Language:

country
Association
Breeder
Password

Verklaring betreffende het gegevensbeschermingsbeleid

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Alle persoonlijke gegevens worden geregistreerd en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening inzake gegevensbescherming.

De site Beebreed.eu wordt gehost door de webservice van de Humboldt-Universität. Haar gegevensbeschermingsverklaring maakt deel uit van onze verklaring.

Privacy officer en privacy commissaris

Het Bee Research Institute Hohen Neuendorf e. V. (Register van Verenigingen VR 1333 NP) is de data controller voor alle persoonlijke informatie die tijdens het gebruik van BeeBreed wordt verzameld en geregistreerd.

Voor BeeBreed wordt geen data privacy officer aangesteld, omdat a) er slechts 4 personen voor de gegevens beschikbaar zijn, b) er geen toezicht op personen plaatsvindt, c) er geen speciale categorieën gegevens in de zin van artikel 9 en 10 van het DS-GVO worden verwerkt, d) er geen gegevens over genetica, gezondheid en seksuele geaardheid van personen worden verzameld en e) er geen markt- en opinieonderzoek met de gegevens wordt uitgevoerd. U kunt echter alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens bereiken op info@beebreed.eu.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en met welk doel?

 • Wij verzamelen de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de fokkersbeheerders die zich bij ons registreren. Deze informatie is vrijwillig, met uitzondering van het e-mailadres, dat essentieel is voor de communicatie met ons.
 • Wij verzamelen de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de fokkers en testers wanneer zij door de beheerders van de verenigingen in het kader van hun activiteiten in de Bijenhouderij worden geregistreerd. Ze worden in de bijenhouderij gebruikt voor contact door ons en door anderen die betrokken zijn bij de bijenteelt. Er zijn ook regels voor gegevensbescherming binnen de verenigingen en verenigingen.
 • De verblijfplaats van de fokker kan door ons worden gebruikt voor een wetenschappelijke evaluatie van de geschatte locatie van de bijenstal. Dit is echter geen controle, omdat enerzijds de locatie van de bijenstal niet exact bekend is en anderzijds het exacte tijdstip van het verblijf niet uit de gegevens kan worden afgeleid.
 • We slaan het gecodeerde wachtwoord van alle geregistreerde gebruikers op, zodat ze kunnen inloggen op het beschermde gebied van BeeBreed. Hierdoor is het wachtwoord in platte tekst niet bij ons bekend.
 • Wij slaan de prestatiegegevens van bijenkolonies op, die onder bijzondere omstandigheden als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd, als ze een exacte datum bevatten. Dit is het geval wanneer de datum van het begin van de leg van de eieren door de koningin wordt ingevoerd, of wanneer de voorraadkaartfunctie wordt gebruikt, wat bewijst dat er op dat moment een inspectie van een kolonie plaatsvindt. In principe worden de prestatiegegevens gebruikt voor de schatting van de fokwaarde. De prestatiegegevens met exacte data dienen om de juistheid van de fokwaarden te waarborgen, geven een duidelijk overzicht van de fokkerijactiviteit voor de fokker zelf en vormen een basis voor de communicatie tussen de fokkers en de verantwoordelijke personen in de verenigingen.
 • We slaan de datum en het gebruikers-ID van de laatste wijziging in de fokgegevens op. Bovendien verplaatsen we bij het verwijderen van een gegevensrecord deze naar een vuilnisbeltabel. Dit dient om eventuele geschillen op te lossen en te helpen in geval van fouten.
 • We bewaren de betalingsgegevens voor de fenotypische onderzoekers, wat het doel van de factuur van de examinator dient. Het gebruik van deze functie is vrijwillig.
 • Wij bewaren de karakterisering van een kolonie zoals gecontroleerd door de vereniging of bevestigd als controleerbaar, wat aangeeft dat de voorzitter van de vereniging de inzendingen van de fokker heeft gecontroleerd. Dit dient het doel van de vier-ogen controle van de fokgegevens en het opstellen van de certificaten van de vereniging.
 • We slaan de gegevens van de bevindingen op die de conclusie geven dat een trait examinator de ingediende bijen heeft onderzocht. Deze gegevens worden gebruikt voor het samenstellen van de kenmerkenresultaten.
 • Wij slaan de factuurgegevens op die de conclusie geven dat een keurmeester een factuur heeft aangevraagd bij de afzender voor zijn diensten.

Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens

Fokkers hebben de keuze om anoniem of met contactgegevens deel te nemen aan BeeBreed. Verder kunt u zelf bepalen of uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer) openbaar worden gemaakt. Indien een gebruiker een e-mailadres opgeeft, maar besluit dit niet te tonen, kan een andere fokker contact opnemen met de eerste fokker via een contactformulier van BeeBreed waarin het e-mailadres niet bekend is.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de storingsvrije werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en ons niet in staat te stellen conclusies te trekken over uw persoon.

Opslaan van de fokplanningsgegevens

U kunt de fokplanning ook zonder gebruikersaccount uitvoeren. De in de fokplanning opgegeven kolonie-ID's, het oproepende IP-adres en het browsertype worden opgeslagen. Ze worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en ons niet in staat te stellen om conclusies te trekken over uw persoon.

Permanente opslag van fokgegevens

We slaan gegevens van fokpopulaties permanent op, ze vormen de basis van de fokwaardeschatting, ook al dateert het onderzoek vele jaren terug. Deze gegevens zijn niet persoonlijk.

Gebruik van cookies

Om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en u kunt zelf beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures voor de opslag en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en voor de bescherming tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De gegevens die u ons verstrekt worden beschermd door SSL (Secure Socket Layer) technologie. SSL is de industriestandaard voor het versleutelen van persoonlijke gegevens, zodat deze veilig over het internet kunnen worden verzonden.

Uw recht op privacy

Je hebt het recht:
 • om informatie op te vragen of we persoonlijke gegevens over u hebben opgeslagen en zo ja, welke gegevens dit zijn en waarom we deze gegevens hebben opgeslagen en gebruiken
 • om informatie over uw persoonlijke gegevens op te vragen (recht van de betrokkene om geïnformeerd te worden) Dit geeft u de mogelijkheid om een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen op te vragen en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Om de correctie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Dit geeft u de mogelijkheid om onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben opgeslagen te laten corrigeren.
 • Om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Dit geeft u de mogelijkheid om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien wij (of een derde partij) een legitiem belang inroepen en indien u om een specifieke reden in uw specifieke situatie uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking wenst uit te oefenen
 • Om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit geeft u de mogelijkheid om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens of de reden van de verwerking vaststellen.
 • Vraag de overdracht van uw persoonsgegevens in elektronische en gestructureerde vorm aan u of aan een andere partij (recht op gegevensoverdracht). Dit geeft u de mogelijkheid om uw gegevens van ons te ontvangen in een elektronisch bruikbaar formaat en om uw gegevens over te dragen aan een andere partij in een elektronisch bruikbaar formaat.
 • Toestemming ingetrokken. Onder bepaalde omstandigheden, als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en over te dragen voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor dit specifieke doel te allen tijde in te trekken. Zodra wij bericht ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk heeft ingestemd, tenzij wij daar een andere legitieme en wettelijke basis voor hebben.

Als u als fokker gebruik wilt maken van een van deze rechten, neem dan eerst contact op met de voorzitter van de vereniging, die de gegevens in BeeBreed direct kan inzien, wijzigen of verwijderen. U kunt echter aanvullend of aanvullend contact met ons opnemen.

Als u een van deze rechten als scheidsrechter of opsporingsambtenaar wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@beebreed.eu of per post via Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V., Friedrich-Engels-Str. 32, D-16540 Hohen Neuendorf, Duitsland. Het is mogelijk dat wij u om meer specifieke informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere passende veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan onbevoegde personen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Deze verklaring is op 28 oktober 2020 herzien.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid aan te passen, bijvoorbeeld als gevolg van verdere ontwikkelingen van onze website of wettelijke veranderingen. Wij behouden ons daarom het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met ingang van de toekomst te wijzigen. U wordt van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht via e-mail of via een bericht op onze website.