randdiskursen vorwiegend religiöser Art, oder ironisch bezieht sich die Bezeichnung Satan auch auf Abstrakta, besonders bestimmte negativ wahrgenommene Medien (vgl. Fernsehen ist Satan, Internet ist Satan). Die eingeschränkten Gebrauchskontexte werden den Grund dafür darstellen, dass das ideologische Profil von Satan in den Bedeutungswörterbüchern nicht registriert wird. 

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

Den Satan jagt man aus (heraus), der Satan kommt ins Haus (wieder herein). 

Den fördert Satan, welchen er hindern will. ‘Unrechtes tun wirkt wie ein Bumerang’

Der Satan ist ein Meister im Plaudern, wenn er nicht wohl antworten kann. ‘um den heißen Brei herum reden’

Der Satan kann sich zum Engel des Lichts verstellen. ‘das Schlechte nimmt alle erdenklichen Formen an’

Es wird niemand auf einmal ein Satan. ‘man soll nicht gleich vom schlechtesten ausgehen’

Je freundlicher Satan bittet, desto ernster muss man ihm abschlagen.

Lange Nas' und spitzes Kinn, da sitzt der Satan leibhaft drin. ‘Assoziation der Gestalt Satans, wie wir sie uns aus der Kunst vorstellen’

Wenn man den Satan ruft, kommt er. ‘Unglück ist schnell zur Stelle’

Wer gegen Satan (und seine Verführungen) gewappnet sein will, muß sich warm anziehen. ‘man muss sehr auf der Hut sein, wenn man sich mit dem Bösen einlässt’

Wo der Satan nicht selbst hinkann, schickt er seine Apostel.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Stanislav Kostka Neumann: Satanova sláva mezi námi (Gedichtsammlung), 1897.
 • Charles Baudelaire: Litanie k Satanovi (Les Litanies de Satan, Gedicht, in: Les Fleurs du Mal), 1932.
 • George Bernanos: Pod sluncem satanovým (Sous le Soleil de Satan), 1928.
 • Isaac Bashevis Singer: Satan v Goraji (Der sotn in Goray), 1994.
 • Patrick Graham: Evangelium podle Satana (L’évangile selon Satan), 2007.

Filme

 • Satan (Hellborn), USA, 2003.
 • Satan (Le Sheitan), Frankreich, 2006.

Musik

 • Kabát: Go satane go (Album), 2000.  
 • Black-Metal-Band Root: Píseň pro satana (Lied, in: Zjevení), 1990.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Oliver Conrad: Die Garde des Satans, 2011.
 • Karl May: Satan und Ischariot, 1893/94.
 • Helge Schneider: Satan Loco, 2011.
 • Stefan Wolf: TKKG - Die Sekte Satans (Band 81), 2004.
 • Oliver Fehn: Satans Handbuch - Schwarze Philosophien, teuflische Rituale, sowie Ratschläge und Trick, 2002.
 • Oliver Fehn: Satans Hofnarr. Autobiografie, 2010.
 • Oliver Fehn: Satans Trickkiste, 2009.
 • Karl. R.H. Frick: Satan und die Satanisten, 2006.
 • Arno Froese: Satans letzter Sieg, 2010.
 • Arturo Graf: Satan, Beelzebub und Luzifer, 2009.
 • Guido Grandt: Der Satan von Witten, 2007.
 • Andreas Huettl und Peter-R. König: Satan – Jünger, Jäger und Justiz, 2006.

(Quelle: http://www.agpf.de/Huettl-Satanismus-2006.jpg)

 • Johannes Rothkranz (Hrsg.): Die zehn Gebote Satans, 2006

Filme

 • Die Augen des Satans (The Brain from Planet Arous, Regie: Nathan Juran), USA 1957.

  (Quelle: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51O1Kq0rPBL.jpg)
 • Der Satan mit den 1000 Masken (How to make a monster, Regie: Herbert L. Strock), Großbritannien 1959.
 • Satan der Rache (E Dio disse a Caino, Regie: Antonio Margheriti), Western, Italien, Deutschland 1970.
 • Carrie – Des Satans jüngste Tochter (Carrie, Regie:Brian De Palma), USA 1976.

Musik

 • SOKO Friedhof: Klingeltöne Satans (Musikalbum), 2007.

  (Quelle: http://www.geisterspiegel.de/background/rezis/musikrezi/Bilder/klingeltoene_satans.jpg)

Werbung

 • Benetton-Werbung

  (Quelle: http://www.lagerverkaufsmode.de/wp-content/uploads/2011/08/United-Colors-Of-Benetton-Outlet-in-Lelystad-300x206.jpg)
 • Waschmittelwerbung

  (Quelle: http://www.chapso.de/galpics/2011/07/27/422538/30994/64ebb2-1311882707.jpg)

Sonstiges

 • Church of Satan

  (Quelle: http://data4.blog.de/media/730/1704730_ba86dd99ba_o.jpg)
 • Graffiti und Tags

  (Quelle: http://streetfiles.org/img/user/22980/L/BBRh3mZrVF7Cier2GiD61257451377.jpg)

Bibliographie

Łuczyński, Michał 2012: Czesko-polskie stosunki językowe w zakresie słownictwa kultury duchowej (przeszłość i stan obecny), in: Respectus philologicus (Vilnius) 22(27)/2012, S. 190-196.

Bibliographie

Baskin, Wade 1972: Dictionary of Satanism, Secaucus, N.J.: Citadel, S. 351.

Frick, Karl Richard Hermann 1982-1988Satan und die Satanisten: ideengeschichtliche Untersuchungen zur Herkunft der komplexen Gestalt Luzifer/ Satan/ Teufel, ihrer weiblichen Entsprechungen und ihrer Anhängerschaft, Graz.

Hafner, Johann Evangelist 2010: Die Kommunikation Satans: Einflüsterungen, Gespräche, Briefe des Bösen, Frankfurt am Main.

Schmied-Knittel, Ina 2008: Satanismus und ritueller Missbrauch: eine wissenssoziologische Diskursanalyse, in: Grenzüberschreitungen, Band 7, Würzburg, S. 178.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium