DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: viera
Tschechisch: víra

Polysemie

 1. religiös-institutionell: ‘Religion’
 2. religiös-subjektiv: ‘Überzeugung von der Gültigkeit einer religiösen Lehre’
 3. magisch: ‘Überzeugung von der Existenz übernatürlicher Wesen’
 4. ideologisch: ‘Überzeugung von der Richtigkeit einer Weltanschauung’
 5. Vertrauensprofil: ‘Vertrauen, Hoffnung’
 6. Wahrheitsprofil: ‘Überzeugung von der Richtigkeit einer Aussage’
 7. Kreditprofil: ‘finanzielle Kredibilität’
 8. kollektiv: ‘Gruppe von Menschen’

Polysemie

 1. religiös-institutionell: ‘Religion’
 2. religiös-subjektiv: ‘Überzeugung von der Gültigkeit einer religiösen Lehre’
 3. magisch: ‘Überzeugung von der Existenz übernatürlicher Wesen’
 4. ideologisch: ‘Überzeugung von der Richtigkeit einer Weltanschauung’
 5. Vertrauensprofil: ‘Vertrauen, Hoffnung’
 6. Wahrheitsprofil: ‘Überzeugung von der Richtigkeit einer Aussage’
 7. Kreditprofil: ‘finanzielle Kredibilität’
 8. kollektiv: ‘Gruppe von Menschen’

Profil: religiös-institutionell

Profil: religiös-institutionell

Definition

viera

Die Lehre einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft über Gott und die von ihm oder seinen menschlichen Repräsentanten verkündeten Lehren und Vorschriften.

Sg. tant.

Definition

víra

Die Lehre einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft über Gott und die von ihm oder seinen menschlichen Repräsentanten verkündeten Lehren und Vorschriften.


Konnotationen

 • ewiges Leben, Himmel, unsterbliche Seele
 • Kirche, Theologie, Dogmen
 • Transzendenz, nicht zu beweisen, übernatürlich

Konnotationen

 • ewiges Leben, Himmel, unsterbliche Seele
 • Kirche, Theologie, Dogmen
 • Transzendenz, nicht zu beweisen, übernatürlich

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • konfesia ‘Konfession’
 • krédo ‘Kredo, Glaubenssatz’
 • naboženstvo ‘Religion’
 • relígia ‘Religion’
 • vyznanie ‘Bekenntnis’

Opposita

 • ateizmus ‘Atheismus’
 • agnosticizmus ‘Behauptung, dass niemand weiß, ob es Gott gibt oder nicht gibt; resignative/ skeptische Haltung gegenüber Gottesglauben und Gottesbeweisen’
 • modlárstvo ‘Götzenkult’
 • pohanstvo ‘Paganismus, Heidentum’
 • povera1 ‘Aberglaube’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • náboženství ‘Religion’
 • učení ‘Lehre’
 • vyznání ‘Glaube, Konfession’

Opposita

 • pohanství ‘Heidentum’
 • modlářství ‘Götzenkult’
 • pověry ‘Aberglauben’
 • nevíra ‘Unglauben/ Negation von Glauben’
 • ateismus/ ateizmus ‘Atheismus’
 • agnosticismus ‘Behauptung, dass niemand weiß, ob es Gott gibt oder nicht gibt; resignative/ skeptische Haltung gegenüber Gottesglauben und Gottesbeweisen’

Wortbildungen

Substantive

 • vieronaukaveraltet ‘Glaubenslehre, Dogmatik’
 • vierouka ‘Glaubenslehre, Dogmatik’
 • vierovyznanie ‘Glaubensbekenntnis, Credo’, vgl. Ústava z roku 1921 uznala rímskokatolícke vierovyznanie za hlavné. ‘Die Verfassung von 1921 erkannte das römisch-katholische Bekenntnis als vorherrschend an.’
 • vierozvest ‘Glaubensapostel’

Adjektive

 • inoverecký ‘andersgläubig’
 • vieroučný ‘Glaubenslehre, Dogmatik’
 • vierozvestský ‘apostolisch, in der Art und Weis eines Glaubensapostels’

Wortbildungen

Substantive

 • věrovyznání1 ‘Glaubensbekenntnis, Credo’
 • věrouka ‘Glaubenslehre, Dogmatik’
 • věrozvěst ‘Glaubensapostel’

Verben

Andere

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Apoštolské vyznanie viery ‘Apostolisches Glaubensbekenntnis’
 • dať sa na vieru: <niekdo> sa dá na vieru ‘zum Glauben finden, gläubig werden’
 • kresťanská/ katolícka/ evanjelická/ židovská/ mohamedánska viera [wörtl. christlicher/ katholischer/ evangelischer/ jüdischer/ muslimischer Glaube]/ ‘Einzelbezeichnungen für die religiösen Systeme der einzelnen Religionen und Konfessionen’
 • obrátiť na (inú/ svoju) vieru: <niekto> obráti <niekoho> na (inú/ svoju) vieru [wörtl. jmdn. zum (anderen/ eigenen) Glauben bekehren]/ ‘bewirken, dass jmd. ein (anderes/ das eigene) religiöse Bekenntnis annimmt’
 • odpadnúť od viery: <niekto> odpadne od viery/ vom Glauben abfallen
 • prestúpiť na inú vieru: <niekto> prestúpi na inú vieru [wörtl. zu einem anderen Glauben übertreten]/ ‘die Konfession wechseln’
 • prijať/ hlásať vieru: <niekto> prijme, hlása <nejakú> vieru [wörtl. einen Glauben annehmen, bekennen]/ ‘sich zu einer Religion oder Konfession bekennen’
 • viera otcov/ der Glaube der Väter
 • zrieknúť sa viery: <niekto> sa zriekne viery [wörtl. dem Glauben entsagen]/ ‘vom Glauben abfallen’

Kollokationen

 • človek inej viery
 • praktizovať svoju vieru
 • pravá viera
 • stará viera
 • svedky viery
 • šírenie viery
 • v mene viery
 • vyučovanie viery
 • vyznanie viery

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dát se na víru: <někdo> se dá na víru ‘zum Glauben finden, gläubig werden’
 • obrátit na víru: <někdo> obrátí <někoho> na víru/ jmdn. zum Glauben bekehren
 • odpadnout od víry: <někdo> odpadne od víry/ vom Glauben abfallen
 • vyznávat svou víru: <někdo> vyznává svou víru/ seinen Glauben bekennen
 • zřeknout se víry: <někdo> se zřekne víry/ sich vom Glauben lossagen

Kollokationen

 • křesťanská víra
 • náboženská víra
 • pravá víra
 • přejít na evangelickou víru
 • šířit víru
 • věda a víra
 • zakotvení ve víře

Belege

Taký istý význam má aj zvratná podoba vyznať sa/ vyznávať sa, len sa tu zdôrazňuje vnútorný stav hovoriaceho. Slovesné podstatné mená sú takisto v obidvoch vidových podobách, teda vyznanie i vyznávanie, ale dokonavou podobou sa označuje aj náboženský stav (obyvatelia všetkých vyznaní), ako aj istá modlitba (Vyznanie viery).
Kultúra slova 1.1995

Naši predkovia si lepšie vedeli brániť staré obyčaje, svoju starú vieru, láskavých drevených bohov. Každému z nich vyhradili rovnaké miesto na drevených nebesiach a nechceli sa preto dobrovoľne vzdať svojej egalistickej vízie sveta, a prečo aj?
Baláž, Anton: Kronika šťastných zajtrajškov. Bratislava 1997

Synkretizmus pohanskej viery a novovekého kresťanstva sa odrazil napr. aj v tom, že pôvodne Mokoši zasvätený štvrtok sa po prijatí kresťanstva preniesol na Luciu. Pohanské prežitky sa však ťažko vykoreňovali.
Kultúra slova 3.1997

Učenie katolíckej cirkvi nie iba v otázkach viery, ale aj v sociálnych otázkach bolo u nás celé desaťročia zamlčiavané, ba celkom neprístupné.
Kultúra slova 2.1998

Doprava znamená totiž pre veľkorozmernú olejomaľbu na dreve nepredstaviteľne vysoké riziko. Odškodnením za ich neprítomnosť boli iné vynikajúce obrazové kázne, kde umelec až do najmenších podrobností spodobil neresti a zvrátenosti ľudstva odpadnutého od pravej viery.
Slovo 1.2002

Belege

Vedou je lidé, kteří připravují program tak, aby činy i slovy ukazovali, co je víra , co to znamená být křesťanem.
syn2006pub: Lidové noviny, č. 127/1991,opus.rokvyd=1991

Ptáte se mne na mou osobní filozofii, jíž se řídím ve své veřejné činnosti - a na to, jakou roli v ní hraje má náboženská víra .
syn2006pub: Lidové noviny, č. 234/1992

V té nejvyšší filozofické úrovni bych bral hinduismus jako alterantivní náboženství k těm vírám , jež známe, třeba křesťanským. Oproti naší víře křesťanské klade hinduismus důraz na meditace jako práci na sobě samém.
syn2006pubLidové noviny - Nedělní příloha, č. 7/1992

Zajímavostí je, že Micuko, která původně vyznávala buddhismus, se v Čechách nechala pokřtít a přešla na katolickou víru .
syn2006pub: Lidové noviny - Kulturní příloha, č. 16/1994

Tento důsledný postoj mu přinesl i Nobelovu cenu míru, a když nic jiného, umožnil mu uchovat si víru i v době nejtěžší - když čínská armáda vtrhla na střechu světa. O devět let později, po nevydařeném povstání, dalajlama svou zemi nuceně opustil.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 11. 6. 1997

Profil: religiös-subjektiv

Profil: religiös-subjektiv

Definition

viera

Gefühlsmäßige Überzeugung eines Menschen, dass eine religiöse Lehre wahr und gültig ist.

Sg. tant.
viera v <niečo>
viera, že

Definition

víra

Gefühlsmäßige Überzeugung eines Menschen, dass eine religiöse Lehre wahr und gültig ist.

Sg. tant.
víra v <něco>
víra, že _

Konnotationen

 • Gott, ewiges Leben, Himmel, unsterbliche Seele
 • Hoffnung, Zuversicht

Konnotationen

 • Gott, ewiges Leben, Himmel, unsterbliche Seele
 • Hoffnung, Zuversicht

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • zbožnosť ‘Frömmigkeit’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • zbožnost ‘Frömmigkeit’

Wortbildungen

Substantive

 • veriaci1 ‘Gläubiger’, vgl. Všetci veriaci majú prosiť Pána, aby dal mnoho povolaní a aby povolaným pomáhal odpovedať na jeho volanie s láskou. ‘Alle Gläubigen müssen den Herrn bitten, dass er ihnen eine Berufung schenkt und dass er dem Berufenen hilft, auf sein Rufen in Liebe zu antworten.’

Adjektive

 • maloverný1 ‘kleingläubig’, vgl. „Čo sa bojíte, maloverní?... Dôverujte, ja som to, nebojte sa.“ (Mt 14, 27) ‘„Was fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? .... Vertraut mir, ich bin da, fürchtet euch nicht..“ (Mt 14, 27)
 • veriaci2 ‘gläubig’, vgl. veriaci človek ‘gläubiger Mensch’

Wortbildungen

Substantive

 • věrovyznání2 ‘Glaubensbekenntnis, Credo’
 • důvěra1 ‘Vertrauen’

Verben

Andere

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • stratiť vieru: <niekto> stratí vieru [wörtl. den Glauben verlieren]/ ‘aufhören, ein gläubiger Mensch zu sein’
 • viera v boha [wörtl. Glaube an Gott]/ ‘von der Existenz eines Schöpfers überzeugt sein’
 • viera vo večný život [wörtl. Glaube an das ewige Leben]/ ‘von der Unsterblichkeit des Menschen überzeugt sein’

Kollokationen

 • otázky viery
 • viera v posmrtný život

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • vyznání víry ‘Glaubensbekenntnis’

Kollokationen

 • otázka víry

Belege

Treba ešte dodať, že autorove myšlienkové postupy a hľadanie odpovede na existenciálne otázky sú založené na kresťanskom duchovnom základe, čo vidno aj z toho, že autor nezatajuje svoju vieru v Boha.
Kultúra slova 1.1998

My sme vás zavolali, aby ste nám vysvetlili, prečo ste prihlásili deti na vyučovanie náboženstva. – Preto, lebo som kresťan katolík a chcem, aby moje deti boli po kresťansky vychovávané. Prehovoril jeden starší pán, ktorý hovoril česky: – Predstavte si, že ja na žiadneho dedečka neverím, moja viera v Boha je v súlade s vedeckým svetovým názorom.
Ladislav Kvasnička, Statoční svedkovia viery, 2000

Belege

Naše víra ve vzkříšení se osvědčuje naší spoluúčastí na této události, naším „spoluvzkříšením“. Podle Pavla jsme i my už byli spolu s Kristem vzkříšeni (Kol 3,1).
www.google.cz [5.10.2010]

Základní princip spiritismu je založen na víře , že duše a tělo nejsou na sobě závislé a existují odděleně.
www.google.cz [5.10.2010]

Profil: magisch

Profil: magisch

Definition

viera

Gefühlsmäßige Überzeugung von der Existenz von Wesen oder Phänomenen, die sich nicht eindeutig beweisen lassen und die von der Mehrheit der Menschen für nichtexistent gehalten werden (z. B. Geister) oder denen keine kausale Wirkung für das reale Leben zugestanden wird (wie bei Träumen u. Ä.).

Sg. tant.

viera v <niečo>

viera, že

Definition

víra

Gefühlsmäßige Überzeugung von der Existenz von Wesen oder Phänomenen, die sich nicht eindeutig beweisen lassen und die von der Mehrheit der Menschen für nichtexistent gehalten werden (z. B. Geister) oder denen keine kausale Wirkung für das reale Leben zugestanden wird (wie bei Träumen u. Ä.).

Sg. tant.

víra v <něčo>

víra, že

Konnotationen

 • Gespenster, Geister, Wunschbilder
 • Naivität, Spiritismus, Exzentrik, Esoterik

Konnotationen

 • Gespenster, Geister, Wunschbilder
 • Naivität, Spiritismus, Exzentrik, Esoterik

Lexikalische Relationen

Opposita

 • povera2 ‘Aberglaube’, vgl. Pokladali vieru v Boha za poveru a ópium ľudu. ‘Sie betrachteten den Glauben an Gott als Aberglauben und als Opium für das Volk.’ 

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • pověra1 ‘Aberglauben’
 • přesvědčení1 ‘Überzeugung’

Wortbildungen

Adjektive

 • poverový ‘abergläubisch’, vgl. poverové predstavy o magických príčinách chorôb  ‘abergläubische Vorstellungen über die magischen Ursachen von Krankheiten’

Wortbildungen

Substantive

 • pověra2 ‘Aberglauben’

Verben

Andere

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • viera v duchy
 • viera v mimozemšťanov
 • viera v zázraky

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • víra v duchy
 • víra v mimozemšťany
 • víra v osud
 • víra v zázraky

Belege

Ak skúmame ľudovú vieru na démonov a s nimi spojené predstavy a povery, hovoríme o ľudovej démonológii.
Literárny týždenník 12.1998

Tí, čo nemali zrkadlo pri posteli, odmietli túto zvesť, lebo odporovala ich nedávno prijatej viere v zlú moc okolo mesiaca. Lenže slnku sa nedá dlho neveriť, najmä nie v čase pohanskej lásky. 
Krásy Slovenska, 7.1958

Miesto v societe mu zaisťoval výnimočný čin, o ktorom sa medzi ľuďmi hovorilo, pretože kultúrne hodnoty boli uchovávané v ústne šírených príbehoch. Tu mala svoje miesto aj mágia a viera v zázraky. Táto spoločnosť žila v prírodnom čase – všetko sa opakovalo, reťazec udalostí bol rovnaký, preto bolo možné udalosti predpovedať (predpovede, veštby) alebo ich ovplyvniť magickým pôsobením.
Anna Fischerová (Ed.), Kulturologické štúdie, 1998

Belege

Argentinský jezuita Funes je spíše skeptický pokud jde o možnost, že by byly brzy objeveny další formy života. V roce 2008 však prohlásil, že víra v Boha je slučitelná s vírou v mimozemšťany (...).
www.google.cz [5.10.2010]

Víra v zázraky však odporuje oběma bodům, proto víra v zázraky odporuje kritické historii. Historik musí odmítnout všechny zázraky. Kdokoliv, kdo věří v zázraky, je naivní a nekritický ve svém myšlení.
www.google.cz [5.10.2010]

Víra ve zlé duchy jakožto původce nemocí se kymácela. Do 18. století nosili lidé k ochraně před morem a jinými nemocemi kolem krku amulety, které obsahovaly kousky žab a jiných živočichů a zvířecích výkalů.
syn

Je - li předmět náboženství chápán osobně ( bůh , bohové ), jedná se o teistické náboženství, v opačném případě o neteistické (buddhismu, taosimus). Mnoho různých náboženství neuznává víru v bohy, duchy nebo posmrtný život, ani jiné jevy, jež shrnujeme pod společnou kategorii nadpřirozena. Kategorie nadpřirozena předpokládá, že chápeme, co je přirozené.
syn

Každopádně je to film pozo ruhodný tím, co v něm je, i tím, že v něm ledacos není. Podobně jako ve zmíněném filmu Puls se v Kruhu střetá tradiční víra v duchy a moderní technologie. Podobně jako americké teenagerské horory je Kruh založen na povídačce toho typu, jakým se u táboráku straší dospívající mládež.
syn

Profil: ideologisch

Profil: ideologisch

Definition

viera

Überzeugung von der Richtigkeit einer Weltanschauung, einer Ideologie, einer Gesellschaftslehre, einer Bewegung oder auch nur eines bestimmten Grundsatzes bzw. Wertes.

Oft als kritischer Kommentar über eine Überzeugung von Anderen, von der sich der Sprecher distanziert.

Sg. tant.

viera v <niečo>

viera, že

Definition

víraokkasionell

Überzeugung von der Richtigkeit einer Weltanschauung, einer Ideologie, einer Gesellschaftslehre, einer Bewegung oder auch nur eines bestimmten Grundsatzes bzw. Wertes.

Oft als kritischer Kommentar über eine Überzeugung von Anderen, von der sich der Sprecher distanziert.

Sg. tant.
víra v <něco>
víra, že _

Konnotationen

 • Unerschütterlichkeit
 • Prinzipienfestigkeit
 • Starrsinn
 • Fanatismus 

Konnotationen

 • Unerschütterlichkeit
 • Prinzipienfestigkeit
 • Starrsinn
 • Fanatismus

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • presvedčenie ‘Überzeugung’
 • svetonáhľad ‘Weltanschauung’
 • svetonázor ‘Weltanschauung’
 • zmýšľanie ‘Gesinnung, Denkart’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • důvěra2 ‘Vertrauen’
 • naděje ‘Hoffnung’
 • přesvědčení2 ‘Überzeugung’
 • věrnost1 ‘Treue’

Wortbildungen

Adjektive

 • maloverný2 ‘kleingläubig’, vgl. maloverní pochybovači ‘kleingläubige Zweifler’

Wortbildungen

Substantive

 • důvěra3 ‘Vertrauen’

Verben

Andere

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • mať vieru v úspech/ vo víťazstvo: <niekto> má vieru v úspech/ vo víťazstvo <niečoho> [wörtl. Glauben an den Erfolg, den Sieg von etw. haben]/ ‘vom positiven Ausgang einer Sache fest überzeugt sein’
 • viera v človeka/ v spravodlivosť [wörtl. Glaube an den Menschen/ an die Gerechtigkeit]/ ‘feste Überzeugung, dass etw. Abstraktes oder Ideologisches über bestimmte (positive) Eigenschaften verfügt’
 • viera v lepšiu/ šťastnú budúcnosť [wörtl. Glaube an eine bessere/ glückliche Zukunft]/ ‘feste Überzeugung, dass etw. einen positiven Ausgang findet’

Kollokationen

 • iracionálna viera
 • nepokoriteľná viera
 • odpadnutý od pravej viery
 • svätá viera v ľudskosť

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • být pln víry, že
 • falešná víra
 • hluboká víra
 • naivní víra
 • nezlomná víra
 • pevná víra
 • víra v uzdravení
 • ztratit víru v pokrok

Belege

Skrachovali, lebo vidina rýchlych ziskov ich obrala o schopnosť reálne posudzovať možnosti kapitálu. S krvou podliatymi očami investovali ťažko zarobené peniaze v svätej viere v moc kapitálového trhu.
Slovo, 12.2002

Moje presvedčenie, ako vyplýva aj z mojich kníh a poučení Kreiskeho, je viera, že Európa, aj svet v budúcnosti budú demokratické a socialistické. Nič, čo treba stále reformovať, premenúvať, etiketovať.
Slovo, 14.2002

S osvietenskými filozofmi ho spája zásadná kritika pomerov, ale autor Emila, Spoločenskej zmluvy, Júlie alebo Novej Heloisy, práce O pôvode nerovnosti a mohých ďalších, stojí na iných pozíciách a vo viacerých smeroch prekračuje hranice spôsobu osvietenského myslenia. Skeptický samotár je v opozícii k materializmu a optimistickej viere v pokrok rozumu a morálky.
Slovo, 24.2002

Dúfam, že majú pravdu, no možno sa dívajú do spätného zrkadla. Náš optimizmus ohľadom Ameriky, naša viera, že náš národ nakoniec nájde svoju cestu, je z minulosti, z minulosti, v ktorej sme boli spoločnosťou s prevažujúcou strednou vrstvou.
Slovo, 50.2002

Belege

Skutečně konzervativní je dnes, argumentují, nejenom stará pravice se svou směšnou vírou v autoritu, řád a úzkoprsé vlastenectví, nýbrž i stará levice se svým bojem proti kapitalismu.
www.google.cz [7.10.2010]

Individuální potřeby a zájmy hrají velmi důležitou roli. Jejich uspokojení je nevyšším principem. Je to zároveň společnost postavená na víře , že lze prodat a koupit cokoli. Od materiálních statků, vlastní práce, vědomostí, hodnot, povahových rysů až po vlastní identitu.
www.google.cz [7.10.2010]

Materialismem rozumí hlavně toto: rozvoj sekt, narkomanie, zklamání z ideologií, ztráta víry ve vědecký i technický pokrok, pocit slepé uličky demokratického vývoje, zklamání ze slibů politiků a ekonomů.
syn2006pub: Lidové noviny, č. 117/1997

Profil: Vertrauen

Profil: Vertrauen

Definition

viera

Vertrauen in eine Person, Institution oder ein Mittel; Überzeugung von den guten Absichten einer Person oder auch dem guten Ausgang bzw. der Folge einer Handlung. Immer mit einer positiven Einstellung zu der Sache oder dem Geschehen verbunden.

Sg. tant.

viera v <niečo>

viera, že

Definition

víra

Vertrauen in eine Person, Institution oder ein Mittel; Überzeugung von den guten Absichten einer Person oder auch dem guten Ausgang bzw. der Folge einer Handlung. Immer mit einer positiven Einstellung zu der Sache oder dem Geschehen verbunden.

Sg. tant.
víra v <něco>
víra, že _

Konnotationen

 • Optimismus 

Konnotationen

 • Optimismus

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • vernosť ‘Treue’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • důvěra4 ‘Vertrauen’
 • věrnost2 ‘Treue’

Wortbildungen

Substantive

 • dôvera ‘Vertrauen’
 • hodnovernosť ‘Glaubwürdigkeit’
 • ľahkovernosť ‘Leichtgläubigkeit’
 • nedôvera ‘mangelndes Vertrauen’
 • nevera ‘Untreue, auch: Unglaube oder ungenügender Glaube’
 • nevierabuchspr. Nebenform zu nevera, ‘Untreue, auch: Unglaube oder ungenügender Glaube’
 • sebadôvera ‘Selbstvertrauen’
 • sprenevera ‘Veruntreuung’
 • vierohodnosť ‘Glaubwürdigkeit’
 • vierolomcaselten ‘treuloser, wortbrüchiger Mensch’, vgl. „Ale si obžalovaný, žes' viac ráz vieru zlomil,“ odpovedal predseda vážnym hlasom, „a tak si vierolomca, čo je toľko ako krivoprísažník.“ ‘„Aber du bist dessen angeklagt, dass Du Dein Wort einige Male gebrochen hast“, antwortete der Vorsitzende mit ernster Stimme, „also bist Du ein wortbrüchiger Mensch, also so etwas wie ein Eidbrüchiger.“’

Adjektive

 • dôverčivý ‘vertrauenswürdig’, vgl. dôverčivý človek ‘ein vertrauenswürdiger Mensch’
 • hodnoverný ‘glaubwürdig’
 • ľahkoverný ‘leichtgläubig’
 • vierohodný ‘glaubwürdig’
 • vierolomný ‘treulos, wortbrüchig’, vgl. Predseda KDH nazval vtedajšieho premiéra vierolomným. ‘Der Vorsitzende der slowakischen Christdemokraten nannte den Premier einen Wortbrüchigen.’

Verben

 • zhodnoverniť ‘glaubwürdig machen’

Wortbildungen

Substantive

 • důvěra5 ‘Vertrauen’

Verben

Adjektive

 • věrodatný ‘úber eine Person, die einem Gegenüber Vertrauen entgegenbringt oder entgegenbringen muss’
 • věrohodný ‘glaubwürdig’
 • věrolomný ‘vertrauensbrüchig’
 • vgl. → věřit

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • človek malej vierybuchspr. [wörtl. ein Mensch von kleinem Glauben]/ ‘kleingläubig sein, kein Vertrauen haben’
 • pevná/ nezlomná/ skalopevná viera: pevná/ nezlomná/ skalopevná viera <v niekoho/ niečo> [wörtl. fester/ unerschütterlicher/ felsenfester Glaube]/ ‘fest von etw. überzeugt sein’
 • slepá viera/ blinder Glaube, blindes Vertrauen
 • strácať/ stratiť vieru: <niekto> stráca/ stratí vieru <v niekoho/ niečo> [wörtl. den Glauben an verlieren]/ ‘von etw. enttäuscht sein, kein Vertrauen mehr zu jmdm./ etw. haben’
 • v dobrej viere/ in gutem Glauben
 • viera vo vlastné schopnosti [wörtl. Glaube an die eigenen Fähigkeiten]/ ‘überzeugt sein, sich auf seine Kräfte und Fähigkeiten verlassen zu können’
 • žiť na vieruumg., veraltet: <niekto> žije <s niekým> na vieru [wörtl. auf Glauben leben]/ ‘ohne Trauschein, in wilder Ehe leben’

Kollokationen

 • byť odkazaný na vieru
 • konať v dobrej viere
 • konať v najlepšej viere
 • postoj založený na viere a nádeji v projekt
 • spoliehať sa na vieru

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dát víru: <někdo> dá <někomu>/ <něčemu> víru ‘jmd. Glauben schenken’

Belege

Najhoršie na tom je, že pre redakciu Výberu je B. Hochel nezvratnou autoritou, a tak mu v dobrej viere uverejnia všetko, čo napíše. Článok, o ktorom píšem, neurobí nám vo svete dobré meno.
Kultúra slova, 3.1999

Výraz divého manželstva o nesobášených, ale manželsky spolu žijúcich ľud slovenský nezná. On hovorí o takýchto, že žijú spolu na vieru, na veru t.j. na sľub či dľa sľubu sebe daného, bo viera znamená v reči ľudu i sľub, alebo že teda medzi sebou vykonali len veru, sverili sa, či soddali sa pred oddavačom a pýtačom, jak tieto sdávanky, pýtačky, prstenky opísali sme si vyššie.
SNK

Kým som sa nedala na vieru, asi si so mnou poriadne užili. Bola som jedináčik a dokonale som to zneužívala. Bola som ľahko ovplyvniteľná, čím negatívnejší príklad, tým sa mi viac pozdával.
SME, 02.09.1995

Kúpila som tento prístroj v najlepšej viere, že je to prospešná vec. Prvú licenciu mi dali po pol roku, aj to len počas nefunkčnosti mamografického prístroja v ružinovskej nemocnici.
Profit. Bratislava,  2001

Odborníci by však nedali ruku do ohňa za to, že Maova krajina zázrakov prežije rok 2000. „Nan-ťie nie je politický model a už vôbec to nie je dôkaz úspešnosti centrálneho plánovania,“ hovorí politológ Liou Ťün-ning. No obyvatelia nevšednej dediny majú na vec iný názor. „Spoliehame sa na vieru,“ hovorí riaditeľ miestnej továrne na rezance Wang Jao-te.
Východoslovenské noviny, 30.09.1999

V styku s ľuďmi sme odkázaní na vieru. Druhého človeka môžeš prijať len cez vieru. Nevidíš jeho myšlienky, nevieš čo koná keď nie je s Tebou.
Michal Regec, Hľadám svoj domov, 1997

Belege

Většina československé populace je stále přesvědčena, že krize, kterou je nutné projít, nebude příliš hluboká a že se ji podaří přežít bez větších změn v přístupu k životu a k práci. Tuto naivní víru už Maďaři a Poláci ztratili.
syn2006pub: Respekt, č. 18/1991

„Opomíjením této skutečnosti vzniká falešná víra ve schopnosti některých jedinců vytvářet a navrhovat lepší světy pro zbývající lidi.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 23. 8. 1994

Naopak, jeho výpověď se opírá o hlubokou víru v přátelství, v lidskou etiku, která člověku, jenž si ji uchová, pomůže přežít i krajní, téměř bezvýchodnou situaci.
syn2006pub: Hospodářské noviny - víkend, ročník 1995

Tvrdím, že prvním předpokladem úspěšného manažera je víra v sama sebe a jistota, že když bude vykonávat svoji práci s plným nasazením, úspěch ho nemine.
syn2006pub: Hospodářské noviny, ročník 1996

Než jsem však stačil zapochybovat o své víře v rozum tohoto národa, spadl jsem do nové hry na hloupost, hry velice prostinké, s hloupými pravidly, nudné, nesmyslné a konec konců nevážné.
syn2006pub: Lidové noviny, č. 129/1996

Propadl jsem falešné víře v domov, aniž jsem si to uvědomil. Považoval jsem domov a dům, zaměstnání a získaná práva za vytrvalé statky, za věčnost, která je spojitelná pouze s Bohem.
syn2006pub: Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu, č. 2 - 3/1996

Avšak poslední dva dny má pevná víra ve smysluplnost mého snažení utrpěla otřesy nejméně sedmého stupně Richterovy stupnice.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 21. 8. 1999

“Po předchozí zkušenosti jsme pozbyli víry , že by odklad byl užitečný,“ vysvětluje místopředseda soudu Miloš Holeček.
syn2006pub: Respekt, č. 50/2002

 

Profil: Wahrheit

Profil: Wahrheit

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Profil: Kredit

Profil: Kredit

Definition

vieraveraltet

Umgangssprachlich, veraltet für Kredit (vgl. dt. etw. auf Treu und Glauben borgen).

Definition

víraveraltet

Das Profil gibt es im gegenwärtigen Tschechischen nicht. Für Lateinkundige ist dennoch interessant, dass der Latinismus Kredit (im Finanzwesen) und credo ‘ich glaube’ (im Christentum) denselben Ursprung haben. Auch das Substantiv věřitel/ Gläubiger ‘jmd., der eine Schuldforderung an jmdn. hat’ gehen auf  das gemeinsame Basiswort zurück. Offensichtlich war das Vertrauen eine Grundlage für jegliche Finanzoperationen. 

Konnotationen

 • guter Leumund 

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • krédit ‘Kredit’
 • úver ‘Kredit’

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

Substantive

 • veriteľ ‘Gläubiger’, vgl. Ale múzeum v tých rokoch bolo vo finančnej liesni a jeho veriteľom bol aj Ignác Spôttl. ‘Das Museum war aber in diesen Jahren in einer finanziellen Klemme und einer ihrer Gläubiger war auch Ignác Spôttl.’

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • piť na vieru
 • vziať na vieru

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Na púhu statočnosť, bez všetkej druhej záruky a poručníctva, idú u nás celé súčty do obchodu. Požičajú nielen známym, nič nemajúcim, krem tej statočnosti; ale požičajú aj neznámym až v tomto často obdivujem jejich ľahkovernosť alebo radšej spolahlivosť na to slovo a prosbu statočnosti. Ale si aj statočne prinavracujú, čo takto vzali „na úver, na vieru.“
SNK

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Profil: kollektiv

Profil: kollektiv

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Etymologie

Enter your text here.

Etymologie

Vgl. → věřit.

Semantischer Wandel

Die modernen Bedeutungswörterbücher des Slowakischen führen drei bis vier Bedeutungen von viera auf, von denen die Bedeutungen ‘Kredit’ und ‘Treue’ veraltet sind. Das SSJ (1959-1968) expliziert viera wie folgt: 1. pevné presvedčenie o správnosti, pravdivosti, istote, jestvovaní ap. niečoho, verenie v niečo, dôverovanie, dôvera ‘sichere Überzeugung von der Richtigkeit, der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit, der Existenz u.ä. von etwas, Glauben an etwas. Zutrauen, Vertrauen’ 2. náboženské presvedčenie, náboženstvo, vierovyzanie, konfesia ‘religiöse Überzeugung, Religion, religiöses Bekenntnis, Konfession’ 3. hovor. zastar. úver, kredit, vera ‘umgangssprachlich, veraltet: Kredit, [sowie eine Bedeutung, die im Deutschen im folgenden Phrasem resthaft erhalten geblieben ist: auf Treu und] Glauben’ 4. zastar. vernosť, veraltet: Treue’. Das KSSJ (2003) bringt folgende Erklärung: 1. cirk. slobodný súhlas s pravdami, kt. zjavil Boh ‘kirchlich: freie Zustimmung zu den Wahrheiten, die Gott geoffenbart hat’ 2. náb. presvedčenie; vierovyznanie ‘religiöse Überzeugung, religiöses Bekenntnis’ 3. pevné presvedčenie o jestvovaní, o správnosti niečoho, verenie ‘feste Überzeugung von der Existenz, der Richtigkeit von etwas, das Glauben’.

Das vorliegende Wörterbuch führt dagegen für das Slowakische sechs Profile auf: ein religiös-institutionelles, ein religiös-subjektives, ein magisches, ein ideologisches, ein Vertrauensprofil und ein Kreditprofil. Die beiden letzteren Profile gelten als veraltet. Die anderen Profile sind im Slowakischen stabil.

Die Kernbedeutung von viera  kann als persönliche Sicherheit, feste Überzeugung oder tiefsitzendes Vertrauen in die Wahrheit, Wirklichkeit oder Verlässlichkeit einer Macht, eines Prinzips, einer Vorstellung, Sache oder auch einer Person beschrieben werden. Sie unterliegt den einzelnen Profilen und bildet die semantische Brücke zwischen den Lexembedeutungen. Etymologisch gesehen handelt es sich um eine sekundäre Bedeutung, die primäre lag ursprünglich bei der Referenz ‘Wahrheit, Wirklichkeit oder Verlässlichkeit’, es blieb aber nur der Aspekt des individuellen Bezugs auf diese Referenz erhalten (vgl. Etymologie). Damit weist das Wort eine große Übereinstimmung mit der hebräischen Wurzel amn auf, die semantisch die Bedeutungen von Feststehendes, Wahres, Vertrauen, Glauben umfasst. Es ist anzunehmen, dass die Bedeutung von viera im Slowakischen ebenso wie in den anderen europäischen Sprachen durch die christliche Lehre stark durch die biblischen Äquivalente beeinflusst worden ist und somit eigentlich die Übertragung von im Hebräischen, Griechischen und Latein vorhandenen Konzepten auf natives Wortmaterial darstellt.

Demzufolge lässt sich synchron nicht mehr entscheiden, welche Bedeutung dem Konzept heute zugrunde liegt. Das Substantiv wird von den Sprechern im Gegensatz zum Verb veriť ‘glauben’ primär als religiös verstanden und umfasst die beiden religiösen Profil sowie auch das magische Profil, in denen Sachverhalte für wahr gehalten werden, ohne dass sich der geglaubte Sachverhalt beweisen lässt. Für die anderen Profile lässt sich andererseits die Dominanz des semantischen Kerns ‘Vertrauen’ feststellen. Wie im Artikel zum semantischen Wandel von víra im Tschechischen ausgeführt wird, kann man allerdings auch umgekehrt von einem Primat des Vertrauens des Menschen zu Gott ausgehen und somit das religiöse Profil als vom Vertrauenprofil abgeleitet ansehen.

Im religiösen-subjektiven Profil steht das Für-Wahr-halten der Existenz Gottes und das Vertrauen auf die Zusagen Gottes an den einzelnen Menschen im Vordergrund. (vgl. viera v Boha ‘Glauben an Gott’) Während es hier um einen Vorgang im Menschen handelt, kann dieser subjektive Vorgang, wenn er sich in Dogmen, Glaubenssystemen und in Institutionen verfestigt, als tatsächlich existente religiöse Überzeugung definiert werden. (vgl. vyznanie viery ‘Glaubensbekenntnis’, otázky viery ’Glaubensfragen’ viera našých otcov ’der Glaube unserer Väter’.) Das magische Profil bezieht sich auf das Überzeugt-Sein von der Existenz übernatürlicher Phänomene, die von den Menschen, die daran glauben, auch als religiös eingestuft werden können. In der Regel werden entsprechende Überzeugungen aber von anderen berichtet. Sie können kritisch sein oder ironisch gemeint sein, der Mensch, dem solch ein Glauben unterstellt wird, wird meist durch den Bericht als ängstlich, naiv, intellektuell unterlegen bzw. nur begrenzt zurechnungsfähig abgewertet. Meist wird eine entsprechende Proposition durch das Verb veriť zum Ausdruck gebracht. (siehe dazu magisches Profil veriť ) Häufiger wird dagegen viera in wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Artikeln  als anachronistische Interpretation von Vorgängen dargestellt, die sich die Menschen mit dem Wissen ihrer Zeit nicht erklären konnten. (vgl. ľudová viera na démonov ‘der Volksglaube an Dämonen’, Kultúrne hodnoty boli uchovávané v ústne šírených príbehoch. Tu mala svoje miesto aj mágia a viera v zázraky. ‘Kulturelle Werte wurden in mündlich verbreiteten Vorgängen konserviert. Hier haben die Magie und der Glaube an Wunder ihren Platz.’)

Das ideologische Profil sieht zunächst wie eine quasireligiöse Übertragung des Bedeutungskerns ‘Glaube’ auf säkulare Zusammenhänge aus. Es drückt jedoch heute oft eine ironische oder distanzierte Einstellung des Sprechers aus, wenngleich es in pathetischen Äußerungen auch Ausdruck einer quasireligiösen Überzeugung des Sprechers sein kann, der dann als ähnlich naiv und letztendlich unbegründet wie im magischen Profil kritisiert wird. (vgl. svätá viera v moc kapitálového trhu ‘heiliger Glaube in die Kraft des Kapitalmarkts’) In nichtironischen Zusammenhängen bedeutet es eher festes, zuversichtliches Vertrauen. (vgl. viera, že Európa, aj svet v budúcnosti budú demokratické a socialistické ‘der Glaube, dass Europa und auch die Welt in Zukunft demokratisch und sozialistisch sein werden’)

Das Vertrauensprofil drückt aus, dass man etwas in bester Überzeugung tut. (vgl. Kúpila som tento prístroj v najlepšej viere. ‘Ich kaufte den Apparat in gutem Glauben.’ Tak mu v dobrej viere uverejnia všetko, čo napíše. ‘Und so macht er alles in gutem Glauben bekannt, was er schreibt.’ V styku s ľuďmi sme odkázaní na vieru. ‘Im Kontakt mit Menschen sind wir auf Vertrauen angewiesen.’) In den genannten Beispielen geht es jeweils um das zwischenmenschliche Vertrauen auf die guten Absichten des Mitmenschen. Das Kreditprofil ist veraltet und findet sich nur noch okkasionell in phrasemartigen Wendungen wie z.B. Vzali „na úver, na vieru.“ ‘Sie haben es auf Treu und Glauben genommen.’

Das Verb veriť ‘glauben’ besitzt im Unterschied zum Substantiv viera ‘Glaube’ ein Wahrheitsprofil mit der Kurzexplikation ‘von der Richtigkeit einer Aussage überzeugt sein’ (siehe dort). Das Verb weist zudem nur ein religiöses Profil auf, das mit dem religiös-subjektiven Profil von viera korrespondiert (‘von der Gültigkeit einer religiösen Lehre überzeugt sein’). Das KSSJ unterscheidet nicht zwischen dem magischen und dem ideologischen Profil, das in sozialistischer Zeit entstandene SSJ darüber hinaus auch nicht zwischen dem magischen, ideologischen und dem religiös-subjektiven Profil, die alle unter einer Bedeutung ‘Glauben an etwas’ subsumiert werden.

Semantischer Wandel

Die modernen Großwörterbücher des Neutsch. verzeichnen einheitlich vier Grundbedeutungen von víra, von denen die beiden letzteren als veraltet (PSJČ), bzw. ausgestorben (SSJČ) markiert sind: „Eheliche Treue“ und „Kreditwürdigkeit“. Gleiches gilt für die Formvariante věra, die in der heutigen Standardsprache nicht mehr anzutreffen ist. PSJČ führt auch noch das ausgestorbene Homonym an, das ein Gefäß zum Warmhalten von Speisen bezeichnet. In der Erstbedeutung wird víra als (das) „Glauben, Vertrauen“ und auch als „Überzeugung“ expliziert (      věření, důvěra; přesvědčení). Die zweite Bedeutung umfasst bei SSJČ den Bedeutungsbereich, wie er mittels der beiden religiösen Profile in diesem Wörterbuch abgesteckt wurde, in den Bedeutungen ‘Konfession’ und ‘persönlicher Glauben’. Die neueren Wörterbücher des Tschechischen (SSČ1, SSČ2) führen nur noch zwei Bedeutungen an, die sich im Vergleich zu PSJČ nicht verändert haben: 1) „věření, důvěra, přesvědčení o něčem; náb. v Boha“, 2) „vyznání, náboženství (články víry)“.

Das vorliegende Wörterbuch unterscheidet für das Tschech. fünf Profilierungen von víra: ein religiös-institutionelles, ein religiös-subjektives, ein magisches, ein ideologisches und ein Vertrauensprofil. Die Kernbedeutung von víra kann als persönliche Sicherheit, feste Überzeugung oder tiefsitzendes Vertrauen in die Wahrheit, Wirklichkeit oder Verlässlichkeit einer Macht, eines Prinzips, einer Vorstellung, Sache oder auch einer Person beschrieben werden. Sie unterliegt den einzelnen Profilen und bildet die semantische Brücke zwischen den Lexembedeutungen. Etymologisch gesehen handelt es sich um eine sekundäre Bedeutung, die primäre lag ursprünglich bei der Referenz ‘Wahrheit, Wirklichkeit oder Verlässlichkeit’, es blieb aber nur der Aspekt des individuellen Bezugs auf diese Referenz erhalten (vgl. → Etymologie). Für das etymologisch und morphologisch verwandte Verb věřit wird in vorliegendem Wörterbuch ein Wahrheitsprofil angesetzt, die zugehörige Bedeutung ist auch für das Substantiv víra belegt, wird hier aber nicht als profilbildend betrachtet, sondern dem ideologischen oder dem Vertrauensprofil zugeordnet, vgl. víra v pravdivost/ správnost <něčeho>. Hiervon ausgehend sind die primären Profile das Vertrauensprofil, das religiös-subjektive und auch das magische Profil.

Das Vertrauensprofil mit dem Derivat důvěra ‘Vertrauen’ als Synonym kommt der Grundbedeutung am Nächsten, die frei beziehbar ist auf verschiedenen Referenten und Satzmuster. Im Vertrauensprofil wurde die Grundbedeutung auf ein personales Prisma verengt, das Vertrauen zu einer Person ist hier primär, kann aber seinerseits auch wieder auf Abstrakta oder Kollektiva übertragen werden, vgl. důvěra v pravost tohoto konceptu (syn). Diese Bedeutung ist im semantisch-lexikalischen System des heutigen Tschech. stärker durch důvěra vertreten. Das religiös-subjektive Profil steht dieser Bedeutung sehr nahe, da die Beziehung des Menschen zu Gott in der Vorstellung und sprachlichen Ausgestaltung oft der Beziehung zu einem nahestehenden Menschen ähnelt. Es scheint im Neutschech. in Hinblick zum Vertrauensprofil in den Vordergrund geraten zu sein, im Gegensatz zum Verb věřit assoziiert der heutige Sprecher zuerst die religiöse Grundbedeutung mit dem Lexem, beim Verb ist es umgekehrt. Beide Profile sind im System fest verankert und der sprachliche Kontext entscheidet, welches der beiden Profile aufgerufen wird. Das syntaktische Muster víra, že _ erlaubt insbesondere das Vertrauensprofil, auch wenn der thematische Kontext religiös ist. Letztendlich muss jedoch unter Einbezug mehrerer Kontextebenen (sprachliche Muster, Thema, Domänen etc.) entschieden werden, víra, že _ erscheint so etwa auch im ideologischen Profil, vgl. společnost postavená na víře, že lze prodat a koupit cokoli. Das Muster víra v _ ist für alle Profile außer für das religiös-institutionelle offen, das zu ergänzende Akkusativobjekt entscheidet, durch welches Profil die sprachliche Aussage gerahmt wird.

Vom religiös-subjektiven Profil ausgehend ist die Grundbedeutung des religiös-institutionellen Profils ‘Religion, Konfession, Glaubenslehre, theologisches System’ metonymisch zu verstehen. Es handelt sich um ein eigenständiges und stabiles Profil, das sich durch seine konkretere Bedeutung von den anderen Profilen abhebt.

Das magische Profil ist analog zum religiös-subjektiven Profil zu verstehen, das Bezugsobjekt sind nun Geister und übernatürliche Wesen und Kräfte, zu denen der Mensch insbesondere durch magische Praktiken oder besondere Fähigkeiten in Bezug steht, vgl. víra v duchy, víra v osud. Charakteristisch für seine semantisch-lexikalische Eigenständigkeit ist die Kopplung an das synonyme Derivat pověra, das eine distanzierte, bzw. wertende Sprecherhaltung impliziert.

Die säkularen Profile können nicht unmittelbar vom religiösen Profil hergeleitet werden, da jedoch von den durch die Phrase víra v _ konstituierten Profilen das religiös-subjektive Profil in der Sprachpraxis lange Zeit im Vordergrund stand, kann es als paradigmatisch für dieses satzmusterbezogene Lexem betrachtet werden. Das ideologische Profil stellt unter diesem Gesichtspunkt eine klare Übertragung auf säkulare Domänen und Diskurse dar, wobei ein religiös-theologisches System durch ein atheistisches Weltanschauungssystem mit eigenen Werten und Prämissen ersetzt wird. Die anderen semantischen Aspekte bleiben präsent, was sich auch an der Übernahme von Derivaten wie malověrný zeigt. Hier liegt der Fokus aktueller sprachlicher Säkularisierungsvorgänge.

Sprichwörter

Aká viera, taký pápež. [wörtl. Wie der Glaube, so der Papst.]

A tak teraz zostáva viera, nádej a láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13,13). [wörtl. Für jetzt bleiben Glaube, Hofffnung, Liebe, diese drei; die größte unter ihnen aber ist die Liebe.]

Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. (Lk 7, 48.50) ‘sagt man, wenn es jmdm. wider Erwarten dank seinem Vertrauen in ein Heil- oder Hilfsmittel v. a. gesundheitlich besser geht’

Viera, nádej a láska. [wörtl. Glaube, Hoffnung und Liebe.]/ ‘drei Tugenden, die auf 1 Kor 13,13 zurückgehen; beliebtes Motiv in der Literatur, rhetorischen Texten u. Ä.’

Sprichwörter

 • Víra tvá tě uzdravila./ Dein Glaube hat dich geheilt. ‘Sagt man, wenn es jmdm. wider Erwarten dank seinem Vertrauen in ein Heil- oder Hilfsmittel v. a. gesundheitlich besser geht.’ Bibelzitat, vgl. Lk 18,42.
 • Víra, naděje a láska./ Glaube, Hoffnung, Liebe. Drei Tugenden, die auf 1 Kor 13,13 zurückgehen; beliebtes Motiv in der Literatur, rhetorischen Texten u. Ä.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Edmund Capák: Viera! (Gedicht), 1997.
 • Rudolf Dilong: Viera maličkých (In: Ešte kvietok), 1982.
 • Peter Gregor: Viera (Gedicht), 1990.
 • Anton Hlinka: Viera veľkých vedcow, 1990.
 • C J Lyons: Slepá viera, 2012
 • Vladimír Roy: Viera (Gedicht), 1990.
 • Lee Strober: Kauza viera, 2002.
 • Ferko Urbánek: Schönherr Karol: Viera a otčina (In: Urbánkova dramatická literatúra. Sväzok 2.), 1940.
 • Svetozár Hurban Vajanský: Nová viera (In: Koreň a výhonky I.), 1962.
 • Viera a život (christliche Zeitschrift).

  (Quelle: http://www.jezuiti.sk/userfiles/viera%20a%20zivot%205_2010.jpg)

Sonstiges

 • Logo einer Wohltätigkeitsorganisation

  (Quelle: http://dakujeme.sme.sk/up_files/organization/0/17/170/large/170_20130221100221_logo99.jpg)
 • Beitrag in einem Blog: mozaikaunplugged.blogspot.com

  (Quelle: http://3.bp.blogspot.com/-9JIC5cG4IXs/Tsta3XCEgUI/AAAAAAAAA5U/itYr-7Qq_es/s1600/viera.jpg)
 • Vieru možno získat'... (magnetka) s myšlienkou Jána Pavla II.

  (Quelle: http://www.zachej.sk/uploads/images/full/9cfe14c3393296a43caed94f827fd6bc.jpg)


 

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Cyril Pešát: Věřím, Básně, 1945.
 • Vladimír Vácha: Věřím! Věříš? Věříme? Výklad Apoštolského vyznání víry, 1999.
 • František Ladislav Rieger: Věřím, že můj národ odolá, 1939.
 • Jiří Drejnar: Víra a její zrcadlení, 2006.
 • Karel Vika: Víra a život, román ze současného života, 1903.
 • Josef Šimek: Víra jako víra, heslo lživé: Víra nevěry, 1901.

Musik

 • Karel Valdauf: Věřím, tango (Album), 1956.
 • Ferdinand Kocourek: Věřím ve sklenku vína: waltz a píseň (Partitur), 1941.
 • Krajanka Václava Hlaváčka: Věřím (Lied, in: Škoda lásky), 2000.
 • Šárka Vaňková: Věřím náhodám (Album), 2004.
 • Marcela Voborská, Jan Nedvěd: Věřím bláznům (Lied, in: Řetízek), 1999.
 • Daniel Landa: Věřím, tedy padám (Lied, in: Tajemství), 2005.
 • Svatopluk Karásek: Víra (Lied, in: Nebeská kavárna), 2002.
 • Jiří Mazánek: Víra (Lied, in: Písně bohyni), 2004.
 • Eva Holubová, Jaroslav Dušek: Víra jako antidepresivum (Lied, in: To neřeš), 2003.

Bibliographie

Author, Title, Year
Bibliographical data

Bibliographie

[Für dieses Lemma wurde keine relevante Literatur gefunden.]

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium