DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: prorok
Polnisch: prorok

Polysemie

 1. religiös-personal: ‘Verkünder’
 2. religiös-literarisch: ‘prophetisches Buch’
 3. säkular: ‘jmd., der die Zukunft vorhersagt’
 4. charismatisch: ‘Führer’
 5. innovativ: ‘Trendsetter’

Polysemie

 1. religiös-personal: ‘Verkünder’
 2. religiös-literarisch: ‘prophetisches Buch’
 3. säkular: ‘jmd., der die Zukunft vorhersagt’
 4. charismatisch: ‘Führer’
 5. innovativ: ‘Trendsetter’

Profil: religiös-personal

Profil: religiös-personal

Definition

prorok

Nach religösen Vorstellungen ein Interpret oder Verkünder göttlicher Botschaften, der zukünftige Dinge anzeigt, die Menschen im Auftrage Gottes zur Umkehr aufruft. Häufig ein religiöser Führer, den Gott in den Augen seiner Anhänger mit einer besonderen Mission betraut hat (z. B. Johannes Paul II.).

Definition

prorok

Nach religösen Vorstellungen ein Interpret oder Verkünder göttlicher Botschaften, der zukünftige Dinge anzeigt, die Menschen im Auftrage Gottes zur Umkehr aufruft. Häufig ein religiöser Führer, den Gott in den Augen seiner Anhänger mit einer besonderen Mission betraut hat (z. B. Johannes Paul II.).

Großschreibung möglich, besonders wenn es sich um den Propheten Mohammed handelt.

Konnotationen

 • weise, gut, angesehen, asketisch
 • Moses, Elias
 • Mohammed
 • Ezechiel, Jeremia, Jesaja
   

Konnotationen

 • weise, gut, angesehen, asketisch
 • Moses, Elias
 • Mohammed

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • profét1 ‘Prophet’
 • veštec ‘Seher, Künder’

Antonyme

 • lžiprorokveraltet ‘Lügenprophet, falscher Prophet’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • głosiciel1 ‘Verkünder’

Wortbildungen

Substantive

 • proroctvo1 Prophezeiung, Weissagung’, vgl. Ezechielovo proroctvo die Prophezeiung Ezechiels’
 • prorokyňa ‘Prophetin’, vgl. Prorokyňa Anna spoznala Mesiáša v Chráme. ‘Die Prophetin Anna erkennt den Messias im Tempel.’

Verben

 • prorokovať1 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Simeon prorokoval v jeruzalemskom chráme. Simeon prohezeite im Jerusalemer Tempel.’
 • vyprorokovaťveraltet ‘vorhersagen, prophezeien’
 • zaprorokovať (si)1, selten ‘vorhersagen, prophezeien’

Adjektive

 • prorocký1 ‘in Relation zu prorok (religiös-personales Profil) stehend’, vgl. prorocký duch ‘prophetischer Geist’, procrocká vizia ‘prophetische Vision’

Adverbien

 • prorocky1 ‘auf prophetische Art und Weise’, vgl. Tobiáš prorocky predpovedá potrestanie Jeruzalema. ‘Tobias kündigt phrophetisch die Bestrafung Jerusalems an.’

Wortbildungen

Substantive

 • proroctwo1 ‘Prophezeiung, Weissagung’
 • prorokini1 ‘Prophetin’, vgl. biblijna prorokini Debora ‘die biblische Prophetin Debora’

Verben

 • prorokować1 ‘prophezeien, vorhersagen’
 • wyprorokować1 ‘prophezeien, vorhersagen’

Adjektive

 • prorocki1, selten ‘prophetisch, Propheten-’, vgl. księgi prorockie ‘prophetische Bücher’
 • proroczy1 ‘prophetisch, Propheten-’, vgl. księga prorocza ‘Prophetenbuch’

Adverbien

 • proroczo1 ‘prophetisch’

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • Boží prorok
 • falošný prorok
 • prork Eliáš
 • prorok Izaiáš
 • prorok Jeremiáš
 • prorok Mohamed
 • starozákonní proroci

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • fałszywy prorok 1 / falscher Prophet ‘Ketzer, Demagoge’
 • wyznawca proroka / Bekenner des Propheten

Kollokationen

 • biblijny prorok
 • islamski prorok
 • natchniony prorok
 • prorocy izraelscy
 • prorocy starotestamentowi
 • prorok Eliasz
 • prorok Ezechiel
 • prorok Izajasz
 • prorok Jeremiasz
 • prorok Mahomet
 • wielki prorok
 • żydowski prorok

Belege

Prezident ISOS Eduard Chmelár v článku Revolučná podstata kresťanstva (SLOVO č. 49 / 2001) uvádza, že už „hebrejskí proroci, revoluční myslitelia, ponúkli svojmu ľudu víziu slobody“ a podľa Maxa Webera „Ježišova reč na hore je intelektuálny projekt pre veľké povstanie otrokov“. Rané kresťanstvo malo naozaj revolučnú víziu. Mystickou formou predpovedá skazu hriešneho sveta, oslobodenie od pozemského utrpenia a blaženosť v kráľovstve nebeskom, ktoré príde po porážke zla, diabla, hriešnikov a boháčov.
Slovo, 2.2002

Pápež prišiel s obrovským sprievodom, na prvom mieste boli ním vymenovaní kardináli a preláti. No nečakalo ho nič dobré. Bol poverčivý. A v zasnežených horách Arlbergu sa jeho koč na zlej ceste prevrátil, takže z neho vypadol — považoval to za zlé znamenie. „Tak vyzerá klepec, do ktorého sa chytajú líšky,“ povedal vraj pri prvom pohľade na veže kostnických kostolov. Pod zlatým baldachýnom vtiahol do dómu a otvoril koncil slovami proroka Zachariáša: „Každý nech druhému povie pravdu a spravodlivo súdi; budujte mier vo svojom dome.“
Slovo, 43.2002

O našich počiatkoch vedia viac rozprávať mýty než konkrétne dejiny, preto sa aj v Bogdanovićových úvahách objavujú rituály zakladania miest u mýtických Etruskov, ezoterické diagramy „mesta — labyrintu“ z východného Srbska, alebo biblické hrozby starozákonných prorokov. Sofistikované autorove interpretácie týchto mýtov však už necháme na posúdenie čitateľom. Určite ich budú vedieť oceniť.
Slovo, 49.2002

Ale zrejme to bude čosi, ako keď je u nás pohyblivá Veľká noc, pretože domorodci mi napríklad vysvetľovali, že svätý mesiac Mucharrám bude tento rok v apríli. Tretím dátumom je rok 1378, podľa kalendáru hidžri, teda od presťahovania sa Proroka z Mekky do Mediny.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=873 [19.02.1999]

Jedným z „obľúbených postojov“ je ohlasovanie príchodu nového sveta a konca sveta starého. Takáto situácia, prirodzene, spôsobuje nárast oddanosti k vodcovi, ktorý je v týchto prípadoch práve často tým, ktorý je vyvolený. Lenže ak k ohlasovanému koncu sveta nedôjde, učenie sa prispôsobí. Napríklad tým, že vodca vyhlási, že skupina a okolitý svet ešte nie sú pripravení. „Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem…Veľkú časť vyvoleného národa tvoria Slováci, ale aj všetci ostatní ľudia vo svete, ktorí pochopia zmysel príchodu Syna človeka na Zem. Krátko po narodení Syna človeka-Imanuela má dôjsť k svetovej katastrofe, ktorá bude súdom pre ľudstvo. Jej rozsah a dôsledky budú závisieť od toho, ako svet prijme narodenie druhého syna Stvoriteľa-Imanuela.“
http://www.inzine.sk/article.asp?art=6831 [08.04.2002]

„Duša moja nie je zbabelá, v búrkach a trápeniach sa nezachvie. Na nebi vidím slávy žiar, tak žiari moja viera, čo pred strachom chráni ma. Ó, Bože, v hrudi mojej božstvo všemohúce, vždy prítomné! Život, čo pulzuje vo mne, odráža život tvoj nesmrteľný!“ Hoci nebola hodna toho, aby sa stala farárkou anglikánskej cirkvi, je duchovnou nástupkyňou niektorej zo starobylých prorokýň z čias, keď bolo prorokovanie dobrovoľným a neplateným zamestnaním. No keď sa cirkev stala profesiou vyžadujúcou od svojich prorokov špeciálne znalosti, pričom ich platí za to, že tieto znalosti odovzdávajú ostatným, jedno pohlavie zostalo vnútri a to druhé bolo vylúčené.
Aspekt, 1.2002

Vydržal to šesť dní, šesť týždňov a bol tam takmer šesť mesiacov, keď bol páter Cafaro menovaný za superiora v Deliceto. Či medzitým už niečo počul o svojom mladom „utečencovi“? Vkaždom prípade je isté, že mladý tvrdohlavý krajčír mu ako posledný zo všetkých pokorne pobozkal ruku pri slávnostnom sľube poslušnosti. Páter Cafaro bol nepravým prorokom! Ešte horším, ako si sám spočiatku myslel. Každý totiž spieval chválu na pracovnú horlivosť a telesnú odolnosť tohto „neužitočného brata“.
Théodule Rey-Mermet: Chlapec, ktorý sa hral s Bohom (Svätý Gerard – Ochranca matiek), 1995

Pomodliť sa Otče náš, Sláva a Verím v Boha. Rozmýšľať, ako uskutočniť konkrétne predsavzatie. Chvála a vyslovenie vďačnosti. Ôsmy deň Prorocký duch Mojžiš, prorok a pastier svojho národa, si na konci svojho života želal, aby Židia mali prorockého ducha. Apoštol nás vyzýva, aby sme si pýtali od Ducha svätého milosť jeho darov, najmä dar „proroctva“ (1 Kor 14, 1). Svojím životom musí byť každý kresťan prorokom nového sveta, vo svete, v ktorom žije a ktorý „sa pominie aj jeho žiadostivosť“ (1 Jn 2, 17).
René Lejeune: Robert Schuman – Otec Európy, 2001

Základné prvky moslimského náboženstva a kultu Základným žriedlom viery moslimov je Korán, svätá kniha islamu. Sú v nej zaznamenané zjavenia, ktoré Boh, Alah, odovzdal skrze archanjela Džibríla (Gabriela) svojmu prorokovi Mohamedovi. Vo svojich 114 kapitolách (súrach) Korán obsahuje dogmatické, rituálne, morálne a spoločenské normy. Pre moslimov má Korán posvätnú hodnotu, je to „Božie slovo v Božej reči“, a preto sú veľmi citliví na nedôstojné zaobchádzanie s ním.
Vincent Múcska, Miroslav Daniš, Zuzana Ševčíková: Dejiny európskeho stredoveku 1 – Raný stredovek, 2006

Belege

Tę sprzeczność między „optymistycznym” biskupem Rzymu i „pesymistycznym” teologiem można było dostrzec przez wszystkie lata współpracy obu hierarchów - mimo to otwartych na dialog i szczerą rozmowę. Jan Paweł II był wielkim prorokiem , a kardynał Ratzinger strażnikiem doktryny.
Ozon nr 1, 2005

Czy ks. Rydzyk pojechał do Watykanu pomodlić się za zdrowie papieża, czy w ogóle jakoś wyraził swój żal i przygnębienie z powodu choroby Jana Pawła II, czy też może bezstrosko popędził w nieznane swoim Maybachem, kupionym za szczodre datki swoich wyznawców? To tak przejął się chorobą Ojca Świętego ten niepokalanie poczęty wzór cnót, którego wielu widzów TV Trwam i słuchaczy Radia Maryja uważa za nowego proroka ?
Usenet -- pl.soc.religia, 2005-04-01

Więc nadchodzi czas prawdy dla malutkich, dla prostaczków- od samej ziemi odnowi się ziemia z woli Boga i Kościoła.
A wilków w owczych skórach będzie jeszcze więcej ale patrz, jak łatwo ich poznać.
Pokora- trzymaj sie tego, jak zawsze. Mieliśmy proroków , zasiali ziarna. Był Maksymilian Kolbe, kard Wyszyński, siostra Faustyna, Jan Paweł II- odpalili dane im rakiety.
www.forum.michalkiewicz.pl, 2007-01-11

Przyjął w Hararze defiladę oddziałów somalijskich i ofiarował im dwanaście sztandarów etiopskich, na których kazał wyhaftować napis: Jeden jest Allah i Mahomet jest jego prorokiem .
Marian Brandys, Z panem Biegankiem w Abisynii, 1962

W sali wykładowej rozległ się głos proroka .
- Tak, moi bracia - zahuczał głęboki bas. - Oto nadchodzi kres. Gniew Pana wszystkich zaleje, a z potopu ujdą z życiem tylko sprawiedliwi. Jejmość w żaglowcu na głowie uniosła ku górze krótki palec i pokiwała potwierdzająco głową, a młody człowiek otulony futerkiem okręcił się dokoła i uczynił gest błogosławieństwa.
Marek Krajewski, Koniec świata w Breslau, 2003

Władanie światem zawsze odbywa się wedle tej niepodważalnej zasady schodzenia Pana na ziemię, by porozumieć się ze swoim ludem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, nawet prorocy , jakimi to nastąpi drogami, ba, również po fakcie niełatwo jest zrozumieć do końca znaki Boga i w porę odgadnąć jego intencje.
Eugeniusz Kabatc, Vinum sacrum et profanum: wino w kulturze, wino w naturze, wino na naszym stole, 2003

Pejzaż górski bywał traktowany przez pisarzy jako oaza świeżości i spokoju (na przykład sławione przez Petrarkę Vaucluse), wyzwalająca refleksję i zadumę nad sensem życia, jako symbol wzniosłości i czystego piękna, czasami groźnego i dzikiego; często udawali się tam prorocy oraz pustelnicy, by uwolnić się od świata.
Jan Pieszczachowicz, Koniec wieku: szkice o literaturze, 1994

Marsz ku społeczeństwu otwartemu, gdzie w każdym widzi się człowieczeństwo i gdzie wszyscy są równi w moralnych powinnościach i roszczeniach, zapoczątkowały różne cywilizacje: mędrcy greccy, prorocy żydowscy, święci buddyjscy i chrześcijańscy torowali drogę ku moralności uniwersalnie ludzkiej.
Leszek Kołakowski, Bergson, 1997

A z nieba głosy dziwne się wydobywały, jakoby prorok Eljasz, Mojżesz albo i sam Bóg Ojciec do Wiktorii stamtąd przemawiali w nieznanym języku. Ona zdawała się to wszystko rozumieć i przynaglała nas byśmy - jak mawiała - śpieszyli dać świadectwo boskiej prawdzie.
Maciej Pinkwart, Dziewczyna z Ipanemy, 2003

„Nie ma Boga oprócz Boga, a Mahomet jego prorok ” - czytamy na jednym z tatarskich pomników nagrobnych.
Gazeta Wyborcza, 1992-11-02

Profil: religiös-literarisch

Profil: religiös-literarisch

Definition

prorok

Eine metonymische Bezeichnung der prophetischen Bücher im Alten Testament. Meistens im Plural (proroci) als einer von drei Hauptteilen der hebräischen Bibel (Gesetz, Propheten und Schriften). Die Prophetenbücher werden üblicherweise in die Kleinen Propheten (malí proroci) und die Großen Propheten (veľkí proroci) unterteilt.

Definition

prorok

Eine metonymische Bezeichnung der prophetischen Bücher im Alten Testament. Meistens im Plural (prorocy) als einer von drei Hauptteilen der hebräischen Bibel (Gesetz, Propheten und Schriften). Die Prophetenbücher werden üblicherweise in die Kleinen Propheten und die Großen Propheten (prorocy więksi i mniejsi ) unterteilt.

Konnotationen

 • Ezechiel
 • Jeremia
 • Jesaja

Konnotationen

 • Ezechiel
 • Jeremia
 • Jesaja

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • prorocké knihy ‘prophetische Bücher’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • księga prorocza ‘prophetisches Buch’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • malí proroci/ Kleine Propheten
 • veľkí proroci/ Große Propheten

Kollokationen

 • čítať proroky

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • prorocy mniejsi / kleinere Propheten ‘u. a. die Bücher Hosea, Amos, Jona’
 • prorocy więksi / größere Propheten ‘u. a. die Bücher Jesaja, Jeremia und Ezechiel’

Belege

Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne.
http://pokrm.sk/zaslubenia/e_jan.htm [07.06.2011]

U proroka Izaiáša čítame: „Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá“ (Iz 35, 5–6). Sám Ježiš sa nazval lekárom. Vytýkali mu, že sa stýka s bedármi, s tými, čo podľa ich predstavy páchajú zlo a ktorým sa s hrôzou a opovrhovaním vyhýbali: „s mýtnikmi a hriešnikmi“.
Anton Sorg: Čo znamená meno Ježiš, 1998

Hl. verš: Za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, v týchto posledných dňoch nám hovoril v Synovi (Žd 1,1) Jedinečnosť Ježiša Krista a jedinečnosť viery to sú dve hlavné témy obsiahnuté v liste Židom. Touto biblickou knihou sa budeme zaoberať takmer až do konca roka. Verím, že nás posilní v našom vzťahu k Pánovi. Tiež, že nám otvorí oči pre správne a lepšie porozumenie Kristovho diela.
http://www.metodistitrnava.sk/?page=clanok&id=10&file=1 [07.06.2011]

Belege

Wiele takich poczwórności znalazł w Biblii. Jedne z nich wydawały się bardziej pierwotne, starsze, i te rodziły inne. Miał wrażenie, że pod jego okiem czwórki rozmnażają się i powielają w nieskończoność. Zaczął w końcu podejrzewać, że sama nieskończoność też musi być poczwórna, jak imię Boga:
I, H, W, H.
Czterej prorocy ze Starego Testamentu:
Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel.
Cztery rzeki Edenu:
Piszon, Giszon, Tygrys, Eufrat.
Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, 1996

Stary Testament - co do jego zakresu istnieją dość poważne rozbieżności - dzieli się tradycyjnie na trzy główne części; jak wykazały długie badania, odpowiadają one kolejności swego powstawania. Są to: Prawo, Prorocy i Pisma.
Witold Tyloch, Dzieje ksiąg Starego Testamentu: szkice z krytyki biblijnej, 1994

Można spotkać w Biblii teksty, które nadają mu rysy jakiegoś potężnego potwora, dokonując tym samym swoistej jego „animalizacji”. Z czymś takim spotykamy się na przykład u proroka Izajasza, który pisze: „Tak, Szeol rozszerzył swą gardziel, rozerwał swą paszczę nadmiernie; wpada doń tłum miasta wspaniały i wyjący z uciechy” (Iz 5, 14).
Zdzisław Józef Kijas, Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu, 2010

Profil: säkular

Profil: säkular

Definition

prorok

Jmd., der durch Intuition oder Vision die Zukunft voraussagt.

Definition

prorok

Jmd., der durch Intuition oder Vision die Zukunft voraussagt.

Konnotationen

 • Skepsis
 • Negation

Konnotationen

 • Skepsis, Negation 

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hádač ‘Wahrsager’
 • hlásateľ1 ‘Verkünder’
 • jasnovidec ‘Hellseher’
 • profét2 ‘Prophet’
 • prognostik ‘Prognostiker’
 • učiteľ ‘Lehrer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • jasnowidz ‘Hellseher’
 • wróżbiarzbuchsprachlich ‘Wahrsager, Weissager’
 • wróżbitaveraltet ‘Wahrsager, Weissager’

Wortbildungen

Substantive

 • proroctvo2 ‘Prophezeiung, Weissagung’, vgl. Stabilizácia verejných financií nesie svoje plody a do značnej miery funguje ako sebanaplňujúce sa proroctvo. ‘Die Stabilisierung der öffentlichen Finanzen trägt Früchte und fungiert bis zu einem gewissen Grad als sich selbst erfüllende Prophezeiung.’
 • prorokyňa2 ‘Prophetin, Seherin, Wahrsagerin’, vgl. Podobne ostro hovorí aj proti prorokyniam, ktoré pestovali čarodejníctvo a kúzelníctvo. ‘Ähnlich scharf spricht er auch über die Seherinnen, die sich mit Zauberei und Gauklertum beschäftigen.’                                                                        

Verben

 • prorokovať2 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Chobotnica Paul prorokoval výsledky nemeckej reprezentácie. ‘Die Krake Paul sagte die Ergebnisse des deutschen Teams voraus.’
 • zaprorokovať (si)2 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Spolu určite vyhráme, zaprorokoval si prešovský tréner. ‘Zusammen werden wir sicher gewinnen, prophezeite der Trainer der Mannschaft aus Prešov.’

Adjektive

 • prorocký2 ‘in Relation zu prorok (säkulares Profil) stehend’, vgl. prorocké poslanie Europy ‘die prophetische Sendung Europas’, prorocké slova týkajúce sa návrhu na založenie Svetovej banky ‘die prophetischen Worte bezüglich des Vorschlags zur Gründung einer Weltbank’

Adverbien

 • prorocky2 ‘auf prophetische Art und Weise’, vgl. "Pri takýchto príležitostiach sa rodia hrdinovia," vyhlásila prorocky nemecká futbalová legenda Günter Netzer. ‘"Bei solchen Anlässen werden Helden geboren", verkündete die deutsche Fußballlegende Günter Netzer prohetisch.’

Wortbildungen

Substantive

 • proroczekokkasionell ‘Diminutiv von prorok, drückt Distanz und Ironie eines Sprechers aus’, vgl. taki tam proroczek ‘angeblicher Hellseher’
 • proroczkaselten ‘Seherin, Wahrsagerin’
 • prorokini2 ‘Seherin, Wahrsagerin’
 • proroctwo2 ‘Prophezeiung, Weissagung’

Verben

 • prorokować2 ‘prophezeien, vorhersagen, wahrsagen, hellsehen’
 • wyprorokować2 ‘prophezeien, vorhersagen, wahrsagen’

Adjektive

 • prorocki2, selten‘prophetisch, Propheten-’, vgl. zdolności prorockie ‘prophetische Begebung’
 • proroczy2 ‘prophetisch, Propheten-’, vgl. prorocze sny ‘prophetische Träume’

Adverbien

 • proroczo2 ‘prophetisch’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • do roka prorokascherzhaft [wörtl. übers Jahr einen Propheten]/ ‘Reimwort, sagt man scherzhaft, wenn man Jungvermählten im ersten Jahr nach der Heirat die Geburt eines Kindes wünscht’
 • nie som prorokom/ Ich bin kein Prophet ‘Einschränkung der eigenen Aussage’
 • nikto nie je prorokom vo otcine/ der Prophet im eigenen Land gilt nichts

Kollokationen

 • byť dobrým/ zlým prorokom
 • falošní proroci
 • falošný prorok
 • ľudoví proroci
 • proroci počasia

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Nie jestem prorokiemumgangssprachlich / Ich bin doch kein Prophet ‘oft als Zurückweisung einer Frage nach der Zukunft oder als Signal dafür, dass folgende Voraussage unsicher ist’
 • Nie trzeba być prorokiem / Man muss kein Prophet sein ‘wird verwendet, um die Offensichtlichkeit eines Sachverhalts zu betonen’, vgl. Nie trzeba być prorokiem, by przewidzieć, że będziemy mieć poważne problemy.
 • Obym był złym/ fałszywym prorokiem [wörtl. Wäre ich doch ein schlechter/ falscher Prophet.] ‘sagt man, wenn man etwas Schlimmes voraussieht und dennoch hofft, dass es nicht eintritt’
   

Kollokationen

 • bawić się w proroka
 • być prorokiem
 • okazać się prorokiem
 • prorok przepowiada

Belege

Keď im predložil osobné doklady a porozprával, že pozná väčšinu panovníkov Európy, s údivom sa ho ujali. Chorý a zoslabnutý strávil posledné roky života v starobinci v mestečku Heiden. Tam ho náhodou objavil istý novinár. Ten opísal, v akej osamotenosti Dunant žije. Novinové články o jeho znovunájdení boli dôvodom na zamyslenie, ktoré vyústilo do návrhu udeliť mu prvú Nobelovu cenu za mier. Stalo sa tak 10. decembra 1901. V tom čase ho mnohí považovali za novodobého proroka, iní zasa za fanatika spravodlivosti.
Slovo, 24.2002

Na poli elektronického time - managementu, digitálneho vedenia agendy a vôbec mobilnej komunikácie je ťažké byť prorokom. Niektoré riešenia (napr. 3Com Palm) pretrvávajú len s malými zmenami už niekoľko rokov, iné riešenia neprežili a čoskoro ich nahradili/ nahradia nové (Apple Newton, technológia IrDA vs. Bluetooth). Jedno je isté, v budúcnosti bude všetko menšie, farebnejšie, výkonnejšie, kompatibilnejšie, bezdrôtovejšie.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=2963 [08.02.2000]

Nechcem byť zlým prorokom, ale ja osobne vidím horizont tejto strany naozaj poriadne ďaleko. Premiér Mikuláš Dzurinda sa rozhodol odvolať ministra dopravy Jozefa Macejka pre podozrenie, že jeho ministerstvo nenáležito zasahovalo do tendra na 35 ľahkých motorových jednotiek. Už je to raz tak. Keď balón klesá, treba začať vyhadzovať nepotrebné závažia.
Slovo, 26.2002

Ľudia majú radšej populistických politikov s ich optimistickými a upokojujúcimi víziami o ceste k prosperite (ktorú im zabezpečia, samozrejme, len oni) ako moderných prorokov, ktorí varujú ľudstvo pred hroziacim nebezpečenstvom a vyzývajú ich radikálne prehodnotiť doterajšie formy civilizačného rozvoja.
Slovo, 35.2002

Dnes si ľudia čoraz viac uvedomujú, že nesmieme bojovať len o idey a zákony a zabúdať na človeka. Takýto prístup vedie k totalitarizmu, k udržovaniu režimu a k ubíjaniu tých, ktorí v ňom žijú. Slovania poznali dopad takéhoto postoja na sebe. Kedysi žili v malých dedinkách, kde sa žilo v priateľskej osobnej zhode. Je to však možné aj vo veľkých štátoch a pri spájaní krajín? Dostojevskij je v tejto oblasti skutočným prorokom. Vo svojich románoch ukazuje, že človek zostane človekom len vtedy, ak si zachová spojenie s Kristom.
Týždeň, 2.2009

Belege

- Słuchajcie mnie ludzie, bo jestem prorokiem ! Oto koniec ludzkości nadchodzi - giniemy we własnym g. . . . . i dusimy się własnym smrodem. Opamiętajcie się i czyńcie pokutę, bo wyginie ludzkość, jak ongiś dinozaury!
Region Jasielski nr 2/8, 1998

Od „Księdza Marka” historia ma dla Słowackiego ukryty sens, który należy rozszyfrować i na tym polega, wedle Słowackiego, misja literatury romantycznej. Ksiądz Marek jest prorokiem . Zapowiada nową Polskę.
www.forumowisko.pl

- Muszę to koniecznie wiedzieć, bo chciałbym tak postępować, żeby ci pomóc, pomóc oczywiście nie temu, którego udajesz, ale temu, którym jesteś naprawdę. Pomóc w osiągnięciu tego, czego chcesz, a przed czym się bronisz.
- Tak, zgadłeś proroku , przyjechałem do niej.
Czesław Kuriata, Spowiedź pamięci, Próba światła, 1985


– Mary – powiada – tyle razy zmieniała kierunek, że tylko prorok mógł to przewidzieć. Skręcała tak nagle, jak to czyni tylko kobieta za kierownicą…
Lucjan Wolanowski, Upał i gorączka, 1996

Niestety - miał rację. Profesor-minister Krasiński, radosny prorok prawdziwych (czytaj: wyższych) cen, ma powody, aby w smutnych czasach mówić o smutnej sprawie regulacji cen z jasnym błyskiem w oku. Jeśli mu się powiedzie jego projekt, będzie on człowiekiem, który wyjmie pierwszy sztylet z nieszczęsnego ciała zamordowanej złotówki.
Teodor Krzysztof Toeplitz, Mój wybór: rzeczy mniejsze, 1998

Profil: charismatisch

Profil: charismatisch

Definition

prorok

Jmd., der von seinen Anhängern als Führer bzw. moralische Instanz angesehen und verehrt wird.

Definition

prorok

Jmd., der von seinen Anhängern als Führer bzw. moralische Instanz angesehen und verehrt wird.

Konnotationen

 • Autorität
 • charismatisch

Konnotationen

 • Autorität
 • charismatisch

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • genius ‘Genie’
 • hlásateľ2 ‘Verkünder’
 • velikán ‘Titan’
 • vodca ‘Führer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • głosiciel2 ‘Verkünder’
 • guru ‘Guru’
 • przywódca ‘Anführer’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • narodný prorok
 • proroci slobody

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • fałszywy prorok2 / falscher Prophet ‘Führer, Oberhaupt einer zumeist religiösen Gruppe, der Menschen mit falschen Versprechungen und Zukunftsvorstellungen manipuliert’

Kollokationen

 • narodowy prorok
 • obwołać <kogoś> prorokiem
 • obwołać się prorokiem
 • uznawać <kogoś> za proroka

Belege

Súkromné vlastníctvo vody by sa ešte nedávno považovalo za tému pre priemerný sci-fi román. Dnes medzinárodné korporácie privatizujú vodné zdroje a distribučné systémy rozvojových krajín. Neoliberálna dogma absolútnej efektivity súkromného vlastníctva je všeprestupujúca. Ďalšia z tendencií hovorí, že sa realita stáva hodnotovo jednorozmernou. Nejde len o konzervatívnu snahu plakať nad stratou morálky a relativizáciou absolútnych etických hodnôt. Naopak. Súčasnosť objavila to, o čo sa pokúšali celé generácie mysliteľov a prorokov — absolútnu hodnotu, jediný správny spôsob ako sa pozerať na svet. Je ním efektivita vyjadrená cenou. Ostatné možné charakteristiky sú neutralizované. Základné potraviny, lieky, voda, práca, vzdelanie – všetko sa stáva tovarom. Trh je konečne nájdeným kameňom mudrcov. Šedé olovo neistoty pojmov dobro – zlo, láska – nenávisť, solidarita – ignorancia sa premieňa na zlato žiarivú jednoduchosť protikladu efektívne – neefektívne.
Slovo, 9.2002

Pôvodný rozpočet bol 100 miliónov dolárov, ale prezident Saparmurat Nijazov podpísal nový dekrét, ktorý umožňuje použiť takmer 13 miliónov dolárov na vysádzanie stromov a vybudovanie záhrad. Mešita bude v obci Kipčak, blízko hlavného mesta Ašchabat, odkiaľ pochádza prezidentova rodina. Nijazov, ktorý vládne v tejto bývalej sovietskej republike od roku 1985, si vybudoval silný kult osobnosti. Hlavné mládežnícke hnutie v krajine nedávno navrhlo, aby ho oslavovali ako národného proroka, lebo si to vraj zaslúži za veľké služby, ktoré preukázal pri výchove mladej generácie.
SME, 03.02.2004

Vydanie zbierky sprevádzalo nadšenie na jednej strane, ale aj odpor dotknutých protivníkov a súdny zákrok cenzora. Náklad skonfiškovali a vtedajšia čechoslovakistická propaganda nevychádzala z údivu nad sebavedomím mladej, Hlinkom odchovanej generácie. Konfiškácia podnietila poslanca Andreja Hlinku na podanie interpelácie v pražskej snemovni, čo malo za následok ešte väčšie vyburcovanie národného povedomia študentstva, ale i roľníctva a inteligencie a presuny v preferenciách politických strán. Pátos národného proroka preniká aj z ďalších básnických zbierok Andreja Žarnova: Brázda cez úhory (1928) a Hlas krvi (1932). Nekompromisne v nich diagnostikuje choroby slovenskej národnej povahy, letargiu, kariérizmus, prisluhovačstvo mocným, oplakáva „živý cintorín“ charakterov a zároveň ako lekár chce oživiť národný organizmus poukazovaním na vzory slávnejšej minulosti a na hodnoty čistého sedliackeho života.
Blažej Belák: Jubileum významného kňaza a umelca Mikuláša Sprinca

Vari by Boh, ktorý je láska, milosrdenstvo a najväčšia dobrota, chcel zničiť tento svet? Skôr verím, že bude kriesiť schopných prorokov a múdrych vodcov národov, aby sa veci dávali do poriadku. Boha sa nebojme, len si pestujme k nemu správny vzťah. Chce byť nami uctievaný predovšetkým cez blížneho. Buďme k sebe dobrí. Keby sa svet obrodil len zo strachu, to nie je Kristova cesta, to by bolo otroctvo. Každú prvú sobotu v mesiaci som s veriacimi na Fatimskej sobote - na Starých Horách, na Raticovom vrchu pri Hriňovej. Naše stretnutia kladiem do roviny lásky a nádeje, nie strachu.
SME, 22.12.1995

Belege

56-letni Kabila już w latach 60. walczył w partyzantce usiłującej obalić Mobutu. Z wizytą do kongijskich powstańców zawitał wtedy nawet prorok partyzanckiej wojny Argentyńczyk „Che” Guevara.
Gazeta Wyborcza, 1997-05-19

I nie ma co się łudzić, że oto pojawił się nowy, samorodny prorok dla nastolatków. Manson to dzieło sztabu specjalistów od wyciągania pieniędzy od naiwnych, zaprogramowany w szczegółach pozer i grajek, który - gdyby nie szokował - nigdy nie zwróciłby na siebie uwagi gnuśnych i rozleniwionych Amerykanów.
Dzień dobry nr 09/02, 2001

Chłodny pragmatyk, dziecko racjonalnego Oświecenia, stał się Napoleon bohaterem romantyków (nawet jeśli budził grozę), którzy widzieli w nim męża przeznaczenia (a Mickiewicz nawet następnego po Chrystusie proroka ) i dowód na siłę ducha i woli jednostki.
Polityka nr 2227, 2000-01-08

Beger, dziś druga po Andrzeju Lepperze twarz Samoobrony, jest kwintesencją swej partii. Bo gdy Lepper intelektualnie góruje nad swymi posłami, panuje nad szachownicą i ustawia grę, ona jest idealnym pionkiem - dającym się przestawiać zgodnie z wolą gracza. Lepper to wódz, guru i prorok w jednej osobie, takiemu to rękę uścisnąć, a potem trzymać ją w rękawiczce, aby ślad dłużej został, gdzie się z nim mierzyć.
Polityka, 2004

I powoli dla ofiary najważniejsza staje się wspólnota, do której przystępuje. Oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie książek jest zabronione. O rozrywce, przyjemności nie ma mowy. Całe życie kontroluje przywódca sekty, który obwołuje się prorokiem , wysłannikiem Najwyższego. On decyduje o wszystkim: począwszy od jedzenia po wybór małżonka czy wychowanie dziecka.

Mazowieckie To i Owo Autorzy, 2001-07-15

Zatrzymany w sobotę przywódca zakazanej buddyjskiej sekty Hoa Hao został w poniedziałek zwolniony, ale nadal będzie pozostawał pod dozorem policji. Nie wiadomo, jaki jest los kilkunastu innych członków sekty.
Według amerykańskich zwolenników Hoa Hao, represje władz wietnamskich mają związek z przypadającą w poniedziałek 54. rocznicą uprowadzenia Huynh Phu So, którego wyznawcy sekty uznają za proroka .
Metropol nr 20/03, 2001

Profil: innovativ

Profil: innovativ

Definition

prorok

Urheber oder Vertreter einer (neuen) Idee, Lebenweise, Ideologie, Richtung (z. B. in der Musik) u. Ä.

Definition

prorok

Urheber oder Vertreter einer (neuen) Idee, Lebenweise, Ideologie, Richtung (z. B. in der Musik) u. Ä.

Konnotationen

 • innovativ, kreativ

Konnotationen

 • innovativ, kreativ

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • nestor ‘Gründervater, Nestor’, vgl. nestor slovenskej rockovej hudby ‘der Nestor der slowakischen Rockmusik’
 • predchodca ‘Vorgänger’
 • priekopnik ‘Bahnbrecher, Pionier’
 • zakladateľ ‘Begründer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • pionier ‘Pionier, Bahnbrecher’
 • prekustor ‘Wegbereiter, Pionier’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • prorok novej kultury
 • prorok vegeterianizmu

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • największy prorok
 • pierwszy prorok
 • prorok postmodernizmu

Belege

Od flamencovo-cigánskej „džemovačky“ po Lagrenovo neuveriteľné virtuózne koncertantné sólové číslo tu nájdeme mnoho polôh: štandardy (All The Things You Are, klasickú jobimovskú bossu Wave), i vlastným skladbám. Sú to tri uhly rovnoramenného trojuholníka: Vtedy dvadsaťročný Lagrene je neskutočný technik, ohňostroj, vír, Paganini. Coryel je prirodzený protipól svojim intelektuálnejším a harmonicky radikálnejším prístupom. Premýšľavý, nenápadne novátorský a celku slúžiaci Vitouš predvádza svoje pozoruhodné myslenie v dvoch skladbách: Gloria's Step kontrabasového proroka Scotta LaFara a radikálnej verzii nesmrteľnej Milesovej All Blues, kde hrá tému sláčikom. Kdesi som počul peknú vetu: To sa im to hrá, keď to vedia. Iste. Vedieť hrať je dôležité. Ale tá druhá dôležitá vec je, ako to funguje dohromady – vnútorne, temperamentovo, ľudsky.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=761 [01.02.1999]

Som za svoje rady platený redakciou inZine, a preto redakcia očakáva, že moje odpovede na otázky čitateľov budú súčasťou stránok inZine. Ďakujem, PhDr. Ondrej Bahna. V poslednom čase sa začali v zvýšenej miere ozývať protesty, sťažujúce sa na zdražovanie internetu na Slovensku, ktoré konštatujú, že máme najdrahší internet z krajín V4. Skutočne mi je záhadou, prečo sa tento pozitívny a vskutku chvályhodný vývoj stretáva s takým hrmotným odmietaním. Povedzme si niekoľko dôvodov, prečo sú liché unisonové kriky kuvičích hlasov falošných prorokov tzv. technokultúry, ktorí sú v skutočnosti platenými agentmi Ameriky a nadnárodných spoločností, majúcich záujem na tom, aby Slovensko bolo skrz - naskrz prevŕtané hnilobou internetu. Znepokojivá je relácia medzi používaním tvrdých drog a internetom. Podľa všetkých nám dostupných výskumov absolútna väčšina ľudí, závislých na tvrdých drogách, mala nejaké skúsenosti s internetom. Výsledok je jasný — internet vyvoláva heroínovú, kokaínovú, či pervitínovú závislosť.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=7602 [08.08.2002]

Zdanlivo beznádejná púšť sa menila na ružovú záhradu. Náboženstvo, ktoré bolo dovtedy prospechárske a povrchné, sa nanovo zvnútorňovalo. Hirschovi záležalo na tom, aby sa v srdciach ľudí, ktorí mu boli verní, zakorenili jeho náboženské názory. V ich vzťahu k judaizmu sa usiloval podnietiť prechod od frustrácie k jednoznačnej a pevnej vôli posilniť ho, od nepochopenia k upokojeniu a nasýteniu ducha. Hlavnou podmienkou stotožnenia s určitou etikou rešpektovania náboženských predpisov bolo presvedčenie o úplnej zhode medzi Tórou a princípmi a základmi nemeckého idealizmu. Hirsch sa takto stal prorokom a priekopníkom rovnováhy medzi tradíciou a modernitou. Svojich stúpencov naplnil blahodarným pocitom istoty, že oba tieto svety sú dobré: „totálny“ charakter Tóry v jednom, plnohodnotná účasť na okolitej kultúre a ekonomike v druhom. Preto nečudo, že v období najväčšieho rozkvetu frankfurtskej ortodoxie boli Hirschove názory považované za dovŕšenie judaizmu.
J. Baumgarten, R. Ertelová et al.: Tisíc rokov aškenázskej kultúry, 2002

Ríšsky snem zmyl svoju minulosť. Aj po odhalení zostane naveky iný, rovnako ako ten, kto to zažil – dotknutý krásou. Som presvedčený, že umenie dvadsiateho storočia nemôže byť individuálnou záležitosťou. Je hlboko politickou, sociálnou, ekonomickou skúsenosťou, hovorí Christo. Nechceme pripravovať projekty, ktoré by boli nerealizovateľné. Ale miera toho, čo je realizovateľné, je u každého iná. Je prorokom novej kultúry? Snáď. Určite je krehký a zraniteľný človek: Ak utrpíme porážku, je verejná. Je to ako studená sprcha pre moje ego. Človek, ktorý obracia veľké finančné čiastky ako úplnú samozrejmosť v kolobehu svojej práce: Sloboda je nepriateľom vlastníctva. Bojíme sa každodenne. Bojíme sa choroby, bojíme sa školskej skúšky, máme obavy o svojich najbližších.
SME, 21.07.1995

Vo štvrtok 18. februára plánuje vláda rokovať s odbormi a zamestnávateľmi o viacerých sociálnych projektoch, ako sú zníženie daní pre nízkopríjmové skupiny, vyššie rodinné prídavky, vyššie príspevky pre dôchodcov a zvýšenie príspevku v nezamestnanosti. Sarkozy je prorok nového protekcionizmu, varuje Peter Schutz. Čítajte jeho komentár Jahnátek: Protekcionistické snahy škodia Protekcionistické iniciatívy v oblasti automobilového priemyslu zo strany Francúzska alebo iných krajín sú podľa ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka kontraproduktívne. Slovensko bude podľa neho podporovať spoločný postup pomoci automobilovému priemyslu, ktorý patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté svetovou finančnou a hospodárskou krízou, na úrovni celej Európskej únie (EÚ).
SME, 06.02.2009

Kľúčom k jidiš bola, v minulosti rovnako ako v súčasnosti, jidiškajt. Táto reintegrácia všetkého, čo až donedávna patrilo k neasimilovateľnej minulosti, sa prejavila v rôznych formách. H. Leivick, ktorý mal už veľkú časť svojho básnického diela za sebou, preto obnovil svoju neustálu meditáciu o individuálnom utrpení a národnej katastrofe v pôsobivých básňach a dramatických veršoch na tému akeda (obetovanie Izáka) a knihy Jób. Leivick zostal až do svojej smrti roku 1962 prorokom modernej jidiš kultúry. Mani ‐Lejb, ktorý spolu s Leivickom kedysi patril k avantgarde americkej poézie v jidiš, napísal vynikajúcu zbierku Sonety, ktorá vyšla až po jeho smrti. V týchto básňach sa mu podarilo obdivuhodne skĺbiť hebrejské, slovanské a germánske zložky jidiš tak ako ešte nikomu pred ním, pričom posledné šesťveršie sonetu využíval na vyriešenie napätia medzi minulosťou a prítomnosťou, životom a smrťou, Erosom a prázdnotou.
J. Baumgarten, R. Ertelová et al.: Tisíc rokov aškenázskej kultúry, 2002

Z tohto pohľadu Marjane Satrapi vo filme kritizuje a zároveň vyvracia predsudky o Iráne. Film Persepolis rámcuje spomínanie dvadsaťštyriročnej Marjane na letisku Orly v Paríži. Prostredníctvom čiernobielych flashbackov rozpráva príbeh svojho života. Príbeh malej, drzej a zvedavej Teheránky, ktorá sa v detstve chcela stať prorokom. Štrajky, nepokoje, vraždy, bytové kontroly, tajné stretnutia a vylievanie alkoholu boli v Teheráne na dennom poriadku. Marji provokovala zástancov systému nielen svojou otvorenosťou, ale aj „punkovým“ výzorom (bunda s vlastnoručne vyrobeným nápisom „PUNK IS NOT DED“ ). Keďže rodičia pre bezpečnosť svojej dcéry chceli spraviť čokoľvek, ako štrnásťročnú ju poslali študovať do Rakúska.
Film.sk, 4.2008

Belege

Przyznam się, że „Ideę w ruchu rewolucyjnym” przeczytałem w pośpiechu, a to z powodu trudnego dostępu do egzemplarza. Ilekroć przychodziłem do biblioteki - zawsze ktoś czytał tę książeczkę. Uważnie natomiast przeczytałem, nie po raz pierwszy zresztą, „Źródła i ujścia nietzscheanizmu”. Wydaje mi się, że oprócz związków między tymi dwoma tekstami, o których tu mówiono, istnieją inne jeszcze, w dotychczasowej dyskusji pominięte. Prowadzą one jednak w inną stronę niż jednostronna apologia Berenta i czynienie zeń proroka antytotalitaryzmu, jakiegoś Orwella początków XX w.
Almanach Humanistyczny nr 5, 1986

Michał dotychczas zdawał się idealnym dla mnie facetem. Myślałam, że raz na zawsze określił miejsce uczuć w swoim życiu, że rozpoznał, nazwał i nauczył się radzić z niedosytem, na który cierpi większość z nas. A dziś wydał mi się równie bezradny jak większość proroków postmodernizmu, tych wszystkich piewców Boga-Intelektualisty, Boga-Samotnika, Boga-Androgyne.
Hanna Kowalewska, Tego lata, w Zawrociu, 1998

Pod innymi pseudonimami znajdujemy tu tych samych bohaterów: Adam Moorad to największy prorok beat generation Allen Ginsberg, czyli Carlo Marx z „W drodze”, zaś Frank Carnody to William Burroughs, wcześniejszy Stary Byk Lee.
Ozon nr 13, 2005

Teza o masowym społeczeństwie nie jest dzisiaj popularna [Neuman, 1991], lecz nie jest jasne, co ją może zastąpić. Jedną z alternatyw jest koncepcja „społeczeństwa informacyjnego”, która ma wielu proroków i apostołów.
Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 2004

Pisząc o Mickiewiczu, że „wszyscyśmy z niego”, Krasiński miał na myśli tych polskich pisarzy, którzy elementarz poetycki sylabizowali z „Balladami i romansami” w ręku; o Szewczence mógł by powiedzieć to samo cały naród; słowami „Kobzarza” przemywający oczy, zaspane od długoletniej niewoli. Poezja ta była dla współczesnych objawieniem, przeżyciem o takim napięciu emocjonalnym, że wszelkie analogie wydają się w ogóle niemożliwe, nawet analogie z polskim romantyzmem. Uznany za proroka narodowego, Szewczenko pozostał nim po dziś dzień.
Kultura nr 7-8, 1964

Etymologie

Holub/ Kopečný: prorok gemeinslawisch zu riecť , Lehnübersetzung aus dem griech. pro-fētēs, was ungefähr bájiti ‘erzählen, fabulieren’ entspricht.

Etymologie

Allgemeinslawisches Wort von urslaw. * prorok ъ ‘jmd., der zukünftige Ereignisse voraussieht’.

Semantischer Wandel

Die modernen Bedeutungswörterbücher des Slowakische führen zwei Bedeutungen von prorok auf. Das SSJ (1959-1968) bringt folgende Erklärung: 1. bibl. podľa náboženských predstáv boží tlmočník, predpovedajúci budúce veci […] pren. arch. hlásateľ, učiteľ […] ľudia hlásajúci nepravdivé, falošné idey ‘biblisch: nach religiösen Vorstellungen der göttliche Interpret, der zukünftige Dinge voraussagt […] übertragen, archaisch: Verkünder, Lehrer […] Menschen, die unwahre, falsche Ideen verkündigen’ 2. hovor. expr. kto veštecky predpovedá budúcnosť, veštec ‘umgangssprachlich, expressiv: wer prophetisch die Zukunft vorhersagt, Seher’. Das KSSJ (2003) hat dagegen: 1. náb. človek, prostredníctvom kt. Boh hovorí k ľuďom, príp. zjavuje budúcnosť  ‘religiös: ein Mensch, durch den Gottes zu den Menschen spricht und ihnen z.B. die Zukunft offenbart’ 2.expr. kto predpovedá bez ved. základu, veštec ‘expressiv: wer ohne wissenschaftliche Grundlage etwas vorhersagt, Seher’.

Das vorliegende Wörterbuch führt für das Slowakische dagegen fünf Profile auf: ein religiös-personales, ein religiös-literarisches, ein säkulares, ein charismatisches und ein innovatives Profil. Das religiös-literarische Profil stellt eine metonymische Übertragung von der Person auf eine literarische Gattung dar. Das säkulare Profil des vorliegenden Wörterbuchs stimmt mit der säkularen Bedeutung der Bedeutungswörterbücher überein. Aus diesem Profil haben sich die beiden anderen Profile entwickelt, die neueren Datums sind. Die Kontexte und Kollokationen zeigen, dass hier nicht so sehr die Fähigkeit zur Vorhersage künftiger Ereignisse betont wird, sondern im charismatischen Profil die Charakterzüge eines (An-)Führers, Inspirators, Begründers im Vordergrund stehen, die eine fakultative Konnotation des religiösen Profils verstärken, die man mit prototypischen Propheten, die auch Führergestalten waren, in Verbindung bringt (z.B. Moses). Viele Propheten des Alten Testaments zeigen allerdings diese Eigenschaften nicht, sondern werden eher dort als Einzelgänger und Eigenbrötler geschildert. Prototypisch für dieses Profil ist der narodný prorok ‘Führergestalt eines Volkes’. Das innovative Profil bezeichnet den Urheber und ähnelt der Verwendung von guru ‘Guru’ im Slowakischen, wobei im Unterschied zu guru die tatsächliche Originalität und Neuigkeit der künstlerischen, kulturellen Richtung hervorgehoben wird. Oft steht prorok in diesem Profil in Kookkurenz zu priekopnik ‘Bahnbrecher’.

Semantischer Wandel

Das vorliegende Wörterbuch führt für das Polnische fünf Profile des Lemmas prorok auf: ein religiös-personales, ein religiös-literarisches, ein säkulares, ein charismatisches und ein innovatives Profil. Das religiös-personale Profil wird im gegenwärtigen Diskurs in Bezug auf bekannte Persönlichkeiten wie z.B. der Minorit Maksymilian Kolbe, Kardinal Wyszyński, Heilige Faustina oder Johannes Paul II angewandt. Es werden dabei vor allem die Charakterzüge dieser Personen betont, die aufgrund ihres Engagements, Hingabe auch Aufopferung von der katholischen Kirche verehrt werden. Das religiös-literarische Profil stellt eine metonymische Übertragung von der Person auf eine literarische Gattung dar. Die sechs großen Prophetenbücher sind: Das Buch Jesaja, das Buch Jeremia, die Klagelieder, das Buch Baruch, das Buch Ezechiel und das Buch Daniel. Das säkulare Profil referiert auf die Fähigkeit zur Vorhersage künftiger Ereignisse – meistens Katastrophen – einer Person. Im Diskurs wird häufig das Fehlen solcher Fähigkeiten mithilfe dieses Profils betonnt, dadurch werden Skepsis und Zweifeln des Sprechers bezüglich eines Sachverhaltes zum Ausdruck gebracht, vgl. nie jestem prorokiemumgangssprachlich ‘ich bin doch kein Prophet’, nie trzeba być prorokiem ‘man muss kein Prophet sein’, Obym był złym/ fałszywym prorokiem [wörtl. Wäre ich doch ein schlechter/ falscher Prophet.] ‘sagt man, wenn man etwas Schlimmes voraussieht und dennoch hofft, dass es nicht eintritt’, bawić się w proroka ‘einen Propheten spielen’. Im charismatischen Profil werden die Führungsfähigkeiten einer Person thematisiert. Es kann sich dabei um Sektenanführer aber auch Persönlichkeiten aus der Politik, Popkultur oder Wissenschaft handeln. Dabei kann eine Person sich selbst zum Propheten ernennen oder als solcher ernannt werden. Oft wird in diesem Zusammenhang die Skepsis des Sprechers zum Ausdruck gebracht. Im innovativen Profil wird der Erfolg einer Person auf einem bestimmten Gebiet als Urheber oder Vertreter einer neuen Idee thematisiert. Im Diskurs werden meistens positive Bezugsnahmen festgehalten. Die Explikationen in den Erläuterungswörterbüchern des Polnischen zum Lemma prorok entsprechen den Profilen des SuP, allerdings werden in den einzelnen Wörterbüchern meistens zwei bis drei Bedeutungen des Lemmas angeführt, vgl. SJPDor. (1958-1969), PSWP (1995-2005), ISJP (2000), WSJP (2007-2012).

Sprichwörter

Doma nikto nie je prorokom. [wört. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.]/ ‘ein Visionär erfährt in seiner Heimat (aus Neid) nur Ablehnung’

Nik nie je prorokom vo svojej vlasti. [wörtl. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.]/ ‘ein Visionär erfährt in seiner Heimat (aus Neid) nur Ablehnung’

To je taký prorok, čo švábku jedáva. [wörtl. Das ist ein solcher Prophet, der Kartoffeln isst.]

Ba či ten prorok švábku jedáva. — To je taký prorok, čo švábku jedáva. — To je taký prorok, čo sa halušiek naje. — To je taký prorok, čo kašu jedáva.

Hovorili proroci, že bude tma v noci. 

Na terajších prorokov nedajú nič, bo tí vraj chlieb jedia.

Takého proroka dáme hodiť do potoka.

A preto všetci ozbrojení proroci zvíťazili a všetci neozbrojení proroci boli zničení. (Niccolò Machiavelli)

Ježiš Kristus bol extrémistom lásky, prorok Ámos bol extrémistom spravodlivosti. Nejde teda o to, či sme extrémisti, ale o to, akí sme extrémisti. Sme extrémisti nenávisti alebo lásky? (Martin Luther King)

Nie som žiaden prorok, nemám veštenie rád. (Wilhelm Röntgen)

Prorokje ten, kto vidí ďaleko dopredu, ale zároveň vidí všetko vôkol seba, pretože budúcnosť vsa začína dnes. (Konstantin Eduardovič Ciolkovskij)

Skutoční proroci majú skôr odvahu mlčať, než odvahu hovoriť. (Alessandro Pronzato)

To je taký prorok, čo švábkujedáva. (Slovenské príslovia)

Brada ako u proroka a cnosť ako u drába.

Na terajších prorokov nedajme nič, lebo tí vraj chlieb jedia.

To je taký prorok, čo kašu (zemiaky) jedáva.

Nikto nie je prorokom vo vlastnej krajine

Sprichwörter

Broda jak u proroka, a cnota jako u draba. [wörtl. Ein Bart wie bei einem Propheten, aber Tugend wie bei einem Strolch.]/ ‘Die Moral eines Menschen hängt nicht von seinem Alter ab.’

Co rok (to) prorok. [wörtl. Jedes Jahr ein Prophet.]/ ‘Sagt man, wenn in einer Familie jedes Jahr ein Kind geboren wird.’

Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. ‘Unter den eigenen Leuten ist es schwierig Anerkennung zu finden.’

Tacy prorocy, co chleb jedzą, nic nie wiedzą. [wörtl. Propheten, die Brot essen, wissen nichts.]/ ‘Man soll keinen gewöhnlichen Leuten glauben, die vorgeben, weise zu sein.’

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Ján Červeň: Prorok (Erzählung in: Modrá katedrála), 1998.
 • Chalíl Džibran: Prorok. Prorokova záhrada, 2006.
 • Pavol Dobšinský: Prorok Rak (In: Prostonárodné slovenské povesti (zv. 3)), 1958.
 • Anton Habovštiak: Proroctvo kráľa Mateja. Povesti z Oravy, 1970.
 • Jozef Cíger Hronský: Proroctvo doktora Stankovského, 1944.

  (Quelle: http://www.bookstar.sk/800304814-178138-thickbox/hronsky-jozef-ciger---zobrane-spisy-ii-proroctvo-doktora-stankovskeho-lty-dom-v-klokoi.jpg)
 • Karol Kuzmány: Horlivosť proroka (Gedicht in: Sláva šľachetným), 1993.
 • Jozef Ondrej Markuš: Prorok Daniel, 2001.

  (Quelle: 
  http://www.gorila.sk/i/imgs_orig/371/140371.jpg)
 • Juraj Mučaji: Prorok (In: Rozvravené srdce, S.88), 1942.
 • Soňa Pipíšová: Prorok (Gedicht), 1980.
 • Pavol Strauss: Proroctvo o tejto dobe, 2006.
 • Andrea Tornielli: Carlo Maria Martini. Prorok dialogu, 2014.

Kunst

 • Prorok Joel, Ikone, 18. Jahrhundert

  (Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Joel-prophet.jpg)

Sonstige

 • Štefan Bednár: proroctvo na rok 1938 (satirische Grafik), 1938.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Krzysztof Piskorski: Prorok, 2007.
 • Lech Dubel: Zapomniany Prorok Rewolucji, 2009.
 • Tadeusz Słobodzianek: Śmierć proroka i inne historie o końcu świata, 2012.
 • Tadeusz Nowak: Prorocy już odchodzą, 1956
 • Tadeusz Nowak: Prorok, 1977.
 • Khalil Gibran: Prorok (The Prophet), 1923.

Musik

 • Dudka P56: Prorok 56, 2014.

Film

 • Prorok (The Prophet, Regie: Gary Tarn), UK, 2011.
 • Ein Prophet (Un prophète, Regie: Jacques Audiard), Deutschland, 2010.
 • Prorok (The Prophet, Regie: Fred Olen Ray), USA, 1999.
 • Prorok. Ks. Jan Zieja, Dokumentarfil, Polen, 2010.
 • Prorok w teatrze, Dokumentarfilm, Polen, 2004.
 • Ernst Wiechert. Prorok z Sowiego Rogu, Kurz-Dokumentarfilm, Polen, 2000.

Sonstiges

 • Tadeusz Słobodzianek: Prorok Ilja (Theaterstück), 1994.

Bibliographie

Bibliographie

Kładoczny, Piotr 2000: Czy istnieją czasowniki profetyczne?, in: Grabska, Marcelina (Hg.), Słowa, słowa, słowa... w komunikacji językowej, Fundacja Rozwoju Uniw. Gdańskiego, Gdańsk, S. 375. 

Kładoczny, Piotr 2004: Profetyczne gatunki mowy współczesnego chrześcijaństwa“, in: Mikołajczak, Stanisław/ Węcławski, Tomasz (Hgs.), Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji Gniezno 15-17 kwietnia 2002, Poznań. (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej, 21).

Kładoczny, Piotr 2004: Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy na tle innych gatunków profetycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, S. 251.

Sakaguchi, Alicja 2011: „Język, mistyka, proroctwo: od doświadczenia do wysłowienia“, in: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S. 448. (Badania Interdyscyplinarne; nr 23)

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium