DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: duch
Polnisch: duch

Polysemie

 1. trinitarisch
 2. übernatürlich
 3. magisch
 4. psychologisch
 5. Relevanzprofil
 6. sozial
 7. philosophisch
 8. Destillatprofil

Polysemie

 1. trinitarisch
 2. übernatürlich
 3. magisch
 4. psychologisch
 5. Relevanzprofil
 6. sozial
 7. philosophisch
 8. Destillatprofil

Profil: trinitarisch

Profil: trinitarisch

Definition

duch

Ursprüngliche, ewige, lebensspendende Kraft, dank der alles existiert und mit der der Mensch kommunizieren kann. 

Im Christentum: eine der drei Gestalten Gottes. Nach christlicher Lehre eine der Wesenheiten Gottes, in der dieser mit der Menschheit kommuniziert und seinen Willen mitteilt. Man stellt sich den Geist als Taube, Stimme oder Wind vor.

Duch und die stärker verbreitete Form Duch svatý sind gleichgestellt und synonym. In der trinitarischen Bedeutung gilt für Duch in der tschechischen Allgemein- und Standardsprache die Großschreibung. Nicht üblich ist die Abkürzung sv. im Zusammenhang mit DuchDie seltener auftretenden Formen duch svatý und Duch Svatý sind markiert. In der lexikalisierten Verbindung <někoho> osvítí/ osvítil duch svatý ist dagegen die Kleinschreibung in der Gemeinsprache und im religiösen Diskurs üblich. 

Die Form svatý Duch, metonymisch von Duch abgeleitet, bezeichnet das "Fest des heiligen Geistes", Pfingsten und tritt obligatorisch in Verbindung mit zeitlichen Präpositionen auf. Außerdem kommt sie genitivisch in Ortsnamen vor.

Mask. anim., Sg. tant.

Definition

duch

Ursprüngliche, ewige, lebensspendende Kraft, dank der alles existiert und mit der der Mensch kommunizieren kann. 

Im Christentum: eine der drei Gestalten Gottes. Nach christlicher Lehre eine der Wesenheiten Gottes, in der dieser mit der Menschheit kommuniziert und seinen Willen mitteilt. Man stellt sich den Geist als Taube, Stimme oder Wind vor.

Mask. anim., Sg. tant., i. d. R. Großschreibung

Konnotationen

 • Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist
 • Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit
 • Odem
 • Pfingsten, Ausschüttung des Heiligen Geistes, kommt in Feuerzungen vom Himmel auf die Erde herab (vgl. Apg 2,1-4)
 • ist Tröster, Ratgeber, Helfer und bewirkt die Geistesgaben (Heilung, Reden in fremden Sprachen)

Konnotationen

 • Odem
 • Pfingsten, Ausschüttung des heiligen Geistes, kommt in Feuerzungen vom Himmel auf die Erde herab (vgl. Apg 2, 1-4)
 • ist Tröster, Ratgeber, Helfer und bewirkt die Geistesgaben (Heilung, Reden in fremden Sprachen)

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • třetí božská osoba ‘dritte göttliche Gestalt’
 • Těšitel ‘Tröster’
 • Přímluvce ‘Fürsprecher’
 • Láska ‘Liebe’
 • holubice [wörtl. Taubenweibchen] ‘Taube’

Hyperonyme

 • Bůh, trojjediný bůh ‘Gott, dreieiniger Gott’
 • Trojice (Boží) ‘(göttliche) Dreifaltigkeit’
 • nejsvětější/ Nejsvětější/ svatá/ Svatá Trojice ‘allerheiligste/ heilige Dreifaltigkeit’
 • trinitas ‘Tritinät, Trinitas’
 • hypostazefachsprachlich ‘Hypostase, Personifizierung göttlicher Eigenschaften zu einem eigenständigen Wesen’

Kohyponyme

 • Otec ‘Vater’
 • Bůh Otec ‘Gott Vater’
 • Stvořitel ‘Schöpfer’
 • Syn (Boží) ‘Sohn (Gottes)’
 • Ježíš Kristus ‘Jesus Christus’
 • Spasitel ‘Erretter’

Opposita

 • litera ‘Der Buchstabe des Gesetzes’

Lexikalische Relationen

Hyperonyme

 • Bóg ‘Gott’
 • Trójca Święta / Święta Trójca / Trójca Przenajświętsza ‘Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit’

Synonyme

 • Paraklet ‘Paraklet’ (vgl. Joh. 14,26)
 • Obrońca ‘Verteidiger’ (Übersetzung von Paraklet in Biblia poznańska)
 • Orędownik ‘Fürsprecher’ (Übersetzung von Parklet in Biblia Ekumeniczna)
 • Wspomożyciel ‘Helfer, Unterstützer’ (Übersetzung von Paraklet in Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata ‘Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen-Schrift’)

Kohyponyme

 • Bóg Ojciec ‘Gott Vatter’
 • Syn Boży ‘Gott Sohn’

Wortbildungen

Substantive

 • duchoborci ‘Duchoborzen, Bezeichnung einer außerkirchlichen, antidogmatischen und pazifistischen Bewegung russischer und ukrainischer Christen seit dem 16. Jahrhundert, die bis heute als religiöse Gemeinschaft besteht’
 • duchovní2 ‘Geistlicher, Pfarrer, Priester’
 • duchovenstvo ‘Geistlichkeit, Adel’
 • duchovno ‘Sphäre der Geistlichkeit’
 • duchovník ‘Geistlicher, Pfarrer, Priester’

Adjektive

 • svatodušní ‘in Relation zum Heiligen Geist stehend’, vgl. svatodušní pondělí ‘Pfingstmontag’, svatodušní svátky ‘Pfingsten’ [wörtl. Festtage des heiligen Geistes]
 • duchovenský ‘geistlich, klerikal’, Relativadjektivum zu duchovní ‘Geistlicher, Pfarrer, Priester’
 • duchovní1 ‘in Relation zum Heiligen Geist, zur Göttlichkeit stehend’, vgl. duchovní dary ‘Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Charismata’ [wörtl. Geistesgaben], duchovní útěcha ‘Predigt, Seelsorge’ [wörtl. geistige/ geistliche Erbauung], verweist auf die Funktion des heiligen Geistes in der Trinitätslehre als Trostbringer, der die Verbindung zwischen Gott und den Menschen bis zur biblisch angekündigten Rückkehr Jesu aufrecht erhält
 • duchový1 ‘in Relation zur geistig-göttlichen Dimension des Menschen und des Universums stehend; auf die Sphäre der Beziehung zwischen Mensch, Gott und Schöpfung bezogen’

Adverbien 

 • duchovně2 ‘geistlich, spirituell’, vgl. duchovně zaměřená tvorba ‘geistlich orientierte Kunst’, středisko pro duchovně kulturní činnost ‘Zentrum für geistlich-kulturelle Tätigkeit’, duchovně žít ‘geistlich leben’

Wortbildungen

Wortbidungen 

Substantive

 • duchowieństwo ‘Klerus, Geistlichkeit’
 • duchowny1 Substantiv: ‘Geistlicher’
 • duchowość ‘Geistigkeit’, vgl. duchowość chrześcijańska ‘christliche Geistigkeit’

Adjektive

 • duchowny2 ‘geistlich’, vgl. seminarium duchowne ‘Priesterseminar’, stan duchowny 'Klerus' 
 • duchowy1 ‘geistig’, vgl. potrzeby duchowe ‘geistige Nahrung’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • chudí duchembuchsprachlich ‘über geistig eingeschränkte Menschen, nach Mt 5,3’
 • Duch svatý ‘Heiliger Geist’
 • Duch pravdy ‘Geist der Wahrheit’
 • Duch Boží ‘Geist Gottes’
 • Duch Páně ‘Geist des Herrn’
 • osvítí/ osvítil duch svatý: <někoho> osvítí/ osvítil duch svatý/ Der heilige Geist erleuchtet/ erleuchtete jmnd. ‘sich einer Sache plötzlich bewusst werden, plötzlich einen Einfall haben’
 • duchovní dary ‘Geistesgaben, Talente, Charismata’
 • seslání Ducha svatého [wörtl. Herabsendung des Heiligen Geistes] ‘Ausgießung des Heiligen Geistes’
 • na svatého Ducha ‘metonymisch – am Tag des Festes des Heiligen Geistes, zu Pfingsten’, vgl. das Sprichwort na svatý Duch do vody hup/ buch ‘zu Pfingsten rein ins Wasser’
 • Velký duch ‘Manitu, Großer Geist, höchstes göttliches Wesen, allgeistiges Prinzip in der Religion indigener Nordamerikaner’
 • Ježíšův Duch (Duch Kristův) ‘Geist Christi’
 • v duchu a v pravdě ‘im Geist und in der Wahrheit’

Kollokationen

 • chudí duchem

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Chrzest w Duchu Świętym / Geistestaufe / Taufe im Heiligen Geist
 • Duch Boży ‘Geist Gottes’
 • Duch Święty ‘Heiliger Geist’
 • na Świętego Ducha  'zu Pfingsten’
 • zesłanie Ducha Świętego  / die Herabsendung des Heiligen Geistes ‘Ausgießung des Heiligen Geistes; Pfingsten’

Belege

Neobyčejným vzácným darem, kterého se mi dostalo, je to, že patronem naší katedrály není, jak to bývá obvykle, některý světec, ale sám Duch Svatý, Duch Boží. Jsem za to Bohu nesmírně vděčný a prosím tohoto našeho vznešeného Tituláře, aby mě vedl a aby provázel dál také celé milé východní Čechy.
syn

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží .
Gen 1, 2

Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha.
www.google.cz [6.10.2010]

Posledně jsme hovořili o tom, kdo je Duch svatý a jaké je jeho působení a dílo. Duch svatý je darem a zároveň i dárcem. Dává duchovní dary. Bůh si přeje, abychom byli plni Ducha svatého, obdarováni jeho dary a aby bylo v našem životě vidět ovoce Ducha svatého.
google.cz [30.07.2013]

Do devíti hodin vyčistíme bitevní pole z nejhoršího, doplníme zásoby vody a s důvěrou budeme očekávat posilu. K tomu nám dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn a Duchsvatý!
syn2006pub

Je jí šestatřicet, a bude babičkou! Ježíši, panno Marie, Duchu svatý a ty třetí ze svaté trojice, na jehož jméno si nikdy nemůžu vzpomenout, dejte, aby to dítě bylo zdravé a aby život jeho rodičů byl navzdory jejich přehmatu procházkou růžovým sadem.
syn2010

Ale kde vzít a nekrást ? Užuž jsem se smiřoval s tím , že právě k takovým veličinám se já jako obyčejný smrtelník vůbec probojovat nemůžu. Tu mě však náhle osvítil Duch, sice ne svatý , jen můj vlastní , který mě ovšem ne vždy navštěvuje v pravou chvíli.
syn

Kovář - jenž ostatně postupně plnil i další vyslovená dezideria - ve své studii ohledával náboženské otázky své doby a formuloval základy živé víry "nové církve", jíž Karel Farský v diskusi se synodním kurátorem českobratrské církve evangelické označil za " liturgickou " a T. G . Masaryk nazval "církví husitskou" (Světová revoluce , hlava 137 , Praha 1925). Tato církev záhy zaujala systematické stanovisko "vůči všem složkám náboženské otázky" . Karel Farský osobně vytyčil základní propria církve, platné dodnes: je to Duch Kristův jako nejvyšší norma učení a Zpřítomnění jako pramen a norma liturgické zbožnosti.
syn

A vnuknuto mi bylo jen, že varovatelem zjevným jsem, a neměl jsem vědomost žádnou o shromáždění nejvyšším, když ve sporu byli v něm, když Pán tvůj pravil andělům: "Já smrtelníka z hlíny vytvořím, a až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha Svého, padněte na zem klaníce se před ním!"
syn (aus tschechischer Koranübersetzung)

Belege

Bolesny jest też kontrast wysłuchanej przez Boga pamiętnej modlitwy Papieża (Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi — TEJ ZIEMI! — i odnowił — i moc tego Ducha rozwaliła mury) — z obrazem nas samych: Biedni my jesteśmy.
bp. Józef Zawitkowski: Jam sługa Twój…: kazania różne, 1995

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha , którym jest Słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania” (Ef 6, 11 nn).
Henryk Dziadosz SJ Doświadczyć Boga: życie chrześcijańskie w Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli, 2000

Głoszenie Ewangelii, ewangelizacja, zawsze jest zmaganiem się, bowiem duch tego świata nie jest Duchem Bożym, ale w tym świecie są ludzie obdarzeni nieśmiertelną duszą, za którą Chrystus dał swoje życie na krzyżu i dlatego trzeba w tym zmaganiu otwierać przed nimi bogactwo Bożego daru.
Tygodnik Powszechny nr 46, 1994

Ale że Chrystus rozpoczynał uzdrawianie ciała od uzdrawiania duszy, a my mamy Go jakoś naśladować, i na pewno Duch panuje nad światem materii -- będę się
modlił o uzdrowienie duszy papieża, gdyż na pewno zdrowy duch (zdrowa dusza) uzdrowi i schorowane ciało.
Usenet -- pl.hum.polszczyzna [2005-03-04]

Profil: übernatürlich

Profil: übernatürlich

Definition

duch

Nichtmenschliche Wesen, die der Sphäre des Himmels oder der Hölle angehören, wie Engel, gefallene Geister, der Teufel oder Dämonen. Das Bild von ihnen ist stark durch Vorstellungen des Volksglaubens beeinflusst, geht aber auf biblische Darstellungen zurück.

Definition

duch

Geschaffene nichtmenschliche Wesen, die der Sphäre des Himmels oder der Hölle angehören, wie Engel, gefallene Geister, der Teufel oder Dämonen. Das Bild von ihnen ist stark durch Vorstellungen des Volksglaubens beeinflußt, geht aber auf biblische Darstellungen zurück.

Konnotationen

 • hässlich oder überirdisch schön
 • dunkel oder weiß und rein
 • Heerscharen, fliegen

Konnotationen

 • hässlich oder überirdisch schön
 • dunkel oder weiß und rein
 • Heerscharen, fliegen

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • démon1 ‘Dämon’
 • ďábel ‘Teufel’
 • zlý duch1 ‘böser Geist’
 • nečistý duch1 ‘unreiner Geist’
 • zlé myšlenky [wörtl. schlechte Gedanken] ‘düstere Gedanken’
 • zběsilost ‘Teufelsbesessenheit; Wahnsinn, Halluzination’, vgl. auch das biblisch-archaische ďábelství [wörtl. Teufelei, Teufelstreiben] ‘Wahnsinn, Besessenheit’

Opposita/ Kohyponyma

 • anděl1 ‘Engel’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • anioł ‘Engel’
 • siła ‘Kraft’
 • demon ‘Dämon’
 • diabeł ‘Teufel’
 • szatan ‘Satan’

Wortbildungen

Substantive

 • zloduch1, selten ‘böser Geist, Dämon’

Adjektive

 • duchový2 ‘in Beziehung zu Geistern (übernatürlich) stehend’
 • duchovitý1 ‘geisterhaft’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • zlý duch2 ‘böser Geist’
 • nečistý duch2 ‘unreiner Geist’

Kollokationen

 • zjevil se mu duch
 • vyhánět zlé duchy

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • wszelki duch Pana Boga chwali [wörtl. jeder Geist lobt den Herrgott] ‘Ausdruck der Verwunderung’
 • zły duch [wörtl. böser Geist] / der Teufel

Kollokationen

 • dobry duch
 • nieczysty duch
 • opiekuńczy duch

Belege

Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil.
Lk 11,14

Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý.
1 Sam 18,10

Když jakýsi duch mě míjel, chlupy se mi zježily po těle.
Ijob 4,15

Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá.
Mt 12,43

Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel.
Lk 8, 29 

Ester odpověděla: „Tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman.“ Haman zůstal před králem a královnou ochromen.
Est 7, 6

Mnoho lidí se setká s ďábelskými duchy, kteří se jim zjeví v podobě jejich zesnulých příbuzných nebo přátel a budou hlásat naprosté bludy. Tito návštěvníci se budou dovolávat našich citů a konat zázraky, aby svá tvrzení doložili. Musíme být připraveni odolat jim pomocí Biblické pravdy, která říká, že mrtví nevědí nic. Bible říká, že duše je také smrtelná a jediný kdo má nesmrtelnost je sám Bůh. Ti kdo se za mrtvé vydávají a berou na sebe jejich podobu jsou duchové ďábelští.
seznam.cz [19.04.2013]

Belege

Nie wierzyłem mu. Czułem, że strach we mnie wzbiera. Miałem ochotę złapać go za rękę i krzyknąć:
- Nie jedźmy tak! Sfolguj! Straciliśmy grunt pod kołami! To nie koń, nie koń, to zły duch nas niesie!
Wiesław Myśliwski: Nagi sad, 1997

Pan Adamek towarzyszył generałowi Alikinowi przez wiele lat. Czyścił jego buty do niespotykanego połysku, kiedy było trzeba, ratował mu życie, był świadkiem jego pojedynków, nieraz podczas schadzki stał jak Romeo pod balkonem i nasłuchiwał, czy nie nadchodzi zdradzany właśnie mąż. Umiał śpiewać, opowiadać anegdoty, pić wino i wódkę w sposób ujmujący i radosny, a ponadto robił bramborowe placki z dwudziestu ośmiu składników. Był jak dobry duch , przebrany w mundur ordynansa.
Marek Ławrynowicz: Diabeł na dzwonnicy, 1998

Siedzi w kuchni przy stole,
Siorbie kakao
I kaligrafuje cierpliwie
Na białej kartce:
Przybądź wreszcie, Duchu Ciemności.
Przybądź natychmiast, Duchu Niszczycielu.
ZEMSTA FENIKSA
Paweł Marcinkiewicz: Świat dla opornych, 1997

Żyjąca sto lat wcześniej św. Katarzyna z Genui doszła do wniosku, że człowiek „jest istotą gorszą niźli diabeł, ten jest bowiem duchem bez ciała, człowiek zaś bez łaski - diabłem odzianym w ciało...”.
Gazeta Wyborcza, 1994-11-25

Czasem, w lżejszych przypadkach, wystarczy odmówić modlitwę o uwolnienie np. do Archanioła Michała. To można zrobić samemu. Spotkanie z ks. Piórkowskim dla wszystkich słuchaczy było „za krótkie”, nie na wszystkie pytania zdążył on odpowiedzieć. Jak zawsze paranormalny świat duchów , demonów i walki dobra ze złem stanowi dla nas frapującą zagadkę.
Tygodnik Ciechanowski, 2005-08-27

Profil: magisch

Profil: magisch

Definition

duch

Körperloses Wesen, Gespenst oder eine andere Kreatur aus Menschen nicht zugänglichen Sphären. Der Geist flößt in der Regel Angst ein, kündet unangenehme Ereignisse an. Oft versteht man darunter die Seelen der Verstorbenen, die den Menschen helfen oder die aufgrund von ungesühnten Verfehlungen in ihrem Leben ruhelos über die Erde wandeln.

Im übertragenen Sinn, meist im Pl., negativ verstandene Kräfte, die aufgrund bestimmter Äußerungen oder Handlungen hervorgerufen werden und sich unkontrollierbar und verheerend über die Menschheit ausbreiten (vgl. vyvolávat duchy minulosti [wörtl. die Geister der Vergangenheit beschwören]).

Definition

duch

Körperloses Wesen, Gespenst oder eine andere Kreatur aus Menschen nicht zugänglichen Sphären. Der Geist flößt in der Regel Angst ein, kündet unangenehme Ereignisse an. Oft versteht man darunter die Seelen der Verstorbenen, die den Menschen helfen oder die aufgrund von ungesühnten Verfehlungen in ihrem Leben ruhelos über die Erde wandeln.

Im übertragenen Sinn, meist im Pl. und in Phrasemen, negativ verstandene Kräfte, die aufgrund bestimmter Äußerungen oder Handlungen hervorgerufen werden und sich unkontrollierbar und verheerend über die Menschheit ausbreiten.

Konnotationen

 • unsichtbar oder durchsichtig
 • kann fliegen oder in der Luft schweben
 • hält sich auf dem Friedhof auf
 • ist in der Nacht aktiv
 • man kann mit ihm durch bestimmte Rituale kommunizieren
 • Märchen, Aberglaube, Spiritismus

Konnotationen

 • unsichtbar oder durchsichtig
 • kann fliegen oder in der Luft schweben
 • hält sich auf dem Friedhof auf
 • ist in der Nacht aktiv
 • man kann mit ihm durch bestimmte Rituale kommunizieren
 • Märchen, Aberglaube, Spiritismus

Lexikalische Relationen

Synonyme und Kohyponyme

 • démon2 ‘Dämon’
 • zloduch2 ‘böser Geist, Dämon’
 • čert ‘Teufel’
 • strašidlo ‘Gespenst’
 • přízrak ‘Trugbild, Phantom’
 • běs ‘böser Geist, Dämon’
 • zjevení ‘Erscheinung, Trugbild’

Hyperonyme

 • nadpřirozená bytost ‘übernatürliches Wesen’

Opposita

 • dobrý duch1 ‘guter Geist’
 • víla ‘Fee, Nymphe, Nixe’
 • anděl2 ‘Engel’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • dusza pokutująca ‘verdammte Seele’
 • maszkara ‘Scheusal, Schreckgespenst’
 • potępieniec ‘Verdammter, verdammte Seele’
 • potwór ‘Ungeheuer’
 • straszydło ‘Monstrum Scheusal’
 • upiór ‘Gespenst, Geist’
 • widmo ‘Gespenst’
 • zjawa ‘Geist’

Wortbildungen

Substantive

 • duchařumgangssprachlich ‘jmd., der an Geister glaubt oder mit ihnen kommuniziert; Spiritist’
 • duchařinaumgangssprachlich ‘spiritistische Praxis’
 • duchařstvíumgangssprachlich ‘spiritistische Praxis’
 • duchověrecselten ‘jmd., der an Geister glaubt’
 • duchovidecselten ‘Geisterseher’
 • duchoslužbaselten ‘Geistersbeschwörung, Séance’
 • zloduch3 ‘Böser Geist’

Verben

 • duchařitumgangssprachlich ‘Durchführen, Ausüben spiritistischer Praxen’

Adjektive

 • duchařskýumgangssprachlich ‘Relativadjektiv zu duch (magisch)’, vgl. duchařské seance ‘Treffen, bei denen Geister beschworen werden’, duchařská komedie ‘Geisterkomödie’
 • duchovitý2 ‘in Beziehung zu Geistern (magisch) stehend’
 • duchový3 ‘geisterhaft’, vgl. duchový zrak

Wortbildungen

duszek 'Waldelfe' 

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • hodina duchů/ Geisterstunde ‘Zwölf Uhr, die zwölfte Stunde; die Zeitspanne zwischen zwölf und ein Uhr; tiefste, schwarze Nacht’
 • chodit jako duch<někdo> chodí jako duch [wörtl. wie ein Geist gehen/ laufen] ‘leise, schleichen herumgehen’
 • vymítat zlé duchy: <někdo> vymítá zlé duchy/ böse Geister austreiben
 • vyvolávat/ citovat duchy: <někdo> vyvolává/ cituje duchy/ Geister beschwören
 • zlý duch3 ‘böser Geist’
 • zmizet jako duch: <někdo> zmizí/ zmizel jako duch [wörtl. wie ein Geist verschwinden] ‘schnell und unauffällig verschwinden’
 • dobrý duch2 ‘guter Geist’

Kollokationen

 • duch zemřelého
 • řádí tam duchové
 • zjevil se mu duch
 • věřit na duchy
 • zahnat zlé duchy
 • les duchů
 • loď duchů
 • straší tam duchové

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • godzina duchów / Geisterstunde
 • miasto duchów / Geisterstadt
 • wierzyć w duchy / an Geister glauben
 • żywego ducha nie widać [wörtl. man sieht keinen lebenden Geist] / es  gibt hier keine Menschenseele

Kollokationen

 • duch przodków
 • duch się pojawi
 • duch zmarłych
 • niczym duch
 • przestraszyć się ducha
 • wypędzać duchy
 • wywoływać duchy
 • zobaczyć ducha

Belege

Ta jim zaručovala večer vstup do běžně nepřístupných sklepení zámku, kde se to hemžilo duchy, strašidly, upíry, čerty a všelijakými skřety.
syn2009pub: Blesk, 7. 6. 1999

A když se na obloze vlní polární záře, to duchové zemřelých hrají kopanou s hlavami nebožtíků.
syn2009pub: Hospodářské noviny, 23. 10. 1998

A prohlásím-li na konci roku 1997 na kameru „Nedej se!“, že se nad Šumavou vznáší spolu s vrtulníky i duch ministra Bendy [...]
syn2006pub: Reflex, č. 13/2002

Vrah se policii přiznal, že části těla svého přítele snědl proto, aby zahnal zlé duchy smrti, kteří by se mu prý mohli pomstít.
syn2006pub: Blesk, 21. 1. 1997

Noví členové jsou přijímáni během obřadů, při nichž jsou vyvoláváni duchové .
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 7. 4. 1998

Je to tak: nevěřím na duchy, ale bojím se jich.
syn2006pub: Reflex, č. 24/2000

Dobytek je využíván při nejrůznějších obřadech. Při obřízce, svatbě, pohřebních ceremoniálech, při vymítání zlých duchů nebo - což je obzvláště pozoruhodné - při vymítání posedlosti majetkem.
syn2006pub: Lidové noviny, č. 79/1999

Jak to zařídil, nikdo neví, ale v několika minutách dokázal udělat ve mlýně takovou paseku, že připomínala řádění všech možných duchů.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 16. 2. 1999

Místem, kde v kraji potkáte mlhavé duchy a pocítíte existenci zvláštních bytostí nejčastěji, jsou bezkonkurenčně Jeseníky.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 30. 6. 2003

Na tomto faktu nic nemění skutečnost, že část německých médií čas od času vyvolává duchy minula a že někteří činitelé Sudetoněmeckého landsmanšaftu stále dokola opakují své utkvělé nároky.
syn2006pub: Právo, 13. 5. 2000

Belege

W Dziadach, tak to jest w Dziadach: „Słyszysz, jak duch trzy razy stuknął w swój kantorek, są prawdy, które mędrzec mówi tylko w domu”...
Ryszard Marek Groński, Nauka pływania dla topielców, wypisy z histerii najnowszej 1989-1998, 1999

Nagle Zuzanna usłyszała plusk i z wody wyłoniła się czyjaś głowa. Przerażenie ścisnęło ją za gardło. Była niemal pewna, że to duch topielicy, którego przywołała.
Maria Nurowska, Panny i wdowy, zdrada, 1993

W izbie przeznaczonej na tabliczki z zaklęciami na długim stole leżały liczne amulety, od drogocennych, rzeźbionych w złocie lub onyksie, do najpospolitszych, glinianych. Widniały na nich potworne twarze demonów, wiadomo bowiem, że zły duch ucieka przed swym wizerunkiem.
Zofia Kossak, Przymierze, 1996

Genowefa chodziła po pustym młynie i płakała. Wędrowała jak duch , jak biała, umączona dama.
Leopold Buczkowski: Prawiek i inne czasy, 1996

- Nie. - Widział Wąskopyski, że mogłaś.
- To czego on nie chwycił dziecka z pożaru? - Bo on nie jest człowiek, on jest duch . Duch tylko widzi.
- Nu, by ciebie z twoim duchem - zaśmiała się baba, uderzyła laską w drzwi.
Leopold Buczkowski, Czarny potok, 1986

– Najpierw muszę jednak wziąć surdut i pojechać na Cmentarz Miejski przy Gräbschener Strasse. –? O tej porze? Po co? – zapytał zdumiony Mühlhaus. –? Pora jest odpowiednia. – Mock rozglądał się za dorożką. – Zbliża się godzina duchów . A ja muszę coś powiedzieć duchowi , który jest mi bardzo bliski. Coś, co go bardzo ucieszy.
Marek Krajewski, Dżuma w Breslau, 2007

Knajpa była zimna i pusta, tylko barmanka stała za piramidą kufli, która wyglądała jak pryzma lodu. Po trzeciej kolejce w ciało Józka zstąpił duch Raymonda Ruossela i zaczął dyktować przez jego usta jakiś łatany, cerowany Locus Solus. Zupełnie tak, jakby pisarz chciał sobie powetować lekceważenie, jakiego zaznał w poprzednim wcieleniu.
Andrzej Stasiuk, Opowieści galicyjskie, 1995

Zwłoki robotnika zostają odnalezione dopiero po kilku dniach, za to jego duch wciąż odwiedza ten dom.
Krzysztof Varga, Chłopaki nie płaczą, 1996

Rdzenni mieszkańcy Australii czcili ziemię, wierząc, że duchy przodków nadały jej kształt w dalekiej przeszłości zwanej Czasem Snu.
Tygodnik Ciechanowski, 2007-12-29

Spotkanie z duchami w stylu wudu Jako przedsmak III Festiwalu Teatrów Studenckich Atena Pułtusku w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku Teatr Znak z Gdańska wystawił budzące kontrowersje przedstawienie „Dziady-ćwiczenia”.
Tygodnik Ciechanowski, 2005-04-21

Profil: psychologisch

Profil: psychologisch

Definition

duch

Die gedankliche, ideelle, geistige Sphäre des Menschen, seine Gedanken, Charakter, sowie die Begabung, seelische Veranlagung des einzelnen Menschen. Im Gegensatz zum Körper und den rein materiellen Bedürfnissen und Interessen des Menschen stehend. Der Geist gilt als das eigentliche und bessere Wesen des Menschen; kann sowohl religiös als auch säkular verstanden werden.

Metonymisches duchbuchsprachlich bezeichnet eine herausragende Persönlichkeit, die Großes und Bleibendes geleistet hat. Die so bezeichneten Menschen gelten als Vorbild und Wohltäter der Menschheit oder einer Gemeinschaft. Oft wird angenommen, dass sie neben der Leistung im eigentlichen Bereich auch moralisch und ethisch ein vorbildliches Leben führen. In dieser Bedeutung auch im Pl. möglich (vgl. největší duchové lidstva ʻdie größten Geister der Menschheitʼ, stal se vůdčím duchem ansámblu ʻer wurde zum führenden Geist des Ensemblesʼ).

Definition

duch

Die gedankliche, ideelle, geistige Sphäre des Menschen, seine Gedanken, Charakter, sowie die seelische Begabung, Veranlagung des einzelnen Menschen. Im Gegensatz zum Körper und den rein materiellen Bedürfnissen und Interessen des Menschen stehend. Der Geist gilt als das eigentliche und bessere Wesen des Menschen; kann sowohl religiös als auch säkular verstanden werden.

Metonymisches duchbuchsprachlich bezeichnet eine herausragende Persönlichkeit, die Großes und Bleibendes geleistet hat. Die so bezeichneten Menschen gelten als Vorbild und Wohltäter der Menschheit oder einer Gemeinschaft. Oft wird angenommen, dass sie neben der Leistung im eigentlichen Bereich auch moralisch und ethisch ein vorbildliches Leben führen. In dieser Bedeutung auch im Pl. möglich.

i. d. R. Sg. tant.

Konnotationen

 • Vernunft, Intelligenz, Charakter
 • Seele, unsterblich
 • befähigt zu Poesie, Kunst, Kultur, uneigennütziger Liebe
 • zeichnet den Menschen vor den Tieren aus
 • der Geist verlässt den Körper beim Tod zusammen mit der Seele

Konnotationen

 • Vernunft, Intelligenz, Charakter
 • Seele, unsterblich
 • befähigt zu Poesie, Kunst, Kultur, uneigennütziger Liebe
 • zeichnet den Menschen vor den Tieren aus
 • der Geist verlässt den Körper beim Tod zusammen mit der Seele

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • duše ‘Seele’
 • mysl ‘Geist, Verstand’
 • osobnost ‘Persönlichkeit’
 • povaha ‘Charakter, Naturell’
 • psychika ‘Psyche’
 • talent ‘Talent’

Hyperonyme

 • člověk ‘Mensch’
 • celost člověka ‘Die Ganzheit des Menschen’

Opposita

 • tělo ‘Körper’
 • mysl ‘Geist, Verstand’, Gegensatzpaar aus dem NT, wo der die seelisch-göttliche Komponente des menschlichen Geistes dem menschlichen Verstand als sündiger und rationaler Komponente gegenübergestellt werden 

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • dusza ‘Seele’
 • intelekt ‘Intellekt’
 • odwaga ‘Mut’
 • psychika ‘Psyche’
 • umysł ‘Geist, Verstand’
 • wola ‘Wille’

Opposita

 • ciało ‘Körper’

   

   

   

Wortbildungen

Substantive

 • duchamorbuchsprachlich, veraltet ‘Geistestöter’
 • duchaprázdnostselten ‘Geistesleere’
 • velduchselten ‘Person von großem, erhabenem Geist’
 • zloduch4 ‘Bösewicht’
 • dobroduchselten ‘Ein guter Geist, positive Persönlichkeit’
 • duchaplníkironisch, okassionell ‘Geistreichler, jmd., der sich geistreich gibt’

Verben

 • zduchovnět1/ zduchovnit1 ‘geistige Werte annehmen’, vgl. svět politiky by měl zduchovnět ‘die Welt der Politik sollte beseelt werden’

Adjektive

 • bezduchý1 ‘geistlos, dumm, langweilig’
 • duchamorný1, buchsprachlich, selten ‘geisttötend’
 • duchaplný1 ‘geistreich, scharfsinnig’, vgl. duchaplný příběh ‘geistreiche Geschichte’, duchaplný člověk ‘geistreicher Mensch’
 • duchaprázdný1 ‘geistlos, sinnentleert’
 • duchapřítomný ‘geistesgegenwärtig’, vgl. duchapřítomný lékař ‘der geistesgegenwärtige Arzt’
 • duchovní3 ‘geistig’, vgl. duchovní spřízněnost ‘geistige Verwandschaft’, duchovní dimenze Evropy ‘geistige Dimension Europas’, duchovní rozpoložení ‘geistige Lage’, duchovní otec [wörtl. der geistige Vater] ‘über jmdn., der am Anfang einer Bewegung, Erfindung u. Ä. stand’, vgl. duchovní otec projektu ‘der geistige Vater des Projekts’
 • jednoduchý ‘einfach’
 • oduchovnělý ‘geistreich, tiefsinnig’, vgl. oduchovnělá diskuze ‘tiefsinnige Diskussion’
 • prostoduchý ‘naiv, leichtgläubig’
 • slaboduchý ‘geistlos’ [wörtl. schwachgeistig]
 • prajednoduchý ‘extrem einfach’, Steigerung von jednoduchý
 • nejednoduchý ‘nicht einfach, anspruchsvoll, komplex’, merkmalhafte Negation von jednoduchý
 • duchový4 ‘geistig, geistlich’, Relativadjektivum zu duch (psychologisch)

Adverbien

 • duchaplně1 ‘geistreich, scharfsinnig’, vgl. duchaplně odpovědět ‘geistreich antworten’
 • duchapřítomně ‘geistesgegenwärtig’
 • duchamorně1, okkassionell ‘geisttötend’
 • duchovně1 ‘geistig’, vgl. rozhovor ho duchovně obohatil ‘das Gespräch hat ihn innerlich bereichert’, duchovně spřízněn ‘geistig verwandt’

Wortbildungen

Substantive

 • lekkoduchironisch ‘Windhund’
 • łapiduchscherzhaft ‘Sanitäter, Arzt’
 • pięknoduchironisch ‘Schöngeist’
 • pięknoduchostwoironisch ‘Schöngeistigkeit’
 • prostoduch ‘primitiver Mensch’
 • uduchowienie ‘Vergeistlichung’

Verben

 • uduchawiać ‘vergeistigen’
 • uduchawiać się ‘vergeistigt werden’
 • uduchowić ‘vergeistigen’
 • uduchowić się ‘vergeistigt werden’

Adjektive

 • duchowy2 ‘geistig, seelisch’, vgl. pokarm duchowy / duchowa strawa ‘geistige Nahrung’, pustka duchowa ‘geistige Öde’
 • pięknoduchowskiironisch ‘schöngeistig’
 • uduchowiony ‘vergeistigt’

Adverbien

 • duchowo1 ‘geistig’, vgl. rozwijać się duchowo ‘sich geistig weiterentwickeln’ 
 • duchowo2 ‘seelisch’, vgl. wspierać kogoś duchowo ‘jmdm. seelischen Beistand leisten’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • být/ zůstat mladý duchem: <někdo> je/ byl/ zůstane/ zůstal mladým duchem/ jung im Geist sein, ‘über jmdn., der zwar schon ein höheres Alter erreicht hat, trotzdem aber seelisch jung wirkt’
 • být duchem nepřítomný/ nepřítomen/ jinde: někdo je/ byl duchem nepřítomný/ nepřítomen/ jinde/ geistig abwesend sein ‘unaufmerksam, in sich vertieft’
 • být/ chodit/ ležet jako (tělo) bez ducha: <někdo> je/ byl/ chodí/ chodil/ leží/ ležel jako (tělo) bez ducha [wörtl. wie ohne Geist sein/ gehen/ liegen] ‘matt, schlapp’
 • klesat na duchu: <někdo> klesá/ klesal na duchu [wörtl. am Geist, geistig fallen] ‘den Mut sinken lassen, verzagen’
 • na těle i na duchu ‘in/ an Geist und Körper’
 • v duchu1/ im Geiste ‘innerlich, in jmds. Fantasie’, vgl. říkat si v duchu ‘ sich im Stillen etw. sagen’, přát si v duchu ‘sich etw. innerlich wünschen’, <někoho> v duchu proklínat ‘jmdn. innerlich verfluchen’
 • vypustit ducha1, euphemistisch, scherzhaft: <někdo> vypustí ducha [wörtl. den Geist auslassen] den Geist aufgeben , ‘sterben’
 • vypustit ducha2, scherzhaft: <někdo> vypustí ducha [wörtl. einen Geist auslassen] ‘furzen’
 • zůstat duchem: <někdo> zůstane duchem <někým> [wörtl. mit dem Geist bleiben] Sagt man, wenn jd. innerlich einer Bewegung, Ideologie, Überzeugung etc. stetig anhängt, vgl. zůstat duchem Sokolem ‘im Innern ein Sokol bleiben’, duchem vždy zůstal s rodným městem ‘er blieb immer in einer inneren Verbindung zu seiner Geburtsstadt’

Kollokationen

 • hudba osvěží člověka na duchu
 • kultivace ducha
 • pro zdraví těla i ducha
 • po těle i po duchu
 • je to výplod chorobného/ mdlého/ lidského ducha
 • má bystrého/ tvůrčího/ podnikavého ducha
 • podnikatelský duch
 • osvěží na těle i na duchu

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Bogu ducha winien : <ktoś> Bogu ducha winien [wörtl. jemand schuldet Gott seinen Geist]/ unschuldig wie ein Lamm ‘über jemanden absolut Unschuldigen’
 • być młodym na duchu / duchem : <ktoś> jest młody na duchu / duchem / sich jung fühlen
 • człowiek małego ducha [wörtl. ein Mensch kleinen Geistes] ‘über einen feigen Menschen’
 • człowiek wielkiego ducha [wörtl. ein Mensch großen Geistes] ‘über einen edlen, mutigen Menschen’
 • dodać komuś ducha [wörtl. jmdm. Geist dazugeben] ‘jmdn. trösten’
 • duch unosi się ku górzeeuphemistisch [wörtl. der Geist steigt zu Gott empor] ‘sterben’
 • hart ducha / Willensstärke
 • jednego ducha : <ktoś> jest z <kimś> jednego ducha/ mit <jmdm.> eines Geistes sein ‘mit jmdm. übereinstimmen’
 • jest w duchu : <coś> jest w <czyimś> duchu/ etw. ist in jmds. Geist ‘etw. ist in Übereinstimmung mit jmds. Ansichten, Werten’
 • jest z duchem : <ktoś> jest z <kimś> duchem [wörtl.im Geiste bei <jmdm.> sein] ‘besonders in schwierigen Situationen: an jmdn. denken’
 • (nie) być duchem świętym [wörtl. der (kein) heilige(r) Geist sein] ‘(nicht) alles wissen’ - meistens in negierter Form benutzt  
 • oddać ducha (aber auch: duszę) Bogu euphemistisch [wörtl. Gott den/ seinen Geist zurückgeben] ‘sterben’
 • podnieść w kimś ducha / kogoś na duchu [wörtl. in jmdm. den Geist heben] ‘jmdn. trösten’
 • pokrzepić w kimś ducha / kogoś na duchu [wörtl. in jmdm. den Geist stärken/ jmdn. im Geiste stärken] ‘jmdn. trösten’
 • tracić ducha [wörtl. den Geist verlieren] ‘den Mut verlieren’
 • upadać na duchu [wörtl. auf den Geist fallen] ‘den Mut verlieren’
 • wyzionąć duchascherzhaft [wörtl. seinen Geist/ seine Seele aushauchen] ‘sterben’
 • złamać ducha : złamać <czyjegoś> ducha [wörtl. jmds. Geist brechen] ‘jmdn. zum psychologischen Zusammenbruch treiben’

Kollokationen

 • dobry duch
 • pogoda ducha
 • potrzeby ducha
 • równowaga ducha
 • siła ducha
 • spokojny duch
 • spokój ducha
 • stan ducha
 • w głębi ducha
 • w pokorze ducha
 • w skupieniu ducha
 • w szczerości ducha

Belege

Zdá se totiž, že jste kandidáti workholismu, a to může být stejně nebezpečné pro tělo i ducha , jako závislost na droze.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 23. 11. 1996

Také pompézní carské defilé oslňuje spíše oči než ducha .
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 21. 1. 2000

Pro muzikanty je zase zajímavé Café Dommayer v Hietzingu, kde stále hraje k relaxaci ducha Straussova hudba.
syn2006pub: Lidové noviny, 5. 1. 2002

Pokud hodnotu uměleckého díla určuje jenom trh, potom je největším výplodem lidského ducha Harry Potter.
www.google.cz [31.8.2010]

Především se však vracím ke knížkám, které mne osvěží na duchu - knihami Gold za všechny peníze a Pan Kaplan má svou třídu rád nyní opět listuji.
syn2009pub: Blesk, 19. 8. 1998

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.
Mk 14,38

Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.
Jes 26,9

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
Spr 17,22

Co dává život, je Duch , tělo samo nic neznamená.
Joh 6,63

Šakal v duchu zvažoval možnosti útěku.
syn2009pub: Lidové noviny, 14. 7. 2000

Hřebík se v duchu modlil: Ať je to céčko! I hráči ztichli se stejným přáním.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 3. 11. 2001

„Mečiar zůstal duchem komsomolským studentem,” tvrdí bývalý šéf slovenské rozvědky Igor Cibula.
syn2009pub: Blesk, 16. 1. 1998

Když se filmař nemůže opírat o berle techniky a triků, není rozptylován mnohohlavým komparsem ani desítkami různých natáčecích prostředí a navíc ho tlačí čas, údajně to v něm mobilizuje tvůrčího ducha.
syn2009pub: Lidové noviny, 23. 8. 2002

Vystoupení Jethro Tull se uskuteční na počest pětadvacátého výročí alba Aqualung i jako dodatečná náhrada za loňský koncert, který skupina odřekla kvůli zranění svého vůdčího ducha Iana Andersona. Ten skupinu koncem šedesátých let zformoval a její původně jazzrockovou orientaci posunul po vydání památného alba This Was blíž k rocku.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 8. 2. 1997

„Považuji toto období za výbuch kvalitních a schopných duchů. Cením si devatenáctého století, vážím si upřímnosti, která k jeho tvůrcům patří,” svěřil se Oubram.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 24.5. 2002

Belege

W tej sytuacji otwarcie nowego sklepu specjalnego w centrum stolicy nabiera szczególnej doniosłości i wagi. Podjęcie tej inicjatywy świadczy szczególnie wymownie o bezkompromisowości i harcie jej organizatorów, o sile ducha i nerwów ludzi, którzy nie bacząc na powszechną niechęć, a niekiedy nawet i złowrogie pomruki ulicy, konsekwentnie kroczą po raz obranej drodze, z której nic nie jest w stanie ich sprowadzić. Niech wolno mi będzie złożyć im wyrazy mego uszanowania.
Teodor Krzysztof Toeplitz, Mój wybór: rzeczy mniejsze, 1998

Nie sposób pisać w obłędzie, chociaż można na pograniczu obłędu, czasem się to udaje tak powstało wiele dzieł ducha ludzkiego, które pozostały w historii kultury jako świadectwa geniuszu, arcydzieła.
Jerzy Krzysztoń, Obłęd, 1983

Zasadniczo uważał się za człowieka oschłego i niezbyt skłonnego do gwałtownych uczuć. Lubił o sobie myśleć per „my, intelektualiści i twórcy Piękna” - resztę świata traktując z pobłażliwą wyższością i dawno już postanowił, że przejdzie przez życie jako samotny artysta o chłodnym sercu i chłodnej głowie, niepodległy i niezdobyty wielbiciel pięknych kobiet. Toteż nie bardzo rozumiał swój obecny stan ducha .
Małgorzata Musierowicz, Dziecko piątku, 1993

Polek wstrzymał oddech. Czekał dłuższą chwilę, licząc w duchu sekundy.
Tadeusz Konwicki, Dziura w niebie, 1995

Stała taka wzruszona, ze łzami w oczach, nie mając pojęcia, jakie on przeżywa katusze. Modlił się w duchu , żeby się to jak najprędzej skończyło.
Maria Nurowska, Panny i wdowy: czyściec, 1993

- Chyba jednak nie. Dla mnie Mickiewicz był bardzo podwójny, z jednej strony lubiłem pierwsze wiersze, „Ballady”, „Pana Tadeusza”, natomiast strona mesjanistyczna, Mickiewicz jako wielki duch romantyczny - to było mi raczej obce.
Gazeta Wyborcza, 1996-06-29

Do Biblioteki Polskiej w Paryżu wkracza się jak do świątyni, w ściszeniu, w skupieniu. Po korytarzach krążą duchy Mickiewicza, Szopena, inne wielkie duchy polskie, obecne tu wciąż od czasu powstania listopadowego i zasilane nieustannie nowymi zaciągami w czasie ponad 160 lat.
Dziennik Polski, 2002-02-04

Unikaj ludzi, którzy uczciwe nazywają naiwnym, a szczere głupim. Wielcy ludzie istnieją, lecz nie dla małych. Wielkei duchy zawsze napotykały bezwzględną opozycję umysłów miernych. Pomniki jednak stawia się nie krytykującym, ale krytykowanym. Niechaj więc silni tworzą, a bezsilni spierają się, jak tworzyć należy.
Usenet -- pl.sci.psychologia [2004-11-29]

Profil: Relevanz

Profil: Relevanz

Definition

duch

Weltanschauung, Werte, Überzeugungen oder eine markante Eigenschaft, die für einen Menschen oder eine Bewegung, Zeitepoche, Generation etc. charakteristisch sind.

In Bezug auf einen Text (typischerweise ein Gesetz oder eine Verordnung) meint man seinen Sinn bzw. die richtige Bedeutung, die der Sprecher oder Verfasser verfolgte (vgl. Phraseme wie něco odporuje duchu zákona ʻetwas widerspricht dem Geist des Gesetzesʼ u. a.).

Mask. anim., Sg. tant.

Definition

duch

Weltanschauung, Werte, Überzeugungen oder eine markante Eigenschaft, die für einen Menschen oder eine Bewegung, Zeitepoche, Generation etc. charakteristisch sind.

In Bezug auf einen Text (typischerweise ein Gesetz oder eine Verordnung) meint man seinen Sinn bzw. die richtige Bedeutung, die der Sprecher oder Verfasser verfolgte (vgl. zgodnie z duchem prawa ‘entsprechend dem Geist des Gesetzes’).

Sg. tant.

Konnotationen

 • Kern, wahrer Charakter von etwas

Konnotationen

 • Kern, wahrer Charakter von etwas

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hodnoty ‘Werte’
 • přesvědčení ‘Überzeugung’
 • smýšlení ‘Gesinnung’
 • smysl ‘Sinn’
 • logika ‘Logik’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • przekonanie ‘Überzeugung’
 • wartości ‘Werte’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • v duchu2: v duchu <něčeho, někoho> [wörtl. im Geiste von etw., jmdm.] ‘etw., jmdm. folgend, entsprechend’, vgl. v duchu starých tradic ‘im Geiste alter Traditionen’, v duchu baroka ‘im Geiste des Barocks’
 • být/ jít proti duchu zákona/ dohody: <něco> jde/ je proti duchu zákona/ dohody u. Ä. [wörtl. etw. geht/ ist gegen den Geist des Gesetzes/ des Abkommens] ‘etw. widerspricht dem Sinn des Gesetzes, des Abkommens’
 • odpovídat duchu zákona/ dohody: <něco> odpovídá duchu zákona/ dohody u. Ä. ‘etw. entspricht dem Sinne des Gesetzes/ des Abkommens’
 • vnést ducha: vnést <někam> <nějakého> ducha [wörtl. <wohin> einen Geist hineinbringen] ‘das Geschehen oder die Stimmung auf eine bestimmte Weise beeinflussen’
 • duch místa ‘genius loci’
 • duch doby ‘Zeitgeist’

Kollokationen

 • duch času
 • duch křesťanství

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • duch czasu / Zeitgeist
 • iść z duchem czasu : <ktoś> idzie z duchem czasu / mit dem Zeitgeist / dem Geist der Zeit / der Zeit gehen
 • w duchuim Geiste ‘in Übereinstimmung mit etw.’, vgl. w duchu romanzyzmu ‘im Geiste der Romantik
 • z duchemdem Geist entsprechen ‘in Übereinstimmung mit etw.’, vgl. z duchem narodu ‘gemäß dem Geist der Nation’

Kollokationen

 • duch dziejów
 • duch epoki
 • duch narodu
 • duch prawa
 • duch społeczeństwa
 • duch świata
 • narodowy duch

Belege

Duch socialismu v nás nám sice ještě jakžtakž dovoluje představit si soukromého zubaře, ale soukromou nemocnici?!
syn2006pub: Lidové noviny, č. 50/1993

Už i proto, že jsem již koncem padesátých let zaútočila na Adenauera, že nedělá žádnou východní politiku. Zeď, kterou pak postavili jiní, duchem své politiky připravoval a později posiloval.
syn2006pub: Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 4/1994

Skrz zvířata tak Jiří Kovář vnesl do obce podnikavého a liberálního ducha: k ohradám může přijít každé dítě, zadarmo se vozit a samozřejmě mazlit.
syn2009pub: Respekt, č. 21/2002

Nechci jít proti duchu místa, které bylo koncipované jako kinosál. Malý biograf se ale v konkurenci multiplexů neuživí.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 17. 4. 2002

Protože váleční letci byli vychováni v duchu Masaryka, zprostředkovali jsme jim prohlídku Masarykova železničního vozu z roku 1930, který byl před lety zrekonstruován v českovelenických opravnách.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 27. 8. 2001

Páteční den bude různorodý. Ponese se v duchu bluegrassu, soulu ale i hudby 60. let.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 3. 7. 2002

Silně naondulované vlasy v duchu osmdesátých let vystřídal v roce 1992 sportovnější střih.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 25. 1. 2003

Ostatně soudím, že v duchu přísloví „kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“ by v případě nominace Barbory Hrzánové na cenu Thálie za rok 2002 zcela jistě zazněl argument, že premiéra se konala v lednu 2003.
syn2009pub: Lidové noviny, 19. 2. 2004

Nejprve se podezření z netransparentnosti soutěže vypsané kabinetem Miloše Zemana objevilo v oficiálním dokumentu z Washingtonu. Pak se v podobném duchu vyjadřoval i americký velvyslanec v Praze Craig Stapleton.
syn2009pub: Lidové noviny, 13. 6. 2003

Podle jejich názoru totiž i rozšiřování existujících osad jde proti duchu dohody mezi Izraelem a OOP ze září 1993.
syn2006pub: Lidové noviny, č. 2/1995

Ne byrokratismus, nýbrž spolupráce a spolučinnost obou složek odpovídá duchu zákona. Je nutno, aby bylo vyhověno liberálnějšímu zřizování t. zv. okresních komisí.
www.google.cz [27.8.2010]

Dívky soutěžily ve čtyřech disciplínách, soutěž se nesla v duchu třicátých let minulého století.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 15. 10. 2001

Dobrá šlechta pečuje i o nemajetné, nemocné a postižené, o sirotky a vdovy a chová se mravně v duchu křesťanských zásad.
syn2009pub: Krkonoše, č. 1/1998

Leopoldovu císařskou korunovaci oslavili Olomoučané tak, že 4. srpna 1658 uspořádali v duchu barokních festivit fiktivní císařův vjezd do města, a obdobně oslavili 3. prosince 1666 příjezd císařovy nevěsty, princezny Markéty, do Vídně.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 28. 4. 1998

V duchu zásad komunistické výstavby tu bylo postaveno velmi necitlivě panelové sídliště.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 16. 2. 2000

Belege

Pisarzom ducha protestanckiego, przejętym w stopniu o wiele silniejszym niż pisarze katoliccy misją umoralnienia, szukającym w człowieku wrodzonych, a więc niezależnych od jakichkolwiek instytucji, podstaw do dobrego życia, przypadła rola wykopania przepaści między społecznością cywilizowaną i szlachetną jednostką.
Czesław Miłosz, Legendy nowoczesności: eseje okupacyjne, 1996

Z obszernego raportu „Gazety Wyborczej” z listopada 1996 roku na temat genezy i losów tych spółek, wynika jednoznacznie, że powyborczy szok 1989 roku wyzwolił w komitetach wojewódzkich PZPR ducha kapitalizmu o niespożytej sile.
Gabryel Piotr, Zieleniewski Marek, Piąta władza czyli Kto naprawdę rządzi Polską?, 1998

Kiedy zaczęłam grać „Białą bluzkę” w różnych miastach Polski, zorientowałam się, że jeżdżą za mną całe gromady dziewczyn. Oglądały spektakl dziesiątki razy. Trafiłyśmy chyba - Agnieszka, Magda i ja - w stan ducha młodego pokolenia, tej jego części, która nie widziała przed sobą żadnych perspektyw. Dziewczyny identyfikowały się z tamtą z „Białej bluzki”. Ich depresja nie miała co prawda tła alkoholowego, lecz stan niezgody i wyobcowania znały doskonale.
Krystyna Janda, Bożena Janicka, Gwiazdy mają czerwone pazury, 1998

John oprowadza mnie po siedzibie korporacji Amway nie w tej kolejności, którą zaleca przewodnik papierowy. Zaczyna od budynku głównego, który według drukowanego przewodnika jest dopiero 21. punktem zwiedzania, a który opisuje go tak:
Budynek główny siedziby Amway wybudowany jest w hołdzie dla ducha przedsiębiorczości dystrybutorów Amway. Otwarty został w 1973 roku w czasie ceremonii, w której uczestniczył ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Gerald F. Ford oraz gubernator stanu Michigan, William Milliken.
Mac Jerzy Sławomir, Tajemnica Amwaya, 1998

Widzę to tak: istnieje jakiś nastrój, duch przeszłości; coś w tej uczelni z czasów najdawniejszych pozostało, woła...
Barbara Ziembicka, Najprostszą drogą: rozmowy z artystami, 1998

Że duch tej kultury jest wielki, dowodzi choćby historia samej rodziny Hanemanna, w której nawet pewna doza słowiańskiej krwi (któż z nas może poszczycić się absolutną czystością rasy?) nie przeszkodziła wejść czcigodnym przodkom do wielkiego gotyckiego domu wiecznych Niemiec. Stefan Chwin: Hanemann, 1998

A przecież to właśnie wtedy - mimo śmiertelne zagrożenie biologicznej substancji Narodu, na przekór wstrząsającemu świadectwu strat i zniszczeń - rewolucyjna Wola odnowy i postępowy duch Społeczeństwa, z dalekowzroczną świadomością przyszłego biegu Historii postanowiły: Tu, na tej ziemi, przesyconej krwią milionów ofiar, tu powstanie kiedyś państwo szczęśliwych Robotników i Chłopów! Tu powstanie Socjalistyczna Republika Ludzi Pracy. Tu rozkwitnie odrodzone Życie w nowym sprawiedliwym Społeczeństwie, gdzie wszyscy Ludzie Pracy znajdą pracę, dom i równość wobec praw, a następne pokolenia nie będą wiedziały, co to głód i wyzysk!
Christian Skrzyposzek, Wolna Trybuna, 1999

Nie znaczy to, jakoby większość ludzi otwarcie odrzucała Boga. Przeciwnie, z badań przeprowadzonych w 11 krajach Europy, Azji i obu Ameryk wynika, iż za ateistów podaje się mniej niż 2 procent ludności. Jednakże ateistyczny duch panuje wszędzie - przesiąkło nim nawet sporo osób wierzących w istnienie Boga.
Usenet -- pl.soc.religia [2000-07-03]

Tym bardziej że Lech Kaczyński bardziej występuje przeciwko duchowi niż literze konstytucji albo litery po prostu nadużywa, stosując własne nadinterpretacje, jak to ma miejsce, gdy próbuje przejąć przynajmniej część polityki zagranicznej.
Polityka nr 2681, 2008-11-22

Profil: sozial

Profil: sozial

Definition

duch

Gesamtcharakter, Stimmung, Atmosphäre, die in einer Zeit oder in einer Gruppe von Menschen herrschen; verwandt mit der Vorstellung des Geistes Gottes, der alles durchdringt und beseelt (vgl. trinitarisches Profil).

Mask. anim. (selten auch als inanim., Akk. Sg. ducha/ selten duch), Sg. tant.

Definition

duch

Gesamtcharakter, Stimmung, Atmosphäre, die in einer Zeit oder in einer Gruppe von Menschen herrschen; verwandt mit der Vorstellung des Geistes Gottes, der alles durchdringt und beseelt (vgl. trinitarisches Profil).

Sg. tant.

Konnotationen

 • Harmonie, Mannschaft, Kollektiv, Gemeinschaft, Zusammenhalt, Einheit

Konnotationen

 • Harmonie, Mannschaft, Kollektiv, Gemeinschaft, Zusammenhalt, Einheit

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • atmosféra ‘Stimmung’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • atmosferabuchsprachlich ‘Atmosphäre’
 • klimatbuchsprachlich [wörtl. Klima] ‘Stimmung’
 • nastrój ‘Stimmung’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • závodní duch ‘Wettbewerbsgeist, Wettbewerbseifer’
 • olympijský duch ‘Olympischer Geist’
 • kolektivní duch ‘Kollektivgeist, Gemeinschaftssinn’

Kollokationen

 • v radostném duchu
 • v poklidném duchu
 • v mužstvu vládne zdravý soutěživý duch
 • v přátelském duchu
 • duch přátelství
 • duch solidarity

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • ożywić ducha <czegoś> [wörtl. den Geist beleben] / in Schwung bringen / ankurbeln

Kollokationen

 • bronić ducha
 • duch bojowy
 • duch czasu
 • duch dialogu
 • duch epoki
 • duch rywalizacji
 • duch walki
 • duch współpracy
 • duch współzawodnictwa
 • duch zrozumienia
 • moc ducha
 • upadek ducha
 • potęga ducha
 • siła ducha

Belege

Akcí se rozumí tradiční ekologické zalehnutí na silnici vedoucí k jaderné elektrárně. V družném duchu se hlavní aktéři pravdivého příběhu na svůj boj s vrchností teoreticky i prakticky připravili.
syn2006pub: Lidové noviny, č. 105/1996

V závěru základní části bylo opět vidět, jak v celém mužstvu ožil starý týmový duch.
syn2006pub: Blesk, 26. 3. 1998

Nasazené útvary federálních sil je třeba stáhnout a nepoužívat je jako potravu pro děla, poznamenal generál a dodal, že mužstvo postrádá bojový duch a projevuje se u něj lhostejnost a únava.
syn2006pub: Lidové noviny, č. 188/1996 !! akuzativ

Volba místostarostky už proběhla v klidném duchu. Jediným kandidátem na tento post byla Dagmar Terelmešová.
syn2009pub: Deníky Bohemia, 3. 11. 2006

Deváťáci během uzavření docházky museli prokázat dovednosti hodné absolventa základní školy. Vše ale probíhalo v recesním duchu. Mladé slečny a mladí pánové v roli trosečníků stavěli příbytek, zhotovovali pokrývku hlavy, lovili ryby, skládali loď a vdechovali život Pátkovi.
syn2009pub: Deníky Bohemia, 24. 6. 2005

„Hrálo se v přátelském duchu, svižně a naplno,” uvedl Kukal. Hráči si zvykali na rychlý povrch.
syn2009pub: Lidové noviny, 17. 9. 2001

Mezi domy nechodili turisté ani nejezdila auta. Panoval tam starobylý harmonický duch a čas ubíhal pomalu.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 10. 6. 2000

Zájezd se většinou nesl v duchu veselé a nenucené atmosféry, ke slovu přišli i osvědčení šprýmaři.
syn2009pub: Nedělní Blesk, č. 30/2001

Belege

Wymieniamy się proporczykami (Raymond w roli tłumacza), rozpijamy butelkę chińskiej wódki, zagryzając wedlowską czekoladą. Spotkanie odbywa się w duchu wzajemnego porozumienia i przyjaźni, kończymy je głębokimi ukłonami oraz szczerym: Do zobaczenia na Marsie!
Edwin Bendyk, Zatruta studnia: rzecz o władzy i wolności, 2002

Obok protestów robotniczych bunt literatów i dziennikarzy stanowił główną siłę polskiej odwilży. Ponura prasa stalinowska nagle ożyła wyłamując się spod cenzury i kształtując nowego ducha w społeczeństwie.
Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia: obiegi, wzorce, style: literatura polska 1944-1989, 1997

Te nowe chłopaki śpiewali pieśni nam nieznajome, a znowu oni nie znali „Oki”, wcale nie słyszeli o niej. Takoż nie klęli po rusku i nasz szef rad był, że w tri miga nauczyli sia my od nich po polsku przeklinać. Że co? Bez przekleństw? Nie, całkiem bez nich nie ma żadnego wojowania, nie ma życia, duch w wojsku upada i jedności w kompaniach nie widzisz żadnej.
Halina Auderska, Babie latom, 1974

Służyła do tego celu zazwyczaj żona: inżynier zostaje więc obdarzony narzeczoną, a później żoną, która chwilami drażni go swymi drobnomieszczańskimi nawykami (biedna dziewczyna - pozytywnemu inżynierowi przeszkadza nawet to, że żona rozmawia z nim o meblach czy obiedzie: zob. sprzeczkę na s. 35-36, zakończoną okrzykiem: „Dlaczego nie mówimy o nas, o naszej pracy, tylko o tym, co kupimy, jak się ubierzemy?”); unoszący się nad wodami tej książki duch bezkonfliktowości jest jednak na tyle wszechwładny, że nawet sprzeczki małżeńskie po paru minutach kończą się zgodą; happy end koronuje nie tylko cały przebieg akcji, ale i każde składające się na nią zdarzenie.
Barańczak Stanisław, Poezja i duch uogólnienia, 1996

Młodzież pijąca piwo na schodach do kawiarni ubrana jeszcze po sportowemu, ale w której zaginął duch rywalizacji.
Zbigniew Kruszyński, Na lądach i morzach: opisy i opowiadania, 1999

Popatrz, ile nienawiści u tego ebeda. To efekt długoletniego czytania Strażnic i duch jaki panuje w sekcie. Wystarczy napisać kilka faktów a strażnicowa osobowość wychodzi na wierzch.
Usenet -- pl.soc.religia [2004-10-15]

Panie Pośle! Naprawdę jakiś zły duch panuje na tej sali dzisiaj. Panie pośle, nie wymieniłem pana z nazwiska, naprawdę, i proszę mi wierzyć, że nie mówiłem w pana interesie. Jeśli kiedykolwiek w życiu będę powoływał się na pana, to wymienię pana z imienia i nazwiska. Proszę nie prostować wypowiedzi w tym przypadku, skoro nie chodziło o pana osobę.
Bardzo proszę pana o zadanie pytania i naprawdę nie absorbujmy tej sali przepychankami personalnymi, tylko kwestiami merytorycznymi.
Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 25.01.2002, 4 kadencja, 12 posiedzenie, 2 dzień

Dziś wygląda na to, że wielu działaczy AWS wie, dlaczego z tego ugrupowania odchodzi. Można jednak przypuszczać, że nie bardzo orientowali się, po co do niego przyszli. W nie lepszej sytuacji jest Marian Krzaklewski, który wiedział, kiedy przyjść, ale przeciągnął sprawę ze swym odejściem. Zupełnie inny duch panuje w SLD. Longin Pastusiak przypomniał niedawno, że w jego partii wszystko jest wieczne.
Dziennik Polski, 2001-03-20

Profil: philosophisch

Profil: philosophisch

Definition

duchfachsprachlich

Philosophisch; im Gegensatz zu Stoff, Materie (hmota) stehend.

Definition

duchfachsprachlich

Philosophisch; im Gegensatz zu Stoff, Materie ( materia ) stehend.

Sg. tant.

Konnotationen

 • ätherisch, essentiell, körperlos
 • idealistische Philosophie, das Absolute

Konnotationen

 • ätherisch, essentiell, körperlos
 • idealistische Philosophie, das Absolute

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • mysl2 ‘Geist, Verstand’
 • substantia cogitans ‘denkende Substanz’

Opposita

 • hmota ‘Stoff, Materie’
 • substantia extensa ‘ausgedehnte Substanz’

Lexikalische Relationen

Opposita

 • materia ‘Materie, Stoff’

Wortbildungen

Substantive

 • duchovědaveraltet ‘Geisteswissenschaft’
 • duchopisveraltet ‘Geisteswissenschaft’
 • duchovostselten ‘Geistigkeit, Vergeistigung’
 • krasoduchveraltet ‘Feingeist, Ästhet’

Verben

 • zduchovnit2/ zduchovnět2 ‘vergeistigen, verfeinern’

Adjektive

 • bezduchý2 ‘geistlos’
 • duchovní5 ‘geistig’, Relativadjektivum zu duch (philosophisch)’
 • duchový5 ‘geistig’, Relativadjektivum zu duch (philosophisch)’, vgl. vědy duchové ‘Geisteswissenschaft’
 • duchamorný2 ‘geisttötend’
 • duchaplný2 ‘geistreich, geistvoll’
 • duchaprázdný2 ‘geistesleer’

Adverbien

 • duchamorně2, selten ‘geisttötend’
 • duchaprázdněselten ‘geistesleer’
 • duchaplně2 ‘geistreich, geistvoll’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • věda o duchu/ vědy duchové (auch duchovní věda) ‘Wissenschaft vom Geist; Geisteswissenschaft’
 • duchovědný obor ‘geisteswissenschaftliche Disziplin’
 • filozofie ducha ‘Philosophie des Geistes’

Kollokationen

 • umění jako projev ducha
 • vítězství ducha (nad hmotou)
 • duch křesťanství

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • duch i materia

Belege

Ve Fenomenologii ducha znázorňuje Hegel dialektický pohyb ducha na slavném příkladu „pána a raba“, inspirovaném Hérakleitem.
www.wikipedia.cz [6.10.2010]

Téma, jež jsem si zde určil, tedy postavení kabaly v dějinách evropského ducha, je, po pravdě řečeno, poněkud spletité.
www.google.cz [6. 10. 2010]

Otec musel vidět, že syna přecenil, a teď pykal. Když jsme dílo dokonali, bylo to opět jedno tvrdé vítězství ducha  nad prašivou hmotou a nic než to, protože naše tělesná hmota byla vysláblá , kdežto strom dál vypadal mocně.
syn

... komandant se protlačí nahoru a vmáčkne se do vagonu, a když se vlak dá opět do pohybu, už sedí ve druhém oddělení a je to jako docela obyčejná cesta vlakem, povznášející pocit z té rychlosti, z té volnosti, z té radosti nad hmotou duchem ovládnutou, vůz se lehce, sotva znatelně chvěje, jak sviští po kolejnicích.
syn

Jiřího život mimo sjezdařské spády a letecké vzestupy zjevně živil po hmotě, ale po duchu pramálo.
syn

Belege

- Ale co znaczy ten powszechnik - ludzkość? Oznacza on zespół pytań, na które dotąd nie ma zadowalającej odpowiedzi. Pytań takich, jak: Czymże jest świat? Co to jest duch - i materia? Jaki jest cel życia? Obojętne przejście obok tych problemów oznacza obojętność wobec siebie samych.
Bronisław Świderski, Słowa obcego, 1998

Może Bóg odwrócił swój utrzymujący wszelkie istnienie wzrok od starożytnych cywilizacji Wschodu i spojrzał na Europę. Może w plastycznej inteligencji zamieszkujących ją, niespokojnych ludzi dostrzegł nową szansę dla świata - szansę zaprzęgnięcia metafizyki i filozofii do budowania materialnego bytu, połączenia ducha i materii w nową całość.
Olga Tokarczuk, Podróż ludzi księgi, 1996

Heglowski Duch osiąga samowiedzę nie inaczej jak w ludzkiej historii, a najwyższą fazą jego rozwoju jest kultura ( duch absolutny). Stworzył więc Hegel filozofię zaprzeczającą możliwości istnienia takiej filozofii, która nie byłaby zarazem filozofią instytucji społecznych, państwa i historii.
Krystyna Rembowska, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, 2002

Być może nasze ciała, a nawet cała materia, znikną. Ale nasz duch , cudowna muzyka i filozofia nie mają prawa zginąć.
Bronisław Świderski, Asystent śmierci. Powieść o karykaturach Mahometa, o miłości i nienawiści w Europie, 2007

Profil: Destillat

Profil: Destillat

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Etymologie

Aus dem idg. *dhouso-, *dheuso-, bzw. *dheu- ‘wehen, atmen’. Urslaw. *duchъ ‘Atem, Hauch’. Bei der alttschech. Form duch sind beide Bedeutungen zu belegen: 1. ‘Atem’, 2. ‘Geist’; die Polysemie basiert auf der Vorstellung, dass ‘atmen’ und ‘leben’ identisch sind. Im Neutschech. bleibt nur noch die letztere Bedeutung erhalten. Mit den Wörtern duše ‘Seele’, dýchat/ dechnout ‘atmen’ etymologisch verwandt. Die Bedeutung ‘Atem’ hinterlässt in folgenden Ableitungen Spuren: vzduch ‘Luft’, dušný ‘kurzatmig’, vypít něco jedním douškem [wörtl. etwas auf ein Ausatmen (Diminutiv) austrinken] ‘etw. auf einen Zug austrinken’, průduch ‘Pore’. Vgl. MACHEK, REJZEK.

JUNGMANN führt bei dem Lemma duch an erster Stelle noch die Bedeutung ‘Atem, Hauch, Wehen’ an; dazu zitiert er zahlreiche Kollokationen und Phraseme, in denen im heutigen Tschechisch anstatt duch das Wort dech steht, z. B. popadnout duch ‘Atem holen’, zatajit duch ‘Atem anhalten’, smradlavý duch ‘stinkender Atem, Mundgeruch’.

Etymologie

Aus dem idg. * dhouso- , * dheuso- , bzw. * dheu- ‘wehen, atmen’, urslaw. * duchъ ‘Atem, Hauch’. Allgmeinslawisch, vgl. altslaw. duchъ , aksl. duchъ , tschech. duch , russ. duch , bulg. duch , BKMS duch . Im Pol. in verschiedenen Formen realisiert: duch -, dusz -, duś -, dych - dysz -, dech - dch -. Duch ist ebenfalls die Wortbildungswurzel für dusza . Seit dem 14. Jh. bis zum 18. Jh. im Pol. in beiden Grundbedeutungen ‘Geist’ und ‘Atem’. Im modernen Polnisch nur noch vereinzelt in Bezug auf ‘Atem’ verwendet, z. B. in duszkiem ‘mit einem Atemzug’. Auf die Bedeutung ‘Geist’ bzw. ‘heiliger Geist’ im christlichen Verständnis hat lat. spiritus (von griech. pneūma ) eingewirkt.

Semantischer Wandel

Bei der alttschech. Form duch sind beide Bedeutungen zu belegen: 1. ‘Atem’, 2. ‘Geist’; die Polysemie basiert auf der Vorstellung, dass ‘atmen’ und ‘leben’ identisch sind.

Im Neutschech. bleibt nur noch die letztere Bedeutung erhalten. Mit dem Wörtern duše ‘Seele’, dýchatdechnout ‘atmen’ etymologisch verwandt. Die Bedeutung ‘Atem’ hinterlässt in folgenden Ableitungen Spuren: vzduch ‘Luft’, dušný ‘kurzatmig’, vypít něco jedním douškem [wörtl. etwas auf ein Ausatmen (Diminutiv) austrinken] ‘etw. auf einen Zug austrinken’, průduch ‘Pore’. Vgl. MACHEK, REJZEK. JUNGMANN führt bei dem Lemma duch an erster Stelle noch die Bedeutung ‘Atem, Hauch, Wehen’ an; dazu zitiert er zahlreiche Kollokationen und Phraseme, in denen im heutigen Tschechisch anstatt duch das Wort dech steht, vgl. → Etymologie. In PSJČ wird die Bedeutung ‘Atem’ mit dem etymologisch engverwandten Synonym dech expliziert und erst an elfter von zwölf Stellen der Polysemie-Darstellung gelistet. Hierzu wird auch das volksfromme Sprichwort vzduch, boží duch erwähnt. Bei SSJČ mit insgesamt acht unterschiedenen Bedeutungen gilt diese als ausgestorben.  Umgangssprachlich-expressiv wird nicht nur die eingeatmete Luft, sondern auch der Flatus als duch bezeichnet, vgl. die Wendung pouštět duchy. Mit der hiervon gebildeten ironisch-expressiven Wendung jako z kozy duch wird ein schwachatmiger oder blutarmer Mensch bezeichnet. Mit diesen beiden vulgär-hyperbolischen Bedeutungen als letztem Punkt schließen PSJČ und SSJČ ihre Darstellung, d. h. dass die Bedeutungen von duch, die mit Atem zusammenhängen im 20. Jhd. an den Rand des semantischen Spektrums geraten sind, jedoch im Wortbildungsnest und dem Bedeutungsfeld weiterhin eine Rolle spielen. Innerhalb des Lexems sind sie in Phraseologismen erstarrt, mit abnehmender Bedeutung der folkloristischen und religiösen Tradition sind diese zwar noch Bestandteil des passiven Sprachschatzes, haben aber ihre Bedeutungskraft verloren und werden als nicht aktuell wahrgenommen. Die sprachlich-semantische Verflochtenheit der allgemeinsten Grundbedeutungen ‘Atem’, ‘Leben’, ‘Seele’, ‘Weltgeist’ und ‘göttlicher Geist’, die konzeptuell auch in anderen soziokulturellen Kontexten, etwa vielen Naturreligionen (Animismus) und dem A. T. zu finden ist, hilft jedoch auch dabei, die aktuellen Bedeutungen zu verstehen, im vorliegenden Wörterbuch ist vor allem auch der enge sprachlich-semantische Zusammenhang von duch mit duše relevant. Zugrunde liegen einerseits die sprachlich-konzeptuelle Einteilung der erfahrenen und reflektierten Welt in eine physische und eine nichtphysische Sphäre, vgl. die Oppositionspaare, die als Phraseologismen sprachlich abgespeichert sind: duch a tělo, duch a litera, duch a hmota etc. Andererseits spielt der Aspekt der Verbundenheit und auch der Parallelität von Menschen, Welt und ggf. dem Göttlichen und Übernatürlichen, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes und als Mikrokosmos ebenso wie das Universum (Makrokosmos) in zwei Sphären gegliedert, gleichzeitig ist der Geist es, der Mensch und Kosmos verschmelzen lässt. Es handelt sich um ein tiefverankertes und komplexes Konzept. Die neutschech. Grundbedeutung von duch, ‘Geist’ liegt hier auf. Sie kann dementsprechend durch ein anthropologisches-mentales und ein kosmisch-universelles Prisma betrachtet werden.

In den akademischen Großwörterbüchern des Tschechischen (PSJČ, SSJČ) wird die Erstbedeutung innerhalb des anthropologischen Prismas angesetzt: „denkende, fühlende und handelnde Macht des Menschen; Seele (Oppositum Körper)“ (PSJČ) und „psychische, gedankliche Fähigkeiten; Bewußtsein, nichtkörperliche Eigenschaften des Menschen (Sinn, Gefühl, Gedanken); Seele“ (SSJČ). Als weitere Bedeutungen in einem anthropologischen Prisma werden noch „Seelische Macht, Begabung, Humor, Intelligenz“ und „Mut“ (PSJČ), bzw. „geistige Fähigkeiten, Begabungen, Humor, Intelligenz, Talent; mit ungewöhnlichen seelischen Eigenschaften begabte Person, Persönlichkeit“ und „Tapferkeit, Mut“ (SSJČ) ausgesondert. Duch benennt einerseits die Tatsache, dass jeder Mensch über einen psychologischen Apparat und ein emotionales Leben verfügt, umfasst andererseits aber auch die wertende Bedeutung ‘ein besonders guter, herausragender und begabter Charakter’. Dies ermöglicht zum einen die personalisierte Form mit der Bedeutung ‘herausragende Persönlichkeit’ sowie die Bildung des Plural (in PSJČ und SSČ1 wird sie als eigenständige Bedeutung expliziert). Hiervon ausgehend kann zum anderen diese doppelte, und teils verschränkte Betrachtung der menschlichen Seele auf Abstrakta, nichtmenschliche Entitäten – der Geist eines Ortes, des Gesetzes – oder Gruppen übertragen werden, vgl. die Bedeutungen „Gesinnung“, „innerer Charakter, Wesen, Kern“ in PSJČ und „allgemeine Bezeichnung für ein Bündel signifikant auftretender Eigenschaften; Grundlage, Wesen, Charakter“ (SSJČ). Hierbei handelt es sich um eine Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Nicht-Lebewesen mit der bevorzugten Kollokation duch + Genitiv. Das vorliegende Wörterbuch unterscheidet sieben Profile für duch, von denen das religiöse und das psychologische primär sind. Mit dem anthropologischen Prisma hängen das psychologische Profil, sowie die von diesem ausgehenden Profile zusammen: das Relevanzprofil, das soziale Profil und das philosophische Profil. Im Relevanzprofil wird Bedeutung einer Anthropomorphisierung von Konkreta oder Abstrakta behandelt, im sozialen Profil die Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Kollektiva, in der Bedeutung ‘Geist einer sozialen Gruppierung’ oder ‘Sinn für das Soziale’, je nach Kontext dann konkret z. B. in der Bedeutung ‘Teamgeist’. Im psychologischen Profil werden die oben geschilderten anthropologischen Bedeutungen ‘Psyche’, ‘Seele’, ‘Charakter’, ‘Wesen’ und ihre axiologischen und personalisierten Varianten beschrieben, im Gegensatz zu den Großwörterbüchern ist es damit zwar semantisch breiter angelegt, stimmt aber in der Annahme einer grundlegenden anthropologisch abgesteckten Grundbedeutung überein. Das philosophische Profil ist fachsprachlich und demonstriert die Rolle des universellen Geisteskonzepts in der europäischen Tradition unter dem Einfluss von der Ablösung des philosophischen Diskurses von der Theologie.   

In SuP wird als erstes das religiös-trinitarische Profil angeführt. In seiner verallgemeinerten Bedeutung geht es um eine allgemeine, lebensspendende und sinnstiftende Kraft, Inspiration oder Wesenheit, sie entspricht einer Art Weltseele und vermittelt zwischen Diesseits und Jenseits, indem sie sowohl Teil des Menschlichen als auch des Göttlichen ist. Sie unterliegt nicht den physikalischen Gesetzen, sondern steht über diesen. In diesem Profil tritt duch zumeist als Bestandteil komplexer Ausdrücke, die hier als Phraseme aufgefasst werden, oder elliptisch auf. Je nach lexematisch-phrasematischer Einbindung wird ein anderer Kontext aufgerufen: Duch Boží oder Duch Páně steht für die biblische Konzeption des Geistes, Velký duch belegt eine naturreligiöses Gott-Geist-Konzept, das im europäischen Kontext u. a. durch die Romanliteratur seit dem 19. Jhd. bekannt geworden ist. Die zweite Hauptbedeutung des trinitarischen Profils ist der neutestamentlich-christliche Duch svatý, hier liegt eine engere und konkretere theologische Konzeption vor, die aber auf den alttestamentarischen Varianten von duch aufbaut. Als Kernbestandteil christlicher Gotteskonzeption wird duch aus Achtung vor dem Sanctum großgeschrieben. Mit Ježíšův duch und Duch Kristův, welches in einigen Texten auftritt, liegt eine Anthropologisierung und Personalisierung vor, die aber im Rahmen der Trinitarität als sekundäre Variante nachvollziehbar ist. Völlig verselbstständigt hat sich svatý Duch in der Bedeutung ‘Pfingsten’. Die Virulenz des trinitarischen Profils im christlichen Diskurs demonstrieren einige von GRYGERKOVÁ (2006: 48) festgehaltene Derivate wie duchačka ‘Geistige Erneuerung, Exerzizien’ oder duchař ‘Charismatiker’/ ‘Person, die übertrieben viel Wert auf geistige Werte liegt’ - einige dieser Derivate tauchen als ältere Lexikalisierung mit einer anderen Bedeutung im magischen Profil auf.

Im Gegensatz zu einem übergreifenden göttlichen oder kosmischen Geist bauen die nächsten beiden Profile auf der pluralfähigen Bedeutung von duch als ‘Wesen, das kaum oder gar nicht den physikalischen Gesetzen unterworfen ist’, auf, einer stabilen und sprachlich selbstständigen Einzelbedeutung. Diese Wesen verfügen zwar oft über einen Körper, können aber zumindest teilweise die Gesetze von Raum und Zeit brechen und greifen in das menschliche Leben und den Lauf der Welt ein. Teilweise treten sie auch als Widersacher der göttlichen Ordnung auf.

Obwohl der Glaube an Geister – siehe → věřit in diesem Wörterbuch – einen Glauben an Übernatürliches voraussetzt, wird hier nur die biblisch-christlich geprägte Variante als religiös betrachtet und im religiös-übernatürlichen Profil behandelt, Geisterwesen in einem volksreligiösen, magischen oder naturreligiösen Sinne werden dagegen im magischen Profil angesiedelt. Für das religiös-übernatürliche Profil ist bezeichnend, dass auch psychologische Krankheiten als Geisterbefall konzipiert werden. Duchy/ duchové sind in beiden Profilen überwiegend negativ konnotiert. Als Folge der Aufklärung als Rationalisierung werden beide Profile in einer distanziert-kritischen und oft ironischen Leseart aufgerufen und damit in den Bereich der psychologischen Einbildung verbannt, vgl. auch das Synonym zjevení.

Die neueren Bedeutungswörterbücher des Tschechischen, die jeweils fünf bis sechs Hauptbedeutungen unterscheiden, sind dazu übergegangen, alle religiösen und übernatürlichen Bedeutungen in einem Punkt zusammenzufassen, sie anstatt der anthropologischen Bedeutung als erste Grundbedeutung anzuführen und sie kontextuell auf „Märchen und religiöse Vorstellungen“ zu begrenzen, die biblische und trinitarische Bedeutung wird hier als zweiter oder dritter Unterpunkt angebracht. Dies zeugt aber weniger von einer semantischen Verschiebung, als von einer Veränderung der lexikographischen Konzeption. Die konzeptuelle Verankerung wurde hier anhand zweier Prismen erläutert, die primär mit dem religiös-trinitarischen und dem psychologischen Profil zusammenhängen, die Grundlage für die anderen Profile sind. Für die aktuelle sprachliche Wahrnehmung ist außerdem die Möglichkeit der Pluralbildung wichtig, die die Eigenständigkeit der Personalisierung markiert. Bei der Anthropomorphisierung von Kollektiva, Konkreta und Abstrakta kommt dagegen meistens im Zusammenhang mit dem Muster duch + Genitiv oder Relationsadjektiv + duch vor. Veränderungsprozesse können insbesondere innerhalb dieser Muster oder auch in den Derivaten beobachtet oder erwartet werden, in den Hauptbedeutungen sind diese Prozesse dagegen längst abgeschlossen und das Lexem tendiert stark zur Homonymie, wobei Bedeutungen durch Kombination von Merkmalen aus den verschiedenen Profilen, Bedeutungen, Prismen und Sinnübertragungskategorien (Anthropomorphisierung, Personalisierung, …) und semantisch-syntaktischen Muster entstehen. Nur ein semantischer Schwerpunktbereich gehört dem religiösen Kernwortschatz an und tangiert die entsprechenden Profile, weshalb das Lexem als prinzipiell ambivalent wahrgenommen wird. Für die religiösen Derivate wie duchovenstvo sind säkularisierende Verwendung zwar vorstellbar, aber nicht belegt, insbesondere das Überschneidungsfeld des religiösen und des psychologischen Profils ermöglicht semantische Übertragungen, wie sie für anděl oder svatostánek belegt sind.

Literatur:

Grygerková, Marcela, 2006: Slang v církevním prostředí, Ostrava.

Semantischer Wandel

Im vorliegenden Wörterbuch werden für das Polnische sieben Profile von duch unterschieden. Das trinitarische, das übernatürliche, das magische, das psychologische, das soziale, das philosophische sowie das Relevanzprofil.

Im trinitarischen Profil referiert duch auf eine der drei Wesenheiten Gottes, die am häufigsten durch das Syntagma Duch Święty ‘Heiliger Geist’ wiedergegeben wird. Das Glied Święty dient in dieser Bedeutung oft zur Funktionsteilung oder wird als Abkürzung verwendet, vgl. Modlitwa do Ducha Świętego ‘Gebet zum Heiligen Geist’, na Świętego Ducha ‘zur Pfingsten’, Plac św. Ducha w Krakowie  ‘Platz zum Heiligen Geist in Krakau’.

Das übernatürliche Profil bezieht sich auf körperlose Wesen, die in den heiligen Schriften erwähnt werden. Dabei werden Kollokationen und Phraseme wie złyduch über Satan und Teufel oder dobry duch in Bezug auf Engel gebraucht, die auf die Bibel zurückzuführen sind, vgl.

można przyjmować różne interpretacje, jedną, że Bóg jest Dobrym Bogiem, a zło czyni zły duch szatan od którego może nas obronić tylko Dobry Bóg. Drugą że Bóg jest Bogiem dobra i zła – któż to nam taką interpretację podpowiada?
Dobry Boze !!!!, Usenet -- pl.soc.polityka, 2002-09-08

Das Spektrum des magischen Profils umfasst sämtliche als unerklärlich geltende Erscheinungen, die dem Aberglauben oder dem Spiritualismus zugeordnet werden können. In diesem Profil werden Geister synonymisch mit zahlreichen lexikalischen Äquivalenten genannt, vgl. straszydło ‘Monstrum, Scheusel’, upiór ‚Gespenst’, widmo ‘Gespenst’, zjawa ‘Geist, Erscheinung’.

Im magischen Profil werden diese Geister beschworen, vgl. wywoływać duchy. Im übernatürlichen Profil werden die bösen Geister ‘Dämonen’ von Exorzisten ausgetrieben, vgl. wypędzać duchy.

Das psychologische Profil bezieht sich auf die geistige Sphäre des Menschen, seine Gedanken, seinen Charakter und sein Intellekt sowie eine seelische Verfassung. Dieses Profil weist die meisten Wortbildungen sowie Phraseologismen und Kollokationen auf. Auch die Sprichwörter mit dem Lemma duch beziehen sich auf das psychologische Profil. Im Sprachgebrauch werden die lexikalisierten Redewendungen  sowohl in der Umgangssprache als auch in der Literatur oder im religiösen Diskurs angewandt, vgl. wyzionąć ducha ‘sterben’, człowiek wielkiego ducha ‘edler, mutiger Mansch’, oddać Bogu ducha ‘sterben’. Viele Phraseme des psychologischen Profils werden äquivalent mit dem Lexem myśl(i) ‘Gedanke(n)’ gebraucht, vgl. w duchu/ w myśli ‘im Geiste/ in Gedanken’; powiedzieć sobie coś w duchu/ pomyśleć sobie ‘sich etw. im Geiste sagen/ sich etw. denken’; być z kimś duchem/ być z kimś myślami ‘mit dem Geist bei jmdm. sein/ mit den Gedanken bei jmdm. sein’; być z kimś jednego ducha/ być z kimś jednej myśli ‘mit jmdm. eines Geistes sein/ mit jmdm. einer Meinung sein’; w głębi ducha/ w myśli ‘in Tiefe des Geistes/ in Gedanken’.

Das Relevanzprofil bezieht sich auf die Weltanschauung eines Menschen oder eines Kollektivs in einer bestimmten Zeitperiode. Dieses Profil wird vorwiegend in lexikalisierten Redewendungen wiedergegeben, vgl. w duchu romantyzmu ‘im Geiste der Romantik’ oder iść z duchem czasu ‘mit der Zeit gehen’.

Das soziale Profil bezieht sich auf den Zusammenhalt einer Gruppe, einer Mannschaft oder einer ganzen Nation, vgl. duch współpracy ‘der Geist des Zusammenarbeit’ oder duch dialogu ‘der Geist des Dialogs’.

Das philosophische Profil ist rein fachsprachlich und versteht den Geist duch als Gegensatz zu materia ‘Materie’.

Das Lexem duch ist im gegenwärtigen Sprachgebrauch fest verankert und weist in allen Profilen zahlreiche Phraseme und Kollokationen auf. Alle vorangegangenen Profile des SuP werden in den meisten Bedeutungswörterbüchern des Polnischen festgehalten. Dabei werden die beiden religiösen Bedeutungen zusammengefasst aufgeführt, auf die Trinität des Geistes wird nur mit dem Phrasem Duch Święty hingewiesen, vgl. SJPDor. (1958-1969), SWJP (1996), PSWP (1995-2005), ISJP (2000).   

Sprichwörter

 • Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. (Mt 26, 41; Mk 14, 38)
 • Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je nebeské království. (Mt 5,3)
 • Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni. (Ef 4,4)
 • Litera zabíjí, ale Duch dává život. (2. Kor 3,6)
 • Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. (Božena Němcová)

Sprichwörter

W małym ciele wielki duch [wörtl. in einem kleinen Körper ein großer Geist]/ die physikalische Größe bestimmt nicht das geistige Können

W zdrowym ciele zdrowy duch (seltener: zdrowy duch w zdrowym ciele) [wörtl. in einem gesunden Körper (wohnt) ein gesunder Geist]/ lat. mens sana in corpore sano; ein gut trainierter bzw. gesunder Körper formt den innewohnenden Geist nach seinem Abbild

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Emil Svoboda: Duch socialismu, 1950.
 • Hugo Toman: Žižkův duch, povaha a listy, 1924.
 • Josef Dolejší: Duch smaragdového kříže, 2003.
 • Josef Hora: Duch stále se rodící, 1981.
 • Lev Sychrava: Duch legií, 1919.
 • Michael Novak: Duch demokratického kapitalismu (Spirit of democratic capitalism, tschechische Ausgabe: Jiří Pilucha, Občanský institut, Praha), 1992.
 • Muzeum města Ústí nad Labem, Kristina Kaiserová: Duch zakladatelů - průmyslová společnost a společenská emancipace, 2006.
 • Jirat Vojtěch: Duch a tvar, 1967.
 • Václav Jamek: Duch v plné práci, 2003.

Film

 • Oldřich Lipský:Ať žijí duchové (Kinderfilm, Tschechoslowakei), 1977 − Kinder versuchen mithilfe von Geistern eine Burg vor der Umwandlung in eine LPG zu retten.

Architektur und Ortsnamen

 • Katedrála svatého Ducha v Hradci Králové − spätgotische Basilika und Hauptkirche der römisch-katholischen ostböhmischen Diözese/ Bistum Königsgrätz. Mehrere andere Kirchen in der Diözese sind ebenfalls nach dem heiligen Geist benannt.
 • kostel svatého Ducha v Opavě − gotische Kirche, durch den tschechischen Staat geschütztes Kulturdenkmal.
 • Ulice Pod Svatým Duchem in Český Krumlov, dort auch Name einer Herberge (http://www.svaty-duch.cz/index.php?site=kontakt).

Wissenschaft und Philosophie

 • Reihe Duch a svět − Spisy populárně poučné im Verlag F. Topič, Praha.
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Fenomenologie ducha, 1960. Übersetzt durch den tschechischen Philosophen Jan Patočka.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Adam Bahdaj: Wakacje z duchami, 1961.
 • Ewa Karwan-Jastrzębska: Duchy w teatrze, 2006.

Film

 • Uwierz w ducha (Ghost, Regie: Jerry Zucker), USA, 1990.
 • Spirit – Duch Miasta (The Spirit, Regie: Frank Miller), USA, 2008.
 • Duch (Poltergeist, Regie: Tobe Hooper), USA, 1982.
 • Duch epoki (Zeitgeist: The Movie, Regie: Peter Joseph), USA, 2007.
 • Tata duch (Ghost Dad, Regie: Sidney Poitier), USA, 1990.
 • Duch (Domovoy, Regie: Karen Oganesyan), Rußland, 2008.

Sonstiges

 • Werbung für eine Galerie

  (Quelle: http://www.karpaczanie.pl/wp-content/uploads/2013/02/skarbiec_ducha_gor_karpacz.jpg)
 • Werbung für eine Konferenz

  (Quelle: http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/755/29/1/d2048130105.jpg)

Bibliographie

Robinson, Howard 2012: „Dualism, in: Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/dualism/

Šrobar, Štefan 2011: Duch a hmota, in: Teologické texty 4. http://teologicketexty.cz/casopis/2011-4/Duch-a-hmota.html?co=duch%20a%20hmota

Tresmontant, Claude 2007Duch, tělo, duše in: Teologické texty 3. http://teologicketexty.cz/casopis/2007-3/Duch-telo-duse.html?co=pneuma

Loucká, Pavla: Dech, duch a duše češtiny, Praha 2008.

Bibliographie

Grzegorczykowa, Renata 1999: Dzieje i współczesne rozumienie wyrazów ‘duch i ‘dusza, in: Adamowski, J./ Niebrzegowska, S. (Hgs.), W zwierciadle języka i kultury, Lublin.

Karpluk, Maria 2008: „Uwagi do przekładu Geistliche Lieder Lutra przez Szymona Krofeya (1586)“, in: Studia linguistica in honorem Edvardi Breza, Bydgoszcz.

Koscielniak, Krzysztof 1999: Złe duchy w Biblii i Koranie, Kraków.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium