DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: cirkev
Deutsch: Kirche

Polysemie

 1. religiös – institutionell: ‘Organisation christlicher Gläubiger einer Konfession’
 2. religiös – kollektiv: ‘Glaubensgemeinschaft’
 3. religiös – lokal: ‘Kirchengebäude’
 4. säkular: ‘Ạnhängerschaft’

Polysemie

 • religiös – institutionell: ‘Organisation christlicher Gläubiger einer Konfession’
 • religiös – kollektiv: ‘Glaubensgemeinschaft’
 • religiös – lokal: ‘Kirchengebäude’
 • säkular

Profil: religiös-institutionell

Profil: religiös-institutionell

Definition

Cirkev

Eine religiöse Organisation, die als öffentliche Institution und juristisches Subjekt eingerichtet ist und auftritt. Sie repräsentiert die Gläubigen durch offizielle Amtsträger wie beispielsweise Pfarrer, Pastoren und Bischöfe.
 
 

Definition

Kirche

Eine religiöse Organisation, die als öffentliche Institution und juristisches Subjekt eingerichtet ist und auftritt. Sie repräsentiert die Gläubigen durch offizielle Amtsträger wie beispielsweise Pfarrer, Pastoren und Bischöfe.
 

Konnotationen

 • Verwaltungseinheiten (Gemeinden, Bistümer, Landeskirchen u. a.), Ämter
 • Träger von Wohlfahrts-, Pflege-, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen
 • moralische Instanz
 • Reichtum, Macht

Konnotationen

 • Verwaltungseinheiten (Gemeinden, Bistümer, Landeskirchen u. a.), Ämter
 • Träger von Wohlfahrts-, Pflege-, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen
 • moralische Instanz
 • Reichtum, Macht

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • spoločenstvo veriacich1 ‘Gemeinschaft der Gläubigen’

Hyperonyme

 • inštitúcia ‘Institution’

Opposita

 • štát ‘Staat’

Lexikalische Relationen

Hyperonyme

 • Institution
 • Organisation
   

Opposita

 • Staat

Wortbildungen

Substantive

 • celocirkevkirchlich, veraltet ‘die weltweite universale Kirche’
 • cirkevnéveraltet ‘Kircheneigentum, kirchlicher Grundbesitz’
 • cirkevníčka ‘weibliches Gemeindemitglied’, vgl. horlivá cirkevníčka ‘eifriges (weibliches) Gemeindesmitglied’
 • cirkevník1 ‘Gemeindemitglied’, vgl. aktivný cirkevník ‘aktives Gemeindemitglied’
 • cirkevník2‘Mitglied des Kirchengemeinderats’, vgl. laický cirkevník ‘nichtgeistliches Mitglied des Kirchengemeinderates
 • cirkevníctvo1, selten ‘die Mitglieder einer Kirche, die Pfarrkinder’, vgl. teritoriálne cirkevníctvo ‘auf dem Territorialprinzip beruhende Kirchenmitgliedschaft’
 • cirkevníctvo2, selten ‘Klerikalismus’, vgl. Protestantizmus zrušil kňazstvo a tým zásadne oslabil cirkevníctvo. ‘Der Protestantismus zerstörte das Priestertum und schwächte dadurch grundsätzlich den Klerikalismus.’
 • cirkvička ‘Kirchlein’, vgl. Cirkvička je to maličká. ‘Das ist ein ganz kleines Kirchlein.’
 • dcérocirkev ‘Filialkirche’, vgl. kurátor dcérocirkvi ‘der Kurator der Filialkirche’

Adjektive

 • celocirkevný ‘gesamtkirchlich’, vgl. celocirkevná konferencia ‘gesamtkichliche Konferenz’
 • cirkevníckyselten ‘kirchlich, klerikal’, vgl. cirkevnícke zmýšľanie ‘klerikale Gesinnung’
 • cirkevnohudobný ‘kirchenmusikalisch’, vgl. cirkevnohudobný spolok ‘Kirchenmusikverein’
 • cirkevnomatričný ‘in Bezug auf die Kirchenmatrikel’, vgl. cirkevnomatričný zápis ‘Kirchenmatrikel’
 • cirkevnopolitický ‘kirchenpolitisch’, vgl. cirkevnopolitický reform ‘kirchenpolitische Reform’, cirkevnopoliticka otázka ‘kirchenpolitische Frage’
 • cirkevnoprávny ‘kirchenrechtlich’, vgl. cirkevnoprávny norm ‘kirchenrechtliche Norm’, cirkevnoprávná zbierka ‘Kodex, in dem das Kirchenrecht gesammelt ist’
 • cirkevnoslovanský ‘kirchenslawisch’, vgl. cirkevnoslovanský jazyk ‘Kirchenslawisch, altslawische Sprache’, cirkevnoslovanské písomníctvo ‘Schrifttum in kirchenslawischer Sprache’
 • cirkevný ‘kirchlich’, vgl. cirkevný kalendár ‘Kirchenkalender’, cirkevný rok ‘Kirchenjahr’

Adverbien

 • cirkevne ‘kirchlich’, vgl. sobášiť sa cirkevne ‘kirchlich heiraten’

Wortbildungen

Substantive

 • Amtskirche ‘von kirchlichen Amtsträgern, hauptamtlichen Führungskräften repräsentierte Kirche als öffentliche Institution’
 • Freikirche ‘eine von den Landeskirchen unabhängige protestantische Kirche’
 • Kirchenbezirk
 • Kirchenführer
 • Kirchenführung
 • Kirchengemeinde
 • Kirchengeschichte
 • Kirchenjahr ‘am 1. Advent beginnendes Jahr mit allen Sonn- und Feiertagen und kirchlichen Festen’
 • Kirchenkreis ‘Verwaltungseinheit der Kirche’
 • Kirchenkreise ‘offizielle Repräsentanten der Kirche’
 • Kirchenleitung
 • Kirchenmann ‘Mann in einer hohen kirchlichen Position’
 • Kirchenoberhaupt
 • Kirchenpräsident
 • Kirchenprovinz
 • Kirchenrat
 • Kirchenrecht1‘Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das kirchliche Gemeinschaftsleben regeln’
 • Kirchenrecht2 eines der Rechte, die der Kirche zustehen’
 • Kirchenstaat ‘unter der Oberhoheit des Papstes stehendes Gebiet, Vatikan’
 • Kirchensteuer von den Kirchen von ihren Mitgliedern erhobene, vom Staat eingezogene Steuer’
 • Kirchentag ‘Großveranstaltung, bei der sich die Angehörigen einer Kirche treffen’
 • Kirchenvertreter
 • Kirchenverwaltung
 • Kirchenvorstand
 • Kirchenwirt
 • Landeskirche ‘organisatorische Einheit der evangelischen Kirche, die den einzelnen deutschen Bundesländern entspricht’
 • Weltkirche ‘über die katholische Kirche, wenn ihre weltweite Wirkung hervorgehoben wird’

Adjektive

 • kirchlich ‘in Relation zu Kirche (Profil religiös – institutionell) stehend’, vgl. kirchliche und weltliche Feste, kirchliche Würdenträger, kirchlicher Kindergarten, kirchliche Berufe, kirchliche Hilfswerke, kirchliche Trauung

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Cirkev adventistov siedmého dňa/ Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten (STA)
 • Cirkev bratská/ Brüdergemeine
 • Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní/ Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ‘offizieller Name der Mormonenkirche’
 • Cirkev Satanova/ Kirche des Satans
 • Cirkev Zjednotenia/ Vereinigungskirche
 • Českobratrská církev evangelická/Evangelische Brüdergemeine ‘eine protestantische Kirche, die Elemente der alten Brüderunität, der lutherischen und der reformierten Tradition vereint’
 • Československá cirkev husitská/Tschechoslowakische Nationalkirche ‘eine altkatholische Kirche in Tschechien und in der Slowakei’
   

Kollokationen

 • anglikanská cirkev
 • evanjelická cirkev
 • exkomunikoval z cirkvi
 • financovanie cirkví
 • generálna cirkev
 • gréckokatolická cirkev
 • helvetská cirkev
 • chudobná cirkev
 • katolická cirkev
 • kresťanské cirkve
 • odlúčenie (odluka) štátu a cirkví
 • oficialná cirkev
 • podzemná cirkev
 • pravoslávna cirkev
 • registrovaná cirkev
 • svetová cirkev
 • tajná cirkev
 • vracanie majetku cirkvám
 • východná cirkev
 • univerzalná cirkev
 • západná cirkev

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • altkatholische Kirche
 • anglikanische Kirche
 • aus der Kirche austreten
 • das Oberhaupt der Kirche
 • die Missstände der Kirche
 • evangelische Kirche
 • evangelisch-lutherische Kirche
 • evangelisch-methodistische Kirche
 • griechisch-katholische Kirche
 • im Auftrag der Kirche
 • katholische Kirche
 • methodistische Kirchen
 • neuapostolische Kirche
 • orthodoxe Kirche
 • presbyterianische Kirchen
 • reformierte Kirchen
 • russisch-orthodoxe Kirche
 • Staat und Kirche
 • unierte Kirche
 • verschiedene christliche Kirchen

Belege

Upozorňuje na pretrvávajúce problémy života Slovákov v jazykovo zmiešaných oblastiach Slovenskej republiky a na chýbajúcu ucelenú koncepciu ich riešenia v zmysle programového vyhlásenia vlády Slovesnkej republiky vyzýva predstaviteľov cirkví, aby zabezpečili bohoslužobné úkony v slovenskom jazyku vo všetkých farnostiach Slovenskej republiky, kde žijú Slováci.
Kultúra slova, 1995

Časom sa v cirkvi ujalo jednotné číslo biblia, ktorým sa chcelo pravdepodobne naznačiť, že aj napriek väčšiemu množstvu kníh a ich autorov sa Písmo sväté, táto zbierka kníh (katolícky biblický kánon pozostáva zo 73 a evanjelický zo 66 kníh), vyznačuje jedinečnou jednotou, ktorú spôsobilo Božie vedenie.
Kultúra slova, 1996

Serbska sa stretla na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Belehrade, aby sa tu vecne porozprávala a našla alebo sa pokúsila určiť miesto slovenskej národnostnej menšiny v súčasnej situácii, keď nielen zákon  ale aj štát sú iba dočasné. Ako vytvoriť tzv. Radu Slovákov ? Ako navrhnúť kandidátov? Koľko má mať Rada členov? Akú úlohu tu má zohrať MSJ, akú slovakisti a akú cirkev?
Hlas ľudu. Novi Sad r. 2002, č. 11

V protestantských cirkvách sa slovom diakon označuje "laický kazateľ". V tomto slovníku sa uvádza aj prechýlená ženská podoba diakonka.
Kultúra slova, 1999

V Maďarsku vznikla prvá internetová cirkev. Jej hlavný predstaviteľ páter László záujemcov môže na internete aj vyspovedať a dať im rozhrešenie. O svojej internetovskej stránke tvrdí, že je to prejav nábožnosti 21. storočia a že má niekoľko tisíc záujemcov z 20 krajín sveta.
Slovo, 2002

Ecclesia – corpus mysticus

„A neučí vás sama príroda, že mužovi je na potupu, keď si pestuje vlasy, kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja. Ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi.“
Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt 2002, roč. 10, č. 1

"Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou." Po vstúpení Kristus zoslal na apoštolov Ducha Svätého, v moci ktorého kázali evanjelium a budovali cirkev Pánovu.
Filo, Július: Ekumenický dialóg medzi rím.-katolíkmi a ev.–luteránmi, Prešov 1997

nicht christlich:

Kdesi som čítal, že najjednoduchší spôsob, ako človek môže zbohatnúť, je napísať bestseller alebo založiť cirkev. Osho, Maharishi, Sri Chinmoy, Sai Baba, či Moon patrili k veľmi bohatým ľuďom. Cirkvi a sekty fungujú bez daní, bez dokladov a bez auditov. Peniaze sa prelievajú medzi rozličnými fondmi a rozličnými štátmi a končia často na miestach, kde by sme ich nečakali.
Inzine, 2000

Je veľa spôsobov, ako ich odhaliť, ale ani jede nie je taký presvedčivý. Napríklad, ak im ukážete kríž, nepobozkajú ho. Veria, že iba satanská cirkev, ako je naša, je schopná klaňať sa mučiacemu nástroju, na ktorom zomrel náš Pán.
Sierra, Javier: Tajná večera. Bratislava 2006

To však nebolo možné. Proti bol kolega Tom Cruise i najvyšší šéf David Miscavige. Tvrdilo sa, že ak tak urobí, zverejnia osobné informácie vrátane jeho homosexuálnej orientácie. Vydieranie bolo pravdepodobne účinné, pretože vlani Kelly Preston v rozhovore pre časopis Health magazine tvrdila, že preniesť sa cez synovu smrť jej pomohla hlavne scientologická cirkev.
TV svet, 25.09.2012

„židovská cirkev“

Je čas ospravedlniť sa za úžerníctvo, za vykorisťovanie, šírenie alkoholizmu medzi našimi predkami. Židia ako národ i izraelský štát by sa mali ospravedlniť a poprosiť za odpustenie krívd. A tak, ako prosili za odpustenie slovenskí biskupi za krivdy spáchané na Židoch, tak by mali poprosiť o odpustenie i predstavitelia židovskej cirkvi za skrivodlivosti spáchané na Slovákoch.
Literárny týždenník, 1998

 

Belege

Kirche als öffentliche Institution, metonymisch für Klerus

In ihnen ist bis ins Detail verzeichnet, was Galileo Galilei 1633 zum Widerruf der Erkenntnis zwang, dass die Erde sich um die Sonne drehe; was Savonarola, den Mönch, der die Missstände der Kirche anprangerte und das Gottesreich errichten wollte, dem Henker auslieferte; was den Conte di Cagliostro, den gräflichen Abenteurer und Alchimisten, Wunderheiler und Goldmacher, dem Goethe und Schiller ein Denkmal setzten, lebenslänglich auf die Festung San Leo brachte.
St. Galler Tagblatt, 31.01.1998

Die beiden grossen Kirchen sowie die kantonale Integrationsstelle beobachteten die Entwicklung des Runden Tisches mit Wohlwollen. Der interreligiöse Dialog sei der Kirche wichtig, lässt man verlauten. Für Projekte wie Podiumsdiskussionen oder einen Interreligiösen Jahreskalender wurde Geld gesprochen.
St. Galler Tagblatt, 06.09.2007

Köke warnte die Teilnehmer allerdings vor zu großem Optimismus: Die Kirche brauche länger als beispielsweise Wirtschaft und Technik, um innere Veränderungen durchzusetzen.
Frankfurter Rundschau, 19.04.1999

Die Evangelische Kirche reagierte auf die Zulassung der umstrittenen Abtreibungspille Mifegyne mit "großer Besorgnis". Ihr Einsatz dürfe nur nach entsprechender Beratung unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, sagte der Bischof in Berlin-Brandenburg, Wolfgang Huber, der Welt am Sonntag.
Frankfurter Rundschau, 12.07.1999

Es kommt einem vor, dass der Heilige Geist bei den Menschen zu spüren ist, aber die Tasten und Pfeifen der Kirche kommen mit dem Spielen nicht mehr hinterher. Die Kirche läuft Gefahr einzurosten. Es hat den Anschein, dass sie der Entwicklung der Zeit nicht mehr hinterherkommt. Die Institution Kirche hat ihre Bedeutung, aber es ist auch wichtig, die Stimmen der Zeit wahrzunehmen und ihnen Raum zu schaffen.
Rhein-Zeitung, 11.05.2002

Das Kirchenoberhaupt wandte sich auf Englisch an die Gläubigen und räumte ein, die irische Kirche sei wegen der Krise schwer erschüttert, was ihn selbst zutiefst besorgt mache. Er hatte die irischen Bischöfe im vergangenen Monat zu einem Gipfeltreffen in den Vatikan geladen, um über die Vorfälle zu sprechen, die die irische Öffentlichkeit seit Monaten beschäftigen.
Die Südostschweiz, 18.03.2010

Das evangelische Gemeindehaus war sehr gut besucht, als Werner Bordne zu einer Veranstaltung der Erwachsenenbildung beider Kirchen begrüßte. Heinz Wech vom katholischen Bildungswerk, IG-Vorstand Willi Pint, Historiker Hansjörg Probst, Gemeindediakonin Claudia Krüger und Pfarrer Helmut Krüger, junge und ältere Mitbürger waren gekommen, um mehr über das Leben von Walter Wassermann zu erfahren.
Mannheimer Morgen, 15.11.2012

Der Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden will sich vor allem mit dem Thema Kunst und Religion befassen. Elf Künstler aus Deutschland, Amerika und Italien wollen in der Kasseler Martinskirche zeigen, wie die Kirche die Kunst und die Kunst die Kirche beeinflußten, kündigte Dekan Ernst Wittekindt an.
Salzburger Nachrichten, 28.12.1996

Die altkatholischen Christen sind stolz auf ihre innere Freiheit und Offenheit. In ihrer Kirche sind auch Frauen zum Priesteramt zugelassen, der Zölibat ist längst abgeschafft.
Nürnberger Nachrichten, 08.08.1997

 

Kirche als rechtsfähige Organisation, Verwalter von Eigentum, Arbeitgeber, Träger der Wohlfahrt u. Ä.

480 Kirchen und Kapellen unterhält die Kirche, darunter historisch wertvolle Gebäude wie Braunschweigs Dom.
Braunschweiger Zeitung, 31.01.2007

Die Arbeitsgerichte dürfen sich nicht mehr pauschal auf die Grundordnung für den kirchlichen Dienst beziehen, sondern müssen jeden Fall sorgfältig prüfen. Und dabei sind gegebenenfalls sehr wohl Unterschiede zu machen zwischen Erzieherin und Abteilungsleiter. Hier haben es sich nicht nur die Kirchen zu einfach gemacht, sondern auch die Arbeitsgerichte.
Braunschweiger Zeitung, 24.09.2010

Die Indianer Kanadas haben eine Milliardenklage gegen die Regierung und mehrere christliche Kirchen angekündigt. Mehr als tausend Indianer sollen zwischen 1920 und 1970 zum Besuch kirchlicher Internate gezwungen und dort unter anderem seelisch und körperlich misshandelt worden sein.
Tiroler Tageszeitung, 21.06.2000

Sexueller Missbrauch
Kirche will Opfern bis zu 5000 Euro zahlen
BERLIN — Die katholische Kirche will jedem minderjährigen Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche bis zu 5000 Euro Entschädigung zahlen. Das stößt bei Opfervertretern auf heftige Kritik.
Nürnberger Zeitung, 03.03.2011

Wieder hatten 15 Interessierte den Weg in das evangelische Gemeindezentrum gefunden, wo Werner Lechtenfeld (Erwachsenen-Bildungswerk) und Christoph Hüther (Synodalbeauftragter) auf die Rolle der Kirchen als Arbeitgeber eingingen. "Kirche barmherzig oder gerecht?" lautete an diesem Abend das Motto.
Rhein-Zeitung, 04.02.1998

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich - Kirchenvertreter sind ja hier - bei den Wohlfahrtsverbänden und bei den Kirchen bedanken, dass sie diese Aufgabe sowohl bei der Betreuung von anerkannten Asylbewerbern als auch bei dem Problem, Rückkehr zu ermöglichen, sozial begleiten und hier eine sehr, sehr schwierige Arbeit leisten.
Protokoll der Sitzung des Parlaments Landtag des Saarlandes am 22.03.2000. 8. Sitzung der 12. Wahlperiode 1999-2004. Plenarprotokoll, Saarbrücken, 2000

 

metonymisch für Glaube, Religion

Uns verbindet die Suche nach Antworten, wie Christentum vor Ort gestaltet werden kann. Dabei sollen auch jene in den Blick genommen werden, die der Kirche distanziert, gleichgültig oder ablehnend gegenüberstehen. Wir schätzen in unserem Gremium den Dialog aller Mitglieder, und Pfarrer Dr. Givens fordert immer wieder zu konstruktiver Kritik auf.
Mannheimer Morgen, 09.10.2010

Profil: religiös-kollektiv

Profil: religiös-kollektiv

Definition

Cirkev

Gemeinschaft christlicher Gläubiger, die einer Konfession angehören und sich in einer Organisation zusammenschließen.

Definition

Kirche

Gemeinschaft christlicher Gläubiger, die einer Konfession angehören und sich in einer Organisation zusammenschließen.

Konnotationen

 • Einheit
 • Nächstenliebe

Konnotationen

 • Einheit
 • Nächstenliebe

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Kristovo Telobuchsprachlich / Leib Christi ‘in der Theologie, über Kirche als Gemeinde der Nachfolger Jesu, die zusammen den mystischen Leib Christi bilden’
 • spoločenstvo veriacich2 ‘Glaubensgemeinschaft’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Corpus Christi mysticumbuchsprachlich ‘in der Theologie, über Kirche als Gemeinde der Nachfolger Jesu, die zusammen den mystischen Leib Christi bilden’
 • Glaubensgemeinschaft
 • Leib Christibuchsprachlich ‘in der Theologie, über Kirche als Gemeinde der Nachfolger Jesu, die zusammen den mystischen Leib Christi bilden’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

Substantive

 • Jugendkirche3 ‘missionarische Veranstaltungen für die Jugend’
 • Kinderkirche2 ‘missionarische Veranstaltungen für die Kinder’
 • Kirchenaustritt
 • Kirchenfest
 • Kirchenmitglied

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • evanjelická cirkev
 • ľudová cirkev
 • katolická cirkev
 • pravoslavná cirkev

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • aus der Kirche austreten

Belege

Potom nahé dieťa vloží do krstiteľnice tvárou k východu a tri razy ho ponorí do vody. Vzápätí sa koná obrad pomazania, pri ktorom má dieťa oblečené nové šaty. Tento obrad zodpovedá birmovaniu v mnohých iných cirkvách. Krst veriaceho Veľa kresťanov verí, že krst v detskom veku je nepríhodný. Argumentujú tým, že cirkev je bratstvo veriacich, ktorí uznávajú, že Ježiš zomrel pre nich a po zmŕtvychvstaní žije v nich skrze Ducha Svätého.
Keene, Michael: Svetové náboženstvá. Bratislava 2003

Našacirkevje ľudovou cirkvou. To znamená, že kto sa v nej narodí, ako dieťa je pokrstený, je jej členom - bez ohľadu na to, ako verí a ako žije.
Modlitebné spoločenstvo. Kežmarok 2002, č. 2

Samozrejme, že z vlastných zdrojov to vykonať nemôžeme, ale Evanjelicko-metodistická cirkev je ako veľká rodina a tak dúfame, že nám cirkev aj v zahraničí pomôže. Veľmi sa tešíme a ďakujeme za každý dar, ktorý v tejto súvislosti dostávame, lebo staviame z dobrovoľných príspevkov, či už tu doma alebo v zahraničí, a sme všetkým darcom za to veľmi vďační, – hovorí pani farárka Anna Páliková-Kunčáková.
Hlas ľudu, r. 2001, č. 13

To nemá nič spoločné s akýmkoľvek viditeľným zhromaždením. Ľuďmi založená cirkev môže obsahovať aj falošných kresťanov (Skutky 20: 29), títo ale nikdy neboli súčasťou Kristovej cirkvi. Môžeme povedať, že Cirkev nájdeme v cirkvách (zboroch), ale cirkvi (zbory) nie sú Cirkev.
http://www.referaty.sk 2001-2005

Katarína Zavacká, Ústav štátu a práva SAV: "Ja si myslím, že to tak nie je, pretože v tej 83- ke z 90.-ho roku je, že občan má právo sa slobodne združovať, aj keď to sa nevzťahuje na združovanie občanov v cirkvách a náboženských spoločnostiach. Takže tým je to vylúčené, to je jedna vec."
Tlačové správy z www.tkkbs.sk. Bratislava: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska

A poukazuje aj na silné väzby žien k čiernej cirkvi z hľadiska času i lojálnosti – „upratovačka či slúžka sa tu môže uchádzať o funkciu hlavnej uvádzačky a byť plnohodnotnou, váženou členkou kongregácie”. Dworkin však poznamenáva, že modelom v čiernej cirkvi, ako aj v skupinách bojujúcich za občianske práva, bol model, v ktorom ženy majú druhoradú úlohu a podriaďujú sa mužskému vodcovstvu.
Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1

Pouvažuj o tom, ako by váš rodinný život mohol byť obrazom napĺňania Božieho plánu v tvojej rodine. Kresťanský domov je ako malá cirkev, kde sú rodičia zasvätení, aby prinášali evanjelium spásy svojím deťom.
Slovo medzi nami, Bratislava 2002

Kritizoval najmä niektoré praktiky biskupov prijímajúcich do cirkvi veriacich, ktorí ju z rôznych dôvodov opustili. Ale i mnohé prehrešky proti požiadavkám, ktoré sa vyskytovali v ranej cirkvi. Tvrdenie, že Tertullianus opustil cirkev, spochybnili mnohí moderní autor.
Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici. Ed. R. Kožiak, J. Nemeš. Bratislava  2004

Belege

Was tun, wenn jemand aus der Kirche austritt und Angehörige für ihn eine kirchliche Bestattung wünschen?
St. Galler Tagblatt, 13.06.1998

Dr. Michael Wegner, der Vorsitzende der Stadtsynode, betonte: "Die Hafenkirche ist vorbildlich für andere Gemeinden, eine Kirche, die nicht in sich ruht, sondern nach außen arbeitet. Hier findet Integration in schönster Weise statt."
Mannheimer Morgen, 27.06.2003

Damit die Kirche dieses Licht verbreiten könne, dürfe sie es nicht nur in den eigenen Zirkeln zum Leuchten bringen. Sie müsse vielmehr nach draußen gehen, um ihre Botschaft deutlich zu machen.
Mannheimer Morgen, 08.11.2006

Ich zitiere Teresa von Avila: "Denn das ganze Gebäude des geistlichen Lebens beruht auf dem Fundament der Demut." Ohne dieses Fundament wird es uns weder gelingen, die Kirche zu erneuern, noch in eine tiefere persönliche Beziehung zu Gott zu kommen.
Salzburger Nachrichten, 07.01.1999

 

metonymisch für Kirchengemeinde, Kreis regelmäßiger Kirchenbesucher

Mitte der 70er Jahre war das Fest in der Ägide des damaligen Pfarrers Karl-Heinz Geil erstmals gefeiert worden. Hintergrund: Die Kirche benötigte eine neue Orgel, hatte aber kein Geld. Es folgten weitere Feste, mit deren Erlös aufwendige Projekte finanziert wurden.
Frankfurter Rundschau, 25.08.1997

Die 39-jährige Annette ist gelernte Krankenschwester, engagiert sich bereits in der Nachbarschaftshilfe ihrer Kirchengemeinde. Im kommenden Jahr will sie das Hospiz in Afrika besuchen.
Ebenfalls aus der Kirche kennen sich Proskes und die 40-jährige Birgit Waßenberg: „Ich habe eine Zeit lang bei Misereor gearbeitet und großes Interesse an Afrika – das passt sehr gut.“
Braunschweiger Zeitung, 16.10.2007

In den vergangenen zehn Jahren ist man in fast allen Kirchen dazu übergegangen, bei den Sakramentspendungen Foto- und Filmbeschränkungen einzuführen.
Kleine Zeitung, 15.05.1997

Profil: religiös-lokal

Profil: religiös-lokal

Definition

cirkevokkasionell

Ein geweihtes Gebäude, in dem Christen beten, Gottesdienst feiern, Sakramente empfangen u. Ä. Eine Kirche hat typischerweise einen Turm mit Glocken. Der Innenraum wird meistens in einen Altarbereich und einen Bereich, in dem sich die Gläubigen versammeln, gegliedert. Die Kirchen werden mit Statuen und Gemälden ausgestattet, manche gelten als architektonische Sehenswürdigkeiten.

Im Slowakischen ist der Gebrauch dieses Wortes für das religiös-lokale Profil selten. In aller Regel wird statt dessen hier kostol verwendet.

Definition

Kirche

Ein geweihtes Gebäude, in dem Christen beten, Gottesdienst feiern, Sakramente empfangen u. Ä. Eine Kirche hat typischerweise einen Turm mit Glocken. Der Innenraum wird meistens in einen Altarbereich und einen Bereich, in dem sich die Gläubigen versammeln, gegliedert. Die Kirchen werden mit Statuen und Gemälden ausgestattet, manche gelten als architektonische Sehenswürdigkeiten. 

Konnotationen

 • Gottesdienst, Heilige Messe, Andacht
 • Turm, Glocken, Orgel, Altar, Sitzbänke

Konnotationen

 • Gottesdienst, Heilige Messe, Andacht
 • Turm, Glocken, Orgel, Altar, Sitzbänke

Lexikalische Relationen

Synomyme

 • kostol ‘Kirche’

Hyperonyme

 • Boží dom ‘Gotteshaus’
 • svätyňa ‘Gotteshaus, Tempel’

Hyponyme

 • bazilika ‘Basilika’
 • chrám ‘Tempel, größere (oft orthodoxe) Kirche’
 • kaplica ‘Kapelle’
 • kaplnka ‘Kapelle’
 • katedrála ‘Dom, Kathedrale’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Basilika
 • Dom
 • Gotteshausgehoben
 • Kapelle
 • Kathedrale
 • Münster
 • Tempel

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Komposita und Derivate gefunden.]

Wortbildungen

Substantive

 • Abteikirche
 • Andreaskirche
 • Apostelkirche
 • Auferstehungskirche
 • Barockkirche
 • Bergkirche
 • Christuskirche
 • Domkirche
 • Dorfkirche
 • Dreifaltigkeitskirche
 • Erlöserkirche
 • Felsenkirche
 • Franziskanerkirche
 • Frauenkirche ‘eine der Heiligen Maria geweihte Kirche’
 • Friedenskirche
 • Hallenkirche ‘Kirche, bei der die Seitenschiffe die gleiche Höhe haben wie das Mittelschiff und der gesamte Bau von einem einzigen Dach überspannt wird’
 • Jakobuskirche
 • Jesuitenkirche
 • Johanneskirche
 • Johanniskirche
 • Jugendkirche1 ‘Kirche, in der Gottesdienste und andere Veranstaltungen für die Jugend stattfinden’
 • Jugendkirche2 ‘Gottesdienst für die Jugend’
 • Kinderkirche1 ‘Gottesdienst für die Kinder’
 • Kirchenbau
 • Kirchenbesucher
 • Kirchenchor
 • Kirchenfenster
 • Kirchengebäude
 • Kirchenglocken
 • Kirchenkonzert
 • Kirchenlied ‘für das Singen im Gottesdienst bestimmtes geistliches Lied’
 • Kirchenmusik ‘den Gottesdienst begleitende Musik’
 • Kirchenorgel
 • Kirchenplatz
 • Kirchenraum
 • Kirchenrenovierung
 • Kirchenschiff ‘mittlerer Längsbau in einer Kirche’
 • Klosterkirche
 • Kreuzkirche
 • Liebfrauenkirche ‘eine der Heiligen Maria geweihte Kirche’
 • Lorenzkirche
 • Lutherkirche
 • Marienkirche
 • Marktkirche
 • Markuskirche
 • Martinskirche
 • Michaelskirche
 • Nikolaikirche
 • Notkirche ‘ein provisorisch errichteter Kirchenbau’
 • Paulskirche
 • Pauluskirche
 • Peterskirche
 • Schlosskirche
 • Stadtkirche
 • Stephanskirche
 • Stiftskirche
 • Thomaskirche
 • Wallfahrtskirche

Phraseme, Kollokationen

[Für dieses Profil wurden keine Phraseme und Kollokationen gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • die Kirche im Dorf lassenumgangssprachlich: wir müssen die Kirche im Dorf lassen, lassen wir die Kirche im Dorf ‘realistisch sein, sich keine Illusionen machen’
 • in die Kirche gehen / zur Kirche gehen: <jmd.> geht in die Kirche/ <jmd.> geht zur Kirche ‘zum Gottesdienst gehen’
 • mit der Kirche ums Kreuz gehenösterreichisch / mit der Kirche ums Kreuz fahrenösterreichisch / die Kirche ums Kreuz tragenösterreichisch: <jmd.> geht / fährt mit der Kirche ums Kreuz, <jmd.> trägt die Kirche ums Kreuz ‘eine Sache kompliziert angehen’
 • mit der Kirche ums Kreuzösterreichisch ‘durch Umwege’
 • sicher wie das Amen in der Kirche ‘sehr sicher’
 • still wie in der Kirche: es wurde still wie in der Kirche ‘es herrschte völlige Stille’

Kollokationen

 • die Hl. Geist Kirche ist bis dahin geschlossen
 • die Kirche ist Hl. Bonifatius geweiht
 • evangelische Kirche
 • evangelisch-lutherische Kirche
 • evangelisch-methodistische Kirche
 • Gottesdienst in der Kirche besuchen
 • Gottesdienst in der Kirche feiern
 • katholische Kirche
 • Kirche des Hl. Gregor
 • Kirche Hl. Dreifaltigkeit
 • Kirche Hl. Geist
 • Kirche Hl. Kreuz
 • Kirche zur Hl. Margaretha
 • neuapostolische Kirche
 • orthodoxe Kirche
 • Prozession zur Kirche
 • Renovierung der Kirche
 • um 9 Uhr Hl. Messe in der Kirche

Belege

V Liste Filemonovi Pavol pozdravuje Apfiu, "našu sestru", ktorá bola spolu s Filemonom a Archippusom vedúcou osobnosťou v domácej cirkvi v Koloseu. Cirkev vo Filipe vznikla súbežne s pokrstením ženy - obchodníčky Lýdie z Tyatíru (Skutky apoštolov 16:14). Autor Listu Kolosanom hovorí o Nymfe z Laodicea a "cirkvi v jej dome".
Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt,2002, roč. 10, č. 1

Keď tamojšia cirkev zhromaždila pomoc (nejaké peniaze, knihy a zásoby) pre apoštola Pavla, rozhodla sa, že mu do Ríma všetko doručí Epafrodit, ktorý pri tejto úlohe takmer prišiel o život. Bol na smrť chorý, ale Boh ho ušetril (F 2, 27). Preto apoštol Pavol požiadal cirkev v meste Filipy, aby si ho vážili (F 2, 29)
Piper, John: Túžba po živote. Bratislava. 2004.

Hier zur Vermeidung der allzu häufigen Verwendung von kostol:

V Nórsku sú však aj ľudia, ktorí chodia na Veľkú noc do kostola, organizuje sa veľa koncertov najrôznejších druhov hudby. Na veľkonočnú nedeľu sú kostoly plné. Kresťania si v tento deň pripomínajú, že Kristus vstal z mŕtvych potom, ako bol ukrižovaný. Niektoré cirkvi organizujú bohoslužby na blízkych kopcoch, kam sa vyberú už v skorých ranných hodinách. Tam si pripomínajú ženy, ktoré prišli vo veľkonočnom biblickom príbehu ku Kristovmu hrobu, kde našli anjela, oznamujúceho, že Kristus vstal z mŕtvych.
Inzine, 2001

Metonymie Onstitution - Gebäude

Keď sa nám otvoria dveredocirkvi, budeme môcť zarábať ročne pätnásťtisíc, päťtisíc, tritisíc a k tomu získame paláce a dekanstvá.
Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1

Institution oder Ortsgemeinde?

Ničí ju zub času, ľahostajnosť a nedostatok financií. Cirkev v Hrachve sa pokúša zachrániť oltár z roku 1629. Je ozdobou evanjelického kostola a je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok.
MY Novohradské noviny, 27.08.2012

Klzisko však bolo treba opraviť. Staré drevené mantinely sa rozpadávali, podklad bol štrkový. „Voda rýchlo vsakovala do zeme,“ hovorí starosta Jozef Slovík. „Muselo silno mrznúť, aby sa ľad vôbec vytvoril.“ Pozemky pod plochou sú cirkevné. Obec s cirkvou podpísala nájomnú zmluvu na ďalších 35 rokov. Preto sa rozhodla investovať do ihriska.
MY Oravské noviny, 24.09.2012

V Hanušovciach nad Topľou za spolupráce mestského úradu a občanov vybudovali viacúčelové ihrisko, v Bystrom klzisko s demontovateľnými mantinelmi a v týchto dňoch v Čiernom dokončili stavebné úpravy budovy bývalej cirkevnej školy, kde zriadili spoločenskú miestnosť, posilovňu a sociálne zariadenie. Okrem toho evanjelická cirkev v obci pri tejto budove vybudovala chodník. Základný cieľ projektu - aktivizácia občanov - bol teda splnený.
Východoslovenské noviny – Korzár, 2001

Belege

Die Zahl der Bewohner anderen Glaubens oder ohne Konfession stieg von 2003 bis 2012 von 44 182 auf 53 832. Richtig voll werden die Kirchen nur noch zu besonderen Anlässen – wie dem ZDF-Fernsehgottesdienst im Januar in der St.-Christophorus-Kirche.
Braunschweiger Zeitung, 23.04.2013

Insbesondere gilt die Einladung den Kindern, die sich zurzeit auf die Erstkommunion vorbereiten. Die Eltern der Grundschulkinder sind eingeladen, den Gottesdienst zeitgleich in der Kirche zu feiern.
Mannheimer Morgen, 16.01.2013

„Schließen Sie mal ihre Augen und denken darüber nach, was Ihnen zu ihren Großeltern einfällt“, motiviert die Referentin ihre Zuhörer. „Ich bekam immer zehn Pfennig, wenn ich in die Kirche ging“, erzählt ein Gast. „Mir kochte meine Oma sonntags mein Lieblingsessen.“
Mannheimer Morgen, 20.04.2013

Der Weltladen hat im Vorraum der Kirche einen Stand. Südamerikanische Artikel werden angeboten.
St. Galler Tagblatt, 02.03.1999

Findet der Gottesdienst im Riet statt, wird um 17.30 Uhr mit der grossen Glocke geläutet. Bei ungünstiger Witterung ist um 19 Uhr Messfeier in der Kirche.
St. Galler Tagblatt, 17.08.2012

Um 10.30 Uhr ist eine Pilgermesse in der Pfarrkirche Eibingen am Schrein der Hildegard von Bingen, anschließend Führung durch die Kirche. Am Nachmittag wird die Klosterkirche Eibingen besichtigt.
Rhein-Zeitung, 18.06.1998

In Ochsenwerder feiert man mit Kunst, Kultur und Kurzweil am Sonntag das Paschenfest. Paschen heißt im Mittelniederdeutschen so viel wie Ostern. Rund um die Kirche lädt ein Kunsthandwerkermarkt zum Stöbern ein, beim Schützenverein darf jeder Ostereier schießen, und das Kinderprogramm bietet Wasserspiele und Osterbasteleien.
Hamburger Morgenpost, 31.03.2011

Um 1680 wurde die Kirche erweitert und zwei Seitenkapelle angebaut. Im 18. Jahrhundert wurden, um Platz für mehr Gläubige zu schaffen, an den Seitenwänden Emporen errichtet.
Pfarrkirche hll. Florian und Bartholomäus, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrkirche_hll._Florian_und_Bartholomäus: Wikipedia, 2011

Groß-Rohrheim Der nächste Senioren-Nachmittag findet am Mittwoch, 3. November um 14.30 Uhr im Pfarrsaal bei unserer Kirche statt. Hierzu laden wir wie immer alle Senioren und Junggebliebene - gleich welcher Konfession und auch von auswärts - ein.
Mannheimer Morgen, 02.11.2004

Denn wie das Volk damals durch die Wüste und durch das Rote Meer zog, indem es der Feuersäule folgte, so ziehen heute die Christen in der Osternacht in die Kirche ein und folgen der brennenden Kerze, die das Zeichen für den auferstandenen Jesus Christus ist.
Mannheimer Morgen, 14.04.2009

Profil: säkular

Profil: säkular

Definition

cirkevselten

Gruppe, Richtung oder Institution, die in Aufbau, Organisationsweise oder durch die Art und Weise der Verehrung bestimmter Werte oder Personen an eine Kirche erinnert.

Relativ selten, synonyme Neosemantismen aus derselben Domäne: sekta ‘Sekte’, kostol ‘Kirche (Gebäude)’

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • sekta/ Sekte

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Für dieses Profil wurden keine Phraseme und Kollokationen gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Timothyho pasovali za svojho guru a zakladateľa (ako sám hovoril) novej chemickej éry. Neúnavný experimentátor sa droge upísal celou svojou dušou, na počesť LSD dokonca zakladá akúsi cirkev — The League for Spiritual Discovery. Toto obdobie je veľmi významnou etapou v dejinách americkej kultúry, vzniká osobitý psychedelický prúd, ktorý ovplyvňuje hudbu, výtvarné umenie a celkovo životný štýl mladých Američanov.
Inzine, 2000

Britská ateistická cirkev má len tri mesiace, ale má už viac „veriacich“ ako sa zmestí do jej priestorov a kontaktovalo ju viac ako dvesto neveriacich z celého sveta s otázkou, ako by mohli založiť vlastnú filiálku.
http://www.militantatheism.net/cs/news-agregator/188?page=4&tags[0]=atheism [27.02.2014]

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 18. decembra 2006 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 4457/2006-320/22106 o odmietnutí registrácie Ateistickej cirkvi neveriacich so sídlom v Bratislave, Blumentálska č.1. Prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich sa následne odvolal na Najvyšší súd SR, pričom ich žalobu súd 23. augusta 2007 zamietol.
http://old.culture.gov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti/cirkev-nabozenske-spolocnosti/neprehliadnite/untitled [26.02.2014]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Etymologie

Etymologie

Semantischer Wandel

Semantischer Wandel – SK cirkev

Die modernen Bedeutungswörterbücher des Slowakischen führen zwischen einer und drei Bedeutungen von cirkev auf. Während das neuere KSSJ (2003) nur folgende Bedeutung aufführt: spoločenstvo veriacich založené Ježišom Kristom ‘eine von Jesus Christus begründete Gemeinschaft von Gläubigen’, verzeichnet das ältere SSJ (1959-1968) drei Bedeutungen: 1. organizované spoločenstvo veriacich určitého vyznania ‘organisierte Gemeinschaft von Gläubigen einer bestimmten Bekenntnisses', 2. cirkevná, náboženská obec ‘kirchliche, religiöse Gemeinde’, 3. (rus.) kostol pravoslávnych ‘Kirche(ngebäude) der Orthodoxen’.

Das vorliegende Wörterbuch SuP hat für das Slowakisches vier Profile von cirkev ausgegliedert: ein religiös-institutionelles, ein religiös-kollektives, ein religiös-lokales und ein okkasionelles Profil. In säkularen Verwendungen taucht das Wort fast nie auf. In anderen Sprachen wie im Deutschen, Englischen oder Polnischen umfassen die jeweiligen Entsprechungen Kirche, kościół und church jeweils sowohl die Institution als auch das einzelne Kirchengebäude, während im Tschechischen und Slowakischen für letzteres kostol bzw. kostel steht. In säkularer Verwendung wird in Zusammenhängen, in denen im Deutschen Kirche möglich ist, üblicherweise sekta oder chrám verwendet, z.B. chrám (moderného slovenského) umenia, chrám literatury, chrám (kapitalického) konzumy, chrám skazy (Indiana Jones), chrám strachu a lásky, chrám ducha, chrám ľudskosti, chrám piva. Mit der deutschen Entsprechung Tempel werden auch im Deutschen Komposita wie Konsumtempel oder in der gehobenen Sprache nobilitierende Genetivverbindungen wie Tempel der Kunst gebildet. Beispiele für den säkularen Gebrauch von sekta aus dem slowakischen Nationalkorpus SNK: Komunistická strana Slovenska už tucet rokov predstavuje uzavretú sektu.; Nadšení prívrženci globalizácie tvoria skupinu i svetovú sektu, ktorá chce nahradiť existujúce spoločenstvá a odmieta projekt svetovej demokracie, sekta eurooptimistov; Zobrali ich do NATO, a ešte ani na Václaváku neuschli škvrny po Bohemia - sekte, už sa takto mohutne posilnené NATO pustilo do naozajstnej, tretej svetovej vojny.; Začínam mať dojem, že verejnosť si myslí, že medicína je niektorá z tajných siekt, ktorá je podobne ako mafia viazaná sľubom omerty.; politická sekta; Vaše prvé publikum budú kamaráti. Hrajte v kluboch, vytvorte si okolo seba sektu priaznivcov (má to aj tú výhodu, že si nemusíte sami vláčiť aparatúru); (was ungefähr 10% aller Belege aus einer Stichprobe von 100 Belegen des SNK entspricht).

Das religiös-institutionelle Profil ist das einzig gut belegte Profil. Cirkev als Ortsgemeinde kommt entweder in neutestamentalischen Zusammenhängen sowie okkasionell als Synonym zu kostol ‘das Kirchgebäude’, um häufige Anführungen dieses Wortes zu vermeiden. Bei einigen Belegen ist nicht klar, ob bei Bezügen auf einzelne Kirchgemeinden die (i.d.R. katholische oder evangelische) Kirche als gesamt Institution gemeint ist (Pars-pro-toto-Beziehung) oder ob tatsächlich eher die einzelne Kirchgemeinde gemeint ist. Auszuschließen ist jedoch in allen Fällen die engere Bedeutung kostol ‘einzelnes Kirchgebäude’. Es spricht aber viel dafür, dass es sich dabei in der Mehrzahl der Fälle um Bezugnahmen auf die Institution als Ganzes handelt. Relativ häufig kommt dagegen der Begriff cirkev (im Sinne von einer Gemeinschaft von Gläubigen) auch zur Bezeichnung von nichtchristlichen Glaubensgemeinschaften vor. Für die im SSJ angeführte Bedeutung ‘Kirchgebäude bei orthodoxen (russischen) Christen’ֺ konnten im SNK keine Belege gefunden werden.

Der säkulare Gebrauch von cirkev ist so selten, dass man die Möglichkeit zur Bezeichnung von ideologischen Gruppen insgesamt in Zweifel ziehen muss. Auch die unten aufgeführten Beispiele sind entweder Vergleiche (vgl. ako cirkev) oder beziehen sich auf atheistische Glaubensgemeinschaften, was nur aufgrund des innewohnenden logischen Widerspruchs als Beispiele herhalten können. In ihrer Organisation oder als Bezugnahme auf einen eingetragene Körperschaft unterscheiden sie sich allerdings nicht vom juristischen Sprachgebrauch von cirkev oder spoločenstvo veriacich ‘Glaubensgemeinschaft’. Für das Tschechische wurde ein Beleg für Jsme široká církev. ‘Wir sind eine broad church.’, d.h. im Sinne einer offenherzigen, toleranten und für jeden offenen Gruppierung gefunden, was aber eine Übertragung aus dem Englischen darstellt und von Margaret Thatcher vom traditionellen Latitudarianismus der Anglikanischen Kirche auf die konservative Partei übertragen wurde und seitdem zum geflügelten Wort geworden ist. (vgl. Our´s is a broad church.)

Semantischer Wandel

Beim Lemma Kirche werden im Deutschen drei Profile unterschieden: religiös–institutionell, religiös-kollektiv und religiös–lokal.

Im religiös–institutionellen Profil bezeichnet Kirche eine Organisation, die Gläubige einer der christlichen Konfessionen repräsentiert und durch offizielle Amtsträger wie beispielsweise Pfarrer, Pastoren und Bischöfe vertreten wird. Die Kirche als öffentliche Institution tritt in unterschiedlichen Rollen auf, z. B. als moralische Instanz (vgl. Stellungnahme der Kirche zur Zulassung der Abtreibungspille), als Arbeitgeber und Verwalter von Eigentum, als Träger verschiedener Einrichtungen sowie als rechtsfähiges Subjekt (vgl. Die Indianer haben eine Milliardenklage gegen mehrere christliche Kirchen angekündigt. oder Entschädigungszahlungen der Kirche an die Missbrauchsopfer).

Im religiös–kollektiven Profil bezeichnet Kirche eine zumeist christliche Glaubensgemeinschaft. Anders als im religiös–institutionellen Profil, in dem unter Kirche entweder ihre offiziellen Würdenträger oder die Institution als Körperschaft gemeint werden, bezieht sich das religiös–kollektive Profil auf eine ideelle Einheit aller Gläubiger. Diese Bedeutung kommt im allgemeinen Sprachgebrauch eher selten vor und ist dafür für den theologischen Diskurs kennzeichnend, wo damit auf die Lehre über die Kirche als mystischer Leib Christi angespielt wird.  

Im religiös–lokalen Profil bezeichnet Kirche ein geweihtes Gebäude, in dem christliche Gläubige Gottesdienst feiern sowie andere religiöse Handlungen ausführen.

Gelegentlich steht das Lexem Kirche metonymisch für andere verwandte Begriffe wie Gottesdienst (vgl. in die Kirche gehen ‘zum Gottesdienst gehen’), Kirchengemeinde (vgl. sie kennen sich aus der Kirche) oder Glaube und Religion (vgl. Manche Menschen stehen der Kirche gleichgültig gegenüber. oder das Kompositum Jugendkirche ‘Vermittlung des Glaubens an die Jugend, Gottesdienste für die Jugend’ u. a.).

Das Lexem Kirche wird im Deutschen nicht im übertragenen Sinn verwendet. Zu einer ironisierenden oder hyperbolischen Bezeichnung  von Orten, die einen besonderen Stellenwert genießen, wird z. B. das Lexem Tempel gebraucht (vgl. Kauftempel, Konsumtempel, Stadiontempel). Wird eine Gruppe als ideologisch radikal und einseitig kritisiert, kann abwertend das Wort Sekte verwendet werden.

Sprichwörter

A na tek skale postavím svojú cirkev./ Auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen.

Bozia Cirkev nikdy zahynie./ Die Kirche Gottes wird niemals untergehn.

Sprichwörter

Wo die Kirche ist, da ist der Krug nicht weit.

Laß die Kirche im Dorf stehen.

Er trägt die Kirche ums Dorf.

Die Kirche ist des Priesters Gattin.

Wer der Kirche viel verspricht, dessen Busse traue nicht.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Jaroslav Coranič, Peter Šturák, Jana Koprivňáková (Hrsg): Cirkev v okovách totalitného režimu: likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950 [medzinárodná vedecká konferencia: 27.-28.4.2010 Prešov], 2010.
 • Juraj Dolinský: Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945, 1999.
 • Ján Ďurovič: Cirkeva bohoslužby, 1931.
 • Hans Küng: Katolická cirkev, 2003.
  Katolicka cirkev (Hans Kung)
  (Quelle: http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/13/l13035.jpg)
 • Michaela Moravčíková: Cirkev a ľudské práva, 2002.
 • Peter Olekšák: Cirkev a médiá, 2008.
 • Jozef Vančo, Johannes Schasching: Cirkeva hospodárstvo: transformácia hospodárstva na Slovensku, postoj katolíckej sociálnej náuky k trhovému hospodárstvu, 1996.

Werbung

 • Werbeplakat der Partei Slovenská občianska koalícia (SKOK!)

  (Quelle: http://www.krestanstvo.com/wp-content/uploads/2015/03/safe_image.jpg)

Sonstiges

 • Logo der slowakischen Cirkev Bratská mit Text: Cirkev Bratská

  http://cbhermanovce.sk/wp-content/uploads/cb_logo.gif
  (Quelle: http://www.cbhermanovce.sk/o-nas/about/)
 • Buchumschlag
  Stat a cirkev - Ako dalej?
  (Quelle: http://i1.martinus.sk/tovar/_ml/51/ml51235.jpg)

Kulturelle Kontexte

Filme

 • Die Kirche bleibt im Dorf (Regie: Ulrike Grote), Deutschland, 2011/12.

Sonstiges

 • Werbung für die Kirche

  (Quelle: http://www.okapi-gmbh.de/wp-content/uploads/2013/01/Social-Media-Katholische-Kirche-764x1024.jpg)

Bibliographie

Bibliographie

Czarnecki, Tomasz 1997: „Zur Geschichte eines christlichen Terminus: poln. cerkiew - dt. Kirche - griech. kiriakón“, in: Studia Germanica Gedanensia, 3 (1997), Gdańsk, S. 59-83.

Magass, Walter 1974: „Nature as Argument in Church Language-Metaphoric and Emblematic“, in: Linguistica Biblica, 32.Sept (1974), S. 91-112.

Melzer, Friso 1965: „Kirche“, in: Das Wort in den Wörtern, S. 238-240.

Pawłowski, Grzegorz 2010: „Heißt konnotativ peripher?: ein Beitrag zur anthropozentrischen Sprachentheorie dargestellt an einer kontrastiven Studie zu den idiolektalen Konnotationen der Lexeme Kirche und kościół“, in: Translation: Theorie - Praxis – Didaktik, Wrocław - Dresden.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium